Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: γελάω, to laugh
(γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, -, -, ἐγελάσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

γελῶ
γελᾷς
γελᾷ
γελῶμεν
γελᾶτε
γελῶσι

Present
subjunctive

γελῶ
γελᾷς
γελᾷ
γελῶμεν
γελᾶτε
γελῶσι

Present
optative

γελῴην
γελῴης
γελῴη
γελῷμεν
γελῷτε
γελῷεν

Present
infinitive

γελᾶν

Present
participles

γελῶν
γελῶσα

Present
imperative

γέλα
γελᾶτε

Aorist
indicative

ἐγέλασα
ἐγέλασας
ἐγέλασε
ἐγελάσαμεν
ἐγελάσατε
ἐγέλασαν

Aorist
subjunctive

γελάσω
γελάσῃς
γελάσῃ
γελάσωμεν
γελάσητε
γελάσωσι

Aorist
optative

γελάσαιμι
γελάσειας
γελάσειε
γελάσαιμεν
γελάσαιτε
γελάσειαν

Aorist
infinitive

γελάσαι

Aorist
participles

γελάσας
γελάσασα
γελάσαν

Aorist
imperative

γέλασον
γελάσατε
Imperfect
indicative

ἐγέλων
ἐγέλας
ἐγέλα
ἐγελῶμεν
ἐγελᾶτε
ἐγέλων

MIDDLE VOICE
Present
indicative

γελῶμαι
γελᾷ
γελᾶται
γελώμεθα
γελᾶσθε
γελῶνται

Present
subjunctive

γελῶμαι
γελᾷ
γελᾶται
γελώμεθα
γελᾶσθε
γελῶντο

Present
optative

γελῴμην
γελῷο
γελῷτο
γελῴμεθα
γελῴσθε
γελῷντο

Present
infinitive

γελᾶσθαι

Present
participles

γελώμενος
γελωμένη
γελώμενον

Present
imperative

γελῶ
γελᾶσθε
Aorist
indicative

ἐγελασάμην
ἐγελάσω
ἐγελάσατο
ἐγελασάμεθα
ἐγελάσασθε
ἐγελάσαντο

Aorist
subjunctive

γελάσωμαι
γελάσῃ
γελάσηται
γελασώμεθα
γελάσησθε
γελάσωνται

Aorist
optative

γελασαίμην
γελάσαιο
γελάσαιτο
γελασαίμεθα
γελάσαισθε
γελάσαιντο

Aorist
infinitive

γελάσασθαι

Aorist
participles

γελασάμενος
γελασαμένη
γελασάμενον

Aorist
imperative

γέλασαι
γελάσασθε
Future
indicative

γελάσομαι
γελάσει
γελάσεται
γελασόμεθα
γελάσεσθε
γελάσονται

Future
optative

γελασοίμην
γελάσοιο
γελάσοιτο
γελασοίμεθα
γελάσοισθε
γελάσοιντο

Future
infinitive

γελάσεσθαι

Future
participles

γελασόμενος
γελασομένη
γελασόμενον

Imperfect
indicative

ἐγελώμην
ἐγελῶ
ἐγελᾶτο
ἐγελώμεθα
ἐγελᾶσθε
ἐγελῶντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

γελῶμαι
γελᾷ
γελᾶται
γελώμεθα
γελᾶσθε
γελῶνται

Present
subjunctive

γελῶμαι
γελᾷ
γελᾶται
γελώμεθα
γελᾶσθε
γελῶντο

Present
optative

γελῴμην
γελῷο
γελῷτο
γελῴμεθα
γελῴσθε
γελῷντο

Present
infinitive

γελᾶσθαι

Present
participles

γελώμενος
γελωμένη
γελώμενον

Present
imperative

γελῶ
γελᾶσθε
Aorist
indicative

ἐγελάσθην
ἐγελάσθης
ἐγελάσθη
ἐγελάσθημεν
ἐγελάσθητε
ἐγελάσθησαν

Aorist
subjunctive

γελασθῶ
γελασθῇς
γελασθῇ
γελασθῶμεν
γελασθῆτε
γελασθῶσι

Aorist
optative

γελασθείην
γελασθείης
γελασθείη
γελασθεῖμεν
γελασθεῖτε
γελασθεῖεν

Aorist
infinitive

γελασθῆναι

Aorist
participles

γελασθείς
γελασθεῖσα
γελασθέν

Aorist
imperative

γελάσθητι
γελάσθητε
Future
indicative

γελασθήσομαι
γελασθήσει
γελασθήσεται
γελασθησόμεθα
γελασθήσεσθε
γελασθήσονται

Future
optative

γελασθησοίμην
γελασθήσοιο
γελασθήσοιτο
γελασθησοίμεθα
γελασθήσοισθε
γελασθήσοιντο

Future
infinitive

γελασθήσεσθαι

Future
participles

γελασθησόμενος
γελασθησομένη
γελασθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐγελώμην
ἐγελῶ
ἐγελᾶτο
ἐγελώμεθα
ἐγελᾶσθε
ἐγελῶντο