Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: γαμέω, to wed
(γαμέω, γαμέω, ἔγημα, γεγάμηκα, γεγάμημαι, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

γαμῶ
γαμεῖς
γαμεῖ
γαμοῦμεν
γαμεῖτε
γαμοῦσι

Present
subjunctive

γαμῶ
γαμῇς
γαμῇ
γαμῶμεν
γαμῆτε
γαμῶσι

Present
optative

γαμοίην
γαμοίης
γαμοίη
γαμοῖμεν
γαμοῖτε
γαμοῖεν

Present
infinitive

γαμεῖν

Present
participles

γαμῶν
γαμοῦσα
γαμοῦν

Present
imperative

γάμει
γαμεῖτε

Aorist
indicative

ἔγημα
ἔγημας
ἔγημε
ἐγήμαμεν
ἐγήματε
ἔγημαν

Aorist
subjunctive

γήμω
γήμῃς
γήμῃ
γήμωμεν
γήμητε
γήμωσι

Aorist
optative

γήμαιμι
γήμειας
γήμειε
γήμαιμεν
γήμαιτε
γήμειαν

Aorist
infinitive

γῆμαι

Aorist
participles

γήμας
γήμασα
γῆμαν

Aorist
imperative

γῆμον
γήματε
Future
indicative

γαμῶ
γαμεῖς
γαμεῖ
γαμοῦμεν
γαμεῖτε
γαμοῦσι

Future
optative

γαμοῖμι
γαμοῖς
γαμοῖ
γαμοῖμεν
γαμοῖτε
γαμοῖεν

Future
infinitive

γαμεῖν

Future
participles

γαμῶν
γαμοῦσα
γαμοῦν

Imperfect
indicative

ἐγάμουν
ἐγάμεις
ἐγάμει
ἐγαμοῦμεν
ἐγαμεῖτε
ἐγάμουν

Perfect
indicative

γεγάμηκα
γεγάμηκας
γεγάμηκε
γεγαμήκαμεν
γεγαμήκατε
γεγαμήκασι

Perfect
subjunctive

γεγαμήκω
γεγαμήκῃς
γεγαμήκῃ
γεγαμήκωμεν
γεγαμήκητε
γεγαμήκωσι

Perfect
optative

γεγαμήκοιμι
γεγαμήκοις
γεγαμήκοι
γεγαμήκοιμεν
γεγαμήκοιτε
γεγαμήκοιεν

Perfect
infinitive

γεγαμηκέναι

Perfect
participles

γεγαμηκώς
γεγαμηκυῖα
γεγαμηκός

Pluperfect
indicative

ἐγεγαμήκη
ἐγεγαμήκης
ἐγεγαμήκει
ἐγεγαμήκεμεν
ἐγεγαμήκετε
ἐγεγαμήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

γαμοῦμαι
γαμεῖ
γαμεῖται
γαμούμεθα
γαμεῖσθε
γαμοῦνται

Present
subjunctive

γαμῶμαι
γαμῇ
γαμῆται
γαμώμεθα
γαμῆσθε
γαμῶνται

Present
optative

γαμοίμην
γαμοῖο
γαμοῖτο
γαμοίμεθα
γαμοῖσθε
γαμοῖντο

Present
infinitive

γαμεῖσθαι

Present
participles

γαμεούμενος
γαμεουμένη
γαμεούμενον

Present
imperative

γαμοῦ
γαμεῖσθε
Aorist
indicative

ἐγημάμην
ἐγήμω
ἐγήματο
ἐγημάμεθα
ἐγήμασθε
ἐγήμαντο

Aorist
subjunctive

γήμωμαι
γήμῃ
γήμηται
γημώμεθα
γήμησθε
γήμωνται

Aorist
optative

γημαίμην
γήμαιο
γήμαιτο
γημαίμεθα
γήμαισθε
γήμαιντο

Aorist
infinitive

γήμασθαι

Aorist
participles

γημάμενος
γημαμένη
γημάμενον

Aorist
imperative

γῆμαι
γήμασθε
Future
indicative

γαμοῦμαι
γαμεῖ
γαμεῖται
γαμοῦμεθα
γαμεῖσθε
γαμοῦνται

Future
optative

γαμοίμην
γαμοῖο
γαμοῖτο
γαμοίμεθα
γαμοῖσθε
γαμοῖντο

Future
infinitive

γαμεῖσθαι

Future
participles

γαμούμενος
γαμουμένη
γαμούμενον

Imperfect
indicative

ἐγαμούμην
ἐγαμοῦ
ἐγαμεῖτο
ἐγαμούμεθα
ἐγαμεῖσθε
ἐγαμοῦντο

Perfect
indicative

γεγάμημαι
γεγάμησαι
γεγάμηται
γεγαμήμεθα
γεγάμησθε
γεγάμηνται

Perfect
infinitive

γεγαμῆσθαι

Perfect
participles

γεγαμημένος
γεγαμημένη
γεγαμημένον

Pluperfect
indicative

ἐγεγαμήμην
ἐγεγάμησο
ἐγεγάμητο
ἐγεγαμήμεθα
ἐγεγάμησθε
ἐγεγάμηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

γαμοῦμαι
γαμεῖ
γαμεῖται
γαμούμεθα
γαμεῖσθε
γαμοῦνται

Present
subjunctive

γαμῶμαι
γαμῇ
γαμῆται
γαμώμεθα
γαμῆσθε
γαμῶνται

Present
optative

γαμοίμην
γαμοῖο
γαμοῖτο
γαμοίμεθα
γαμοῖσθε
γαμοῖντο

Present
infinitive

γαμεῖσθαι

Present
participles

γαμεούμενος
γαμεουμένη
γαμεούμενον

Present
imperative

γαμοῦ
γαμεῖσθε
Imperfect
indicative

ἐγαμούμην
ἐγαμοῦ
ἐγαμεῖτο
ἐγαμούμεθα
ἐγαμεῖσθε
ἐγαμοῦντο

Perfect
indicative

γεγάμημαι
γεγάμησαι
γεγάμηται
γεγαμήμεθα
γεγάμησθε
γεγάμηνται

Perfect
infinitive

γεγαμῆσθαι

Perfect
participles

γεγαμημένος
γεγαμημένη
γεγαμημένον

Pluperfect
indicative

ἐγεγαμήμην
ἐγεγάμησο
ἐγεγάμητο
ἐγεγαμήμεθα
ἐγεγάμησθε
ἐγεγάμηντο