Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: γίγνομαι, to become
(γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, -)

ACTIVE VOICE
Perfect
indicative

γέγονα
γέγονας
γέγονε
γεγόναμεν
γεγόνατε
γεγόνασι

Perfect
subjunctive

γεγόνω
γεγόνῃς
γεγόνῃ
γεγόνωμεν
γεγόνητε
γεγόνωσι

Perfect
optative

γεγόνοιμι
γεγόνοις
γεγόνοι
γεγόνοιμεν
γεγόνοιτε
γεγόνοιεν

Perfect
infinitive

γεγονέναι

Perfect
participles

γεγονώς
γεγονυῖα
γεγονός

Pluperfect
indicative

ἐγεγόνη
ἐγεγόνης
ἐγεγόνει
ἐγεγόνεμεν
ἐγεγόνετε
ἐγεγόνεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

γίγνομαι
γίγνει
γίγνεται
γιγνόμεθα
γίγνεσθε
γίγνονται

Present
subjunctive

γίγνωμαι
γίγνῃ
γίγνηται
γιγνώμεθα
γίγνησθε
γίγνωνται

Present
optative

γιγνοίμην
γίγνοιο
γίγνοιτο
γιγνοίμεθα
γίγνοισθε
γίγνοιντο

Present
infinitive

γίγνεσθαι

Present
participles

γιγνόμενος
γιγνομένη
γιγνόμενον

Present
imperative

γίγνου
γίγνεσθε
Aorist
indicative

ἐγενόμην
ἐγένου
ἐγένετο
ἐγενόμεθα
ἐγένεσθε
ἐγένοντο

Aorist
subjunctive

γένωμαι
γένῃ
γένηται
γενώμεθα
γένησθε
γένωνται

Aorist
optative

γενοίμην
γένοιο
γένοιτο
γενοίμεθα
γένοισθε
γένοιντο

Aorist
infinitive

γενέσθαι

Aorist
participles

γενόμενος
γενομένη
γενόμενον

Aorist
imperative

γενοῦ
γένεσθε
Future
indicative

γενήσομαι
γενήσει
γενήσεται
γενησόμεθα
γενήσεσθε
γενήσονται

Future
optative

γενησοίμην
γενήσοιο
γενήσοιτο
γενησοίμεθα
γενήσοισθε
γενήσοιντο

Future
infinitive

γενήσεσθαι

Future
participles

γενησόμενος
γενησομένη
γενησόμενον

Imperfect
indicative

ἐγιγνόμην
ἐγίγνου
ἐγίγνετο
ἐγιγνόμεθα
ἐγίγνεσθε
ἐγίγνοντο

Perfect
indicative

γεγένημαι
γεγένησαι
γεγένηται
γεγενήμεθα
γεγένησθε
γεγένηνται

Perfect
infinitive

γεγενῆσθαι

Perfect
participles

γεγενημένος
γεγενημένη
γεγενημένον

Pluperfect
indicative

ἐγεγενήμην
ἐγεγένησο
ἐγεγένητο
ἐγεγενήμεθα
ἐγεγένησθε
ἐγεγένηντο