Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: βιόω, to live
(βιόω, βιώσομαι, ἐβίων, βεβίωκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

βιῶ
βιοῖς
βιοῖ
βιούμεν
βιοῦτε
βιοῦσι

Present
subjunctive

βιῶ
βιοῖς
βιοῖ
βιῶμεν
βιῶτε
βιῶσι

Present
optative

βιοίην
βιοίης
βιοίη
βιοῖμεν
βιοῖτε
βιοῖεν

Present
infinitive

βιοῦν

Present
participles

βιῶν
βιοῦσα
βιοῦν

Present
imperative

βίου
βιοῦτε

Aorist
indicative

ἐβίων
ἐβίως
ἐβίω
ἐβίωμεν
ἐβίωτε
ἐβίωσαν

Aorist
subjunctive

βίῶ
βίῷς
βίῷ
βίῶμεν
βίωτε
βίῶσι

Aorist
optative

βιοίην
βιοίης
βιοίη
βιοῖμεν
βιοῖτε
βιοῖεν

Aorist
infinitive

βίωναι

Aorist
participles

βιούς
βιοῦσα
βιόν

Aorist
imperative

βίωθι
βίωτε
Imperfect
indicative

ἐβίουν
ἐβίους
ἐβίου
ἐβιοῦμεν
ἐβιοῦτε
ἐβίουν

Perfect
indicative

βεβίωκα
βεβίωκας
βεβίωκε
βεβιώκαμεν
βεβιώκατε
βεβιώκασι

Perfect
subjunctive

βεβιώκω
βεβιώκῃς
βεβιώκῃ
βεβιώκωμεν
βεβιώκητε
βεβιώκωσι

Perfect
optative

βεβιώκοιμι
βεβιώκοις
βεβιώκοι
βεβιώκοιμεν
βεβιώκοιτε
βεβιώκοιεν

Perfect
infinitive

βεβιωκέναι

Perfect
participles

βεβιωκώς
βεβιωκυῖα
βεβιωκός

Pluperfect
indicative

ἐβεβιώκη
ἐβεβιώκης
ἐβεβιώκει
ἐβεβιώκεμεν
ἐβεβιώκετε
ἐβεβιώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

βιοῦμαι
βιοῖ
βιοῦται
βιούμεθα
βιοῦσθε
βιοῦνται

Present
subjunctive

βιῶμαι
βιοῖ
βιῶται
βιώμεθα
βιῶσθε
βιῶνται

Present
optative

βιοίμην
βιοῖο
βιοῖτο
βιοίμεθα
βιοῖσθε
βιοῖντο

Present
infinitive

βιοῦσθαι

Present
participles

βιεούμενος
βιεουμένη
βιεούμενον

Present
imperative

βιοῦ
βιοῦσθε
Aorist
indicative

ἐβίων
ἐβίως
ἐβίω
ἐβίωμεν
ἐβίωτε
ἐβίωσαν

Aorist
subjunctive

βιῶ
βιῷς
βιῷ
βιῶμεν
βιῶτε
βιῶσι

Aorist
optative

βιοίην
βιοίης
βιοίη
βιοῖμεν
βιοῖτε
βιοῖεν

Aorist
infinitive

βιῶναι

Aorist
participles

βιούς
βιοῦσα
βιόν

Aorist
imperative

βίωθι
βίωτε
Future
indicative

βιώσομαι
βιώσει
βιώσεται
βιωσόμεθα
βιώσεσθε
βιώσονται

Future
optative

βιωσοίμην
βιώσοιο
βιώσοιτο
βιωσοίμεθα
βιώσοισθε
βιώσοιντο

Future
infinitive

βιώσεσθαι

Future
participles

βιωσόμενος
βιωσομένη
βιωσόμενον

Imperfect
indicative

ἐβιούμην
ἐβιοῦ
ἐβιοῦτο
ἐβιούμεθα
ἐβιοῦσθε
ἐβιοῦντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

βιοῦμαι
βιοῖ
βιοῦται
βιούμεθα
βιοῦσθε
βιοῦνται

Present
subjunctive

βιῶμαι
βιοῖ
βιῶται
βιώμεθα
βιῶσθε
βιῶνται

Present
optative

βιοίμην
βιοῖο
βιοῖτο
βιοίμεθα
βιοῖσθε
βιοῖντο

Present
infinitive

βιοῦσθαι

Present
participles

βιεούμενος
βιεουμένη
βιεούμενον

Present
imperative

βιοῦ
βιοῦσθε
Imperfect
indicative

ἐβιούμην
ἐβιοῦ
ἐβιοῦτο
ἐβιούμεθα
ἐβιοῦσθε
ἐβιοῦντο