Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: βαίνω, to walk
(βαίνω, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

βαίνω
βαίνεις
βαίνει
βαίνομεν
βαίνετε
βαίνουσι

Present
subjunctive

βαίνω
βαίνῃς
βαίνῃ
βαίνωμεν
βαίνητε
βαίνωσι

Present
optative

βαίνοιμι
βαίνοις
βαίνοι
βαίνοιμεν
βαίνοιτε
βαίνοιεν

Present
infinitive

βαίνειν

Present
participles

βαίνων
βαίνουσα
βαίνον

Present
imperative

βαῖνε
βαίνετε

Aorist
indicative

ἔβην
ἔβης
ἔβη
ἔβημεν
ἔβητε
ἔβησαν

Aorist
subjunctive

βῶ
βῇς
βῇ
βῶμεν
βῆτε
βῶσι

Aorist
optative

βαίην
βαίης
βαίη
βαῖμεν
βαῖτε
βαῖεν

Aorist
infinitive

βῆναι

Aorist
participles

βάς
βᾶσα
βάν

Aorist
imperative

βῆθι
βῆτε
Imperfect
indicative

ἔβαινον
ἔβαινες
ἔβαινε
ἐβαίνομεν
ἐβαίνετε
ἔβαινον

Perfect
indicative

βέβηκα
βέβηκας
βέβηκε
βεβήκαμεν
βεβήκατε
βεβήκασι

Perfect
subjunctive

βεβήκω
βεβήκῃς
βεβήκῃ
βεβήκωμεν
βεβήκητε
βεβήκωσι

Perfect
optative

βεβήκοιμι
βεβήκοις
βεβήκοι
βεβήκοιμεν
βεβήκοιτε
βεβήκοιεν

Perfect
infinitive

βεβηκέναι

Perfect
participles

βεβηκώς
βεβηκυῖα
βεβηκός

Pluperfect
indicative

ἐβεβήκη
ἐβεβήκης
ἐβεβήκει
ἐβεβήκεμεν
ἐβεβήκετε
ἐβεβήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

βαίνομαι
βαίνει
βαίνεται
βαινόμεθα
βαίνεσθε
βαίνονται

Present
subjunctive

βαίνωμαι
βαίνῃ
βαίνηται
βαινώμεθα
βαίνησθε
βαίνωνται

Present
optative

βαινοίμην
βαίνοιο
βαίνοιτο
βαινοίμεθα
βαίνοισθε
βαίνοιντο

Present
infinitive

βαίνεσθαι

Present
participles

βαινόμενος
βαινομένη
βαινόμενον

Present
imperative

βαίνου
βαίνεσθε
Aorist
indicative

ἔβην
ἔβης
ἔβη
ἔβημεν
ἔβητε
ἔβησαν

Aorist
subjunctive

βῶ
βῇς
βῇ
βῶμεν
βῶτε
βῶσι

Aorist
optative

βαίην
βαίης
βαίη
βαῖμεν
βαῖτε
βαῖεν

Aorist
infinitive

βῆναι

Aorist
participles

βάς
βᾶσα
βάν

Aorist
imperative

βῆθι
βῆτε
Future
indicative

βήσομαι
βήσει
βήσεται
βησόμεθα
βήσεσθε
βήσονται

Future
optative

βησοίμην
βήσοιο
βήσοιτο
βησοίμεθα
βήσοισθε
βήσοιντο

Future
infinitive

βήσεσθαι

Future
participles

βησόμενος
βησομένη
βησόμενον

Imperfect
indicative

ἐβαινόμην
ἐβαίνου
ἐβαίνετο
ἐβαινόμεθα
ἐβαίνεσθε
ἐβαίνοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

βαίνομαι
βαίνει
βαίνεται
βαινόμεθα
βαίνεσθε
βαίνονται

Present
subjunctive

βαίνωμαι
βαίνῃ
βαίνηται
βαινώμεθα
βαίνησθε
βαίνωνται

Present
optative

βαινοίμην
βαίνοιο
βαίνοιτο
βαινοίμεθα
βαίνοισθε
βαίνοιντο

Present
infinitive

βαίνεσθαι

Present
participles

βαινόμενος
βαινομένη
βαινόμενον

Present
imperative

βαίνου
βαίνεσθε
Imperfect
indicative

ἐβαινόμην
ἐβαίνου
ἐβαίνετο
ἐβαινόμεθα
ἐβαίνεσθε
ἐβαίνοντο