Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: βάλλω, to throw
(βάλλω, βαλέω, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

βάλλω
βάλλεις
βάλλει
βάλλομεν
βάλλετε
βάλλουσι

Present
subjunctive

βάλλω
βάλλῃς
βάλλῃ
βάλλωμεν
βάλλητε
βάλλωσι

Present
optative

βάλλοιμι
βάλλοις
βάλλοι
βάλλοιμεν
βάλλοιτε
βάλλοιεν

Present
infinitive

βάλλειν

Present
participles

βάλλων
βάλλουσα
βάλλον

Present
imperative

βάλλε
βάλλετε

Aorist
indicative

ἔβαλον
ἔβαλες
ἔβαλε
ἐβάλομεν
ἐβάλετε
ἔβαλον

Aorist
subjunctive

βάλω
βάλῃς
βάλῃ
βάλωμεν
βάλητε
βάλωσι

Aorist
optative

βάλοιμι
βάλοις
βάλοι
βάλοιμεν
βάλοιτε
βάλοιεν

Aorist
infinitive

βαλεῖν

Aorist
participles

βαλών
βαλοῦσα
βαλόν

Aorist
imperative

βάλε
βάλετε
Future
indicative

βαλῶ
βαλεῖς
βαλεῖ
βαλοῦμεν
βαλεῖτε
βαλοῦσι

Future
optative

βαλοῖμι
βαλοῖς
βαλοῖ
βαλοῖμεν
βαλοῖτε
βαλοῖεν

Future
infinitive

βαλεῖν

Future
participles

βαλῶν
βαλοῦσα
βαλοῦν

Imperfect
indicative

ἔβαλλον
ἔβαλλες
ἔβαλλε
ἐβάλλομεν
ἐβάλλετε
ἔβαλλον

Perfect
indicative

βέβληκα
βέβληκας
βέβληκε
βεβλήκαμεν
βεβλήκατε
βεβλήκασι

Perfect
subjunctive

βεβλήκω
βεβλήκῃς
βεβλήκῃ
βεβλήκωμεν
βεβλήκητε
βεβλήκωσι

Perfect
optative

βεβλήκοιμι
βεβλήκοις
βεβλήκοι
βεβλήκοιμεν
βεβλήκοιτε
βεβλήκοιεν

Perfect
infinitive

βεβληκέναι

Perfect
participles

βεβληκώς
βεβληκυῖα
βεβληκός

Pluperfect
indicative

ἐβεβλήκη
ἐβεβλήκης
ἐβεβλήκει
ἐβεβλήκεμεν
ἐβεβλήκετε
ἐβεβλήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

βάλλομαι
βάλλει
βάλλεται
βαλλόμεθα
βάλλεσθε
βάλλονται

Present
subjunctive

βάλλωμαι
βάλλῃ
βάλληται
βαλλώμεθα
βάλλησθε
βάλλωνται

Present
optative

βαλλοίμην
βάλλοιο
βάλλοιτο
βαλλοίμεθα
βάλλοισθε
βάλλοιντο

Present
infinitive

βάλλεσθαι

Present
participles

βαλλόμενος
βαλλομένη
βαλλόμενον

Present
imperative

βάλλου
βάλλεσθε
Aorist
indicative

ἐβαλόμην
ἐβάλου
ἐβάλετο
ἐβαλόμεθα
ἐβάλεσθε
ἐβάλοντο

Aorist
subjunctive

βάλωμαι
βάλῃ
βάληται
βαλώμεθα
βάλησθε
βάλωνται

Aorist
optative

βαλοίμην
βάλοιο
βάλοιτο
βαλοίμεθα
βάλοισθε
βάλοιντο

Aorist
infinitive

βαλέσθαι

Aorist
participles

βαλόμενος
βαλομένη
βαλόμενον

Aorist
imperative

βαλοῦ
βάλεσθε
Future
indicative

βαλοῦμαι
βαλεῖ
βαλεῖται
βαλοῦμεθα
βαλεῖσθε
βαλοῦνται

Future
optative

βαλοίμην
βαλοῖο
βαλοῖτο
βαλοίμεθα
βαλοῖσθε
βαλοῖντο

Future
infinitive

βαλεῖσθαι

Future
participles

βαλούμενος
βαλουμένη
βαλούμενον

Imperfect
indicative

ἐβαλλόμην
ἐβάλλου
ἐβάλλετο
ἐβαλλόμεθα
ἐβάλλεσθε
ἐβάλλοντο

Perfect
indicative

βέβλημαι
βέβλησαι
βέβληται
βεβλήμεθα
βέβλησθε
βέβληνται

Perfect
infinitive

βεβλῆσθαι

Perfect
participles

βεβλημένος
βεβλημένη
βεβλημένον

Pluperfect
indicative

ἐβεβλήμην
ἐβέβλησο
ἐβέβλητο
ἐβεβλήμεθα
ἐβέβλησθε
ἐβέβληντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

βάλλομαι
βάλλει
βάλλεται
βαλλόμεθα
βάλλεσθε
βάλλονται

Present
subjunctive

βάλλωμαι
βάλλῃ
βάλληται
βαλλώμεθα
βάλλησθε
βάλλωνται

Present
optative

βαλλοίμην
βάλλοιο
βάλλοιτο
βαλλοίμεθα
βάλλοισθε
βάλλοιντο

Present
infinitive

βάλλεσθαι

Present
participles

βαλλόμενος
βαλλομένη
βαλλόμενον

Present
imperative

βάλλου
βάλλεσθε
Aorist
indicative

ἐβλήθην
ἐβλήθης
ἐβλήθη
ἐβλήθημεν
ἐβλήθητε
ἐβλήθησαν

Aorist
subjunctive

βληθῶ
βληθῇς
βληθῇ
βληθῶμεν
βληθῆτε
βληθῶσι

Aorist
optative

βληθείην
βληθείης
βληθείη
βληθεῖμεν
βληθεῖτε
βληθεῖεν

Aorist
infinitive

βληθῆναι

Aorist
participles

βληθείς
βληθεῖσα
βληθέν

Aorist
imperative

βλήθητι
βλήθητε
Future
indicative

βληθήσομαι
βληθήσει
βληθήσεται
βληθησόμεθα
βληθήσεσθε
βληθήσονται

Future
optative

βληθησοίμην
βληθήσοιο
βληθήσοιτο
βληθησοίμεθα
βληθήσοισθε
βληθήσοιντο

Future
infinitive

βληθήσεσθαι

Future
participles

βληθησόμενος
βληθησομένη
βληθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐβαλλόμην
ἐβάλλου
ἐβάλλετο
ἐβαλλόμεθα
ἐβάλλεσθε
ἐβάλλοντο

Perfect
indicative

βέβλημαι
βέβλησαι
βέβληται
βεβλήμεθα
βέβλησθε
βέβληνται

Perfect
infinitive

βεβλῆσθαι

Perfect
participles

βεβλημένος
βεβλημένη
βεβλημένον

Pluperfect
indicative

ἐβεβλήμην
ἐβέβλησο
ἐβέβλητο
ἐβεβλήμεθα
ἐβέβλησθε
ἐβέβληντο