Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: αἴρω, to lift
(αἴρω, ἀρέω, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἦρθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

αἴρω
αἴρεις
αἴρει
αἴρομεν
αἴρετε
αἴρουσι

Present
subjunctive

αἴρω
αἴρῃς
αἴρῃ
αἴρωμεν
αἴρητε
αἴρωσι

Present
optative

αἴροιμι
αἴροις
αἴροι
αἴροιμεν
αἴροιτε
αἴροιεν

Present
infinitive

αἴρειν

Present
participles

αἴρων
αἴρουσα
αἴρον

Present
imperative

αἶρε
αἴρετε

Aorist
indicative

ἦρα
ἦρας
ἦρε
ἤραμεν
ἤρατε
ἦραν

Aorist
subjunctive

ἄρω
ἄρῃς
ἄρῃ
ἄρωμεν
ἄρητε
ἄρωσι

Aorist
optative

ἄραιμι
ἄρειας
ἄρειε
ἄραιμεν
ἄραιτε
ἄρειαν

Aorist
infinitive

ἄραι

Aorist
participles

ἄρας
ἄρασα
ἄραν

Aorist
imperative

ἄρον
ἄρατε
Future
indicative

ἀρῶ
ἀρεῖς
ἀρεῖ
ἀροῦμεν
ἀρεῖτε
ἀροῦσι

Future
optative

ἀροῖμι
ἀροῖς
ἀροῖ
ἀροῖμεν
ἀροῖτε
ἀροῖεν

Future
infinitive

ἀρεῖν

Future
participles

ἀρῶν
ἀροῦσα
ἀροῦν

Imperfect
indicative

ᾖρον
ᾖρες
ᾖρε
ᾔρομεν
ᾔρετε
ᾖρον

Perfect
indicative

ἦρκα
ἦρκας
ἦρκε
ἤρκαμεν
ἤρκατε
ἤρκασι

Perfect
subjunctive

ἤρκω
ἤρκῃς
ἤρκῃ
ἤρκωμεν
ἤρκητε
ἤρκωσι

Perfect
optative

ἤρκοιμι
ἤρκοις
ἤρκοι
ἤρκοιμεν
ἤρκοιτε
ἤρκοιεν

Perfect
infinitive

ἠρκέναι

Perfect
participles

ἠρκώς
ἠρκυῖα
ἠρκός

Pluperfect
indicative

ἤρκη
ἤρκης
ἤρκει
ἤρκεμεν
ἤρκετε
ἤρκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

αἴρομαι
αἴρει
αἴρεται
αἰρόμεθα
αἴρεσθε
αἴρονται

Present
subjunctive

αἴρωμαι
αἴρῃ
αἴρηται
αἰρώμεθα
αἴρησθε
αἴρωνται

Present
optative

αἰροίμην
αἴροιο
αἴροιτο
αἰροίμεθα
αἴροισθε
αἴροιντο

Present
infinitive

αἴρεσθαι

Present
participles

αἰρόμενος
αἰρομένη
αἰρόμενον

Present
imperative

αἴρου
αἴρεσθε
Aorist
indicative

ἠράμην
ἤρω
ἤρατο
ἠράμεθα
ἤρασθε
ἤραντο

Aorist
subjunctive

ἄρωμαι
ἄρῃ
ἄρηται
ἀρώμεθα
ἄρησθε
ἄρωνται

Aorist
optative

ἀραίμην
ἄραιο
ἄραιτο
ἀραίμεθα
ἄραισθε
ἄραιντο

Aorist
infinitive

ἄρασθαι

Aorist
participles

ἀράμενος
ἀραμένη
ἀράμενον

Aorist
imperative

ἄραι
ἄρασθε
Future
indicative

ἀροῦμαι
ἀρεῖ
ἀρεῖται
ἀροῦμεθα
ἀρεῖσθε
ἀροῦνται

Future
optative

ἀροίμην
ἀροῖο
ἀροῖτο
ἀροίμεθα
ἀροῖσθε
ἀροῖντο

Future
infinitive

ἀρεῖσθαι

Future
participles

ἀρούμενος
ἀρουμένη
ἀρούμενον

Imperfect
indicative

ᾐρόμην
ᾔρου
ᾔρετο
ᾐρόμεθα
ᾔρεσθε
ᾔροντο

Perfect
indicative

ἦρμαι
ἦρσαι
ἦρται
ἤρμεθα
ἦρσθε
ἦρνται

Perfect
infinitive

ἦρσθαι

Perfect
participles

ἠρμένος
ἠρμένη
ἠρμένον

Pluperfect
indicative

ἤρμην
ἦρσο
ἦρτο
ἤρμεθα
ἦρσθε
ἦρντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

αἴρομαι
αἴρει
αἴρεται
αἰρόμεθα
αἴρεσθε
αἴρονται

Present
subjunctive

αἴρωμαι
αἴρῃ
αἴρηται
αἰρώμεθα
αἴρησθε
αἴρωνται

Present
optative

αἰροίμην
αἴροιο
αἴροιτο
αἰροίμεθα
αἴροισθε
αἴροιντο

Present
infinitive

αἴρεσθαι

Present
participles

αἰρόμενος
αἰρομένη
αἰρόμενον

Present
imperative

αἴρου
αἴρεσθε
Aorist
indicative

ἦρθην
ἦρθης
ἦρθη
ἦρθημεν
ἦρθητε
ἦρθησαν

Aorist
subjunctive

ἀρθῶ
ἀρθῇς
ἀρθῇ
ἀρθῶμεν
ἀρθῆτε
ἀρθῶσι

Aorist
optative

ἀρθείην
ἀρθείης
ἀρθείη
ἀρθεῖμεν
ἀρθεῖτε
ἀρθεῖεν

Aorist
infinitive

ἀρθῆναι

Aorist
participles

ἀρθείς
ἀρθεῖσα
ἀρθέν

Aorist
imperative

ἄρθητι
ἄρθητε
Future
indicative

ἀρθήσομαι
ἀρθήσει
ἀρθήσεται
ἀρθησόμεθα
ἀρθήσεσθε
ἀρθήσονται

Future
optative

ἀρθησοίμην
ἀρθήσοιο
ἀρθήσοιτο
ἀρθησοίμεθα
ἀρθήσοισθε
ἀρθήσοιντο

Future
infinitive

ἀρθήσεσθαι

Future
participles

ἀρθησόμενος
ἀρθησομένη
ἀρθησόμενον

Imperfect
indicative

ᾐρόμην
ᾔρου
ᾔρετο
ᾐρόμεθα
ᾔρεσθε
ᾔροντο

Perfect
indicative

ἦρμαι
ἦρσαι
ἦρται
ἤρμεθα
ἦρσθε
ἦρνται

Perfect
infinitive

ἦρσθαι

Perfect
participles

ἠρμένος
ἠρμένη
ἠρμένον

Pluperfect
indicative

ἤρμην
ἦρσο
ἦρτο
ἤρμεθα
ἦρσθε
ἦρντο