Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: αἱρέω, to take/choose
(αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

αἱρῶ
αἱρεῖς
αἱρεῖ
αἱροῦμεν
αἱρεῖτε
αἱροῦσι

Present
subjunctive

αἱρῶ
αἱρῇς
αἱρῇ
αἱρῶμεν
αἱρῆτε
αἱρῶσι

Present
optative

αἱροίην
αἱροίης
αἱροίη
αἱροῖμεν
αἱροῖτε
αἱροῖεν

Present
infinitive

αἱρεῖν

Present
participles

αἱρῶν
αἱροῦσα
αἱροῦν

Present
imperative

αἵρει
αἱρεῖτε

Aorist
indicative

εἷλον
εἷλες
εἷλε
εἵλομεν
εἵλετε
εἷλον

Aorist
subjunctive

ἕλω
ἕλῃς
ἕλῃ
ἕλωμεν
ἕλητε
ἕλωσι

Aorist
optative

ἕλοιμι
ἕλοις
ἕλοι
ἕλοιμεν
ἕλοιτε
ἕλοιεν

Aorist
infinitive

ἑλεῖν

Aorist
participles

ἑλών
ἑλοῦσα
ἑλόν

Aorist
imperative

ἕλε
ἕλετε
Future
indicative

αἱρήσω
αἱρήσεις
αἱρήσει
αἱρήσομεν
αἱρήσετε
αἱρήσουσι

Future
optative

αἱρήσοιμι
αἱρήσοις
αἱρήσοι
αἱρήσοιμεν
αἱρήσοιτε
αἱρήσοιεν

Future
infinitive

αἱρήσειν

Future
participles

αἱρήσων
αἱρήσουσα
αἱρήσον

Imperfect
indicative

ᾕρουν
ᾕρεις
ᾕρει
ᾑροῦμεν
ᾑρεῖτε
ᾕρουν

Perfect
indicative

ᾕρηκα
ᾕρηκας
ᾕρηκε
ᾑρήκαμεν
ᾑρήκατε
ᾑρήκασι

Perfect
subjunctive

ᾑρήκω
ᾑρήκῃς
ᾑρήκῃ
ᾑρήκωμεν
ᾑρήκητε
ᾑρήκωσι

Perfect
optative

ᾑρήκοιμι
ᾑρήκοις
ᾑρήκοι
ᾑρήκοιμεν
ᾑρήκοιτε
ᾑρήκοιεν

Perfect
infinitive

ᾑρηκέναι

Perfect
participles

ᾑρηκώς
ᾑρηκυῖα
ᾑρηκός

Pluperfect
indicative

ᾑρήκη
ᾑρήκης
ᾑρήκει
ᾑρήκεμεν
ᾑρήκετε
ᾑρήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

αἱροῦμαι
αἱρεῖ
αἱρεῖται
αἱρούμεθα
αἱρεῖσθε
αἱροῦνται

Present
subjunctive

αἱρῶμαι
αἱρῇ
αἱρῆται
αἱρώμεθα
αἱρῆσθε
αἱρῶνται

Present
optative

αἱροίμην
αἱροῖο
αἱροῖτο
αἱροίμεθα
αἱροῖσθε
αἱροῖντο

Present
infinitive

αἱρεῖσθαι

Present
participles

αἱρεούμενος
αἱρεουμένη
αἱρεούμενον

Present
imperative

αἱροῦ
αἱρεῖσθε
Aorist
indicative

εἱλόμην
εἵλου
εἵλετο
εἱλόμεθα
εἵλεσθε
εἵλοντο

Aorist
subjunctive

ἕλωμαι
ἕλῃ
ἕληται
ἑλώμεθα
ἕλησθε
ἕλωνται

Aorist
optative

ἑλοίμην
ἕλοιο
ἕλοιτο
ἑλοίμεθα
ἕλοισθε
ἕλοιντο

Aorist
infinitive

ἑλέσθαι

Aorist
participles

ἑλόμενος
ἑλομένη
ἑλόμενον

Aorist
imperative

ἑλοῦ
ἕλεσθε
Future
indicative

αἱρήσομαι
αἱρήσει
αἱρήσεται
αἱρησόμεθα
αἱρήσεσθε
αἱρήσονται

Future
optative

αἱρησοίμην
αἱρήσοιο
αἱρήσοιτο
αἱρησοίμεθα
αἱρήσοισθε
αἱρήσοιντο

Future
infinitive

αἱρήσεσθαι

Future
participles

αἱρησόμενος
αἱρησομένη
αἱρησόμενον

Imperfect
indicative

ᾑρεόμην
ᾑρέου
ᾑρεῖτο
ᾑρεόμεθα
ᾑρεῖσθε
ᾑρέοντο

Perfect
indicative

ᾕρημαι
ᾕρησαι
ᾕρηται
ᾑρήμεθα
ᾕρησθε
ᾕρηνται

Perfect
infinitive

ᾑρῆσθαι

Perfect
participles

ᾑρημένος
ᾑρημένη
ᾑρημένον

Pluperfect
indicative

ᾑρήμην
ᾕρησο
ᾕρητο
ᾑρήμεθα
ᾕρησθε
ᾕρηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

αἱροῦμαι
αἱρεῖ
αἱρεῖται
αἱρούμεθα
αἱρεῖσθε
αἱροῦνται

Present
subjunctive

αἱρῶμαι
αἱρῇ
αἱρῆται
αἱρώμεθα
αἱρῆσθε
αἱρῶνται

Present
optative

αἱροίμην
αἱροῖο
αἱροῖτο
αἱροίμεθα
αἱροῖσθε
αἱροῖντο

Present
infinitive

αἱρεῖσθαι

Present
participles

αἱρεούμενος
αἱρεουμένη
αἱρεούμενον

Present
imperative

αἱροῦ
αἱρεῖσθε
Aorist
indicative

ᾑρέθην
ᾑρέθης
ᾑρέθη
ᾑρέθημεν
ᾑρέθητε
ᾑρέθησαν

Aorist
subjunctive

αἱρεθῶ
αἱρεθῇς
αἱρεθῇ
αἱρεθῶμεν
αἱρεθῆτε
αἱρεθῶσι

Aorist
optative

αἱρεθείην
αἱρεθείης
αἱρεθείη
αἱρεθεῖμεν
αἱρεθεῖτε
αἱρεθεῖεν

Aorist
infinitive

αἱρεθῆναι

Aorist
participles

αἱρεθείς
αἱρεθεῖσα
αἱρεθέν

Aorist
imperative

αἱρέθητι
αἱρέθητε
Future
indicative

αἱρεθήσομαι
αἱρεθήσει
αἱρεθήσεται
αἱρεθησόμεθα
αἱρεθήσεσθε
αἱρεθήσονται

Future
optative

αἱρεθησοίμην
αἱρεθήσοιο
αἱρεθήσοιτο
αἱρεθησοίμεθα
αἱρεθήσοισθε
αἱρεθήσοιντο

Future
infinitive

αἱρεθήσεσθαι

Future
participles

αἱρεθησόμενος
αἱρεθησομένη
αἱρεθησόμενον

Imperfect
indicative

ᾑρεόμην
ᾑρέου
ᾑρεῖτο
ᾑρεόμεθα
ᾑρεῖσθε
ᾑρέοντο

Perfect
indicative

ᾕρημαι
ᾕρησαι
ᾕρηται
ᾑρήμεθα
ᾕρησθε
ᾕρηνται

Perfect
infinitive

ᾑρῆσθαι

Perfect
participles

ᾑρημένος
ᾑρημένη
ᾑρημένον

Pluperfect
indicative

ᾑρήμην
ᾕρησο
ᾕρητο
ᾑρήμεθα
ᾕρησθε
ᾕρηντο