Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: αἰνέω, to praise
(αἰνέω, αἰνέσω, ᾔνεσα, ᾔνεκα, ᾔνηναι, ᾐνέθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

αἰνῶ
αἰνεῖς
αἰνεῖ
αἰνοῦμεν
αἰνεῖτε
αἰνοῦσι

Present
subjunctive

αἰνῶ
αἰνῇς
αἰνῇ
αἰνῶμεν
αἰνῆτε
αἰνῶσι

Present
optative

αἰνοίην
αἰνοίης
αἰνοίη
αἰνοῖμεν
αἰνοῖτε
αἰνοῖεν

Present
infinitive

αἰνεῖν

Present
participles

αἰνῶν
αἰνοῦσα
αἰνοῦν

Present
imperative

αἴνει
αἰνεῖτε

Aorist
indicative

ᾔνεσα
ᾔνεσας
ᾔνεσε
ᾐνέσαμεν
ᾐνέσατε
ᾔνεσαν

Aorist
subjunctive

αἰνέσω
αἰνέσῃς
αἰνέσῃ
αἰνέσωμεν
αἰνέσητε
αἰνέσωσι

Aorist
optative

αἰνέσαιμι
αἰνέσειας
αἰνέσειε
αἰνέσαιμεν
αἰνέσαιτε
αἰνέσειαν

Aorist
infinitive

αἰνέσαι

Aorist
participles

αἰνέσας
αἰνέσασα
αἰνέσαν

Aorist
imperative

αἴνεσον
αἰνέσατε
Future
indicative

αἰνέσω
αἰνέσεις
αἰνέσει
αἰνέσομεν
αἰνέσετε
αἰνέσουσι

Future
optative

αἰνέσοιμι
αἰνέσοις
αἰνέσοι
αἰνέσοιμεν
αἰνέσοιτε
αἰνέσοιεν

Future
infinitive

αἰνέσειν

Future
participles

αἰνέσων
αἰνέσουσα
αἰνέσον

Imperfect
indicative

ᾔνουν
ᾔνεις
ᾔνει
ᾐνοῦμεν
ᾐνεῖτε
ᾔνουν

Perfect
indicative

ᾔνεκα
ᾔνεκας
ᾔνεκε
ᾐνέκαμεν
ᾐνέκατε
ᾐνέκασι

Perfect
subjunctive

ᾐνέκω
ᾐνέκῃς
ᾐνέκῃ
ᾐνέκωμεν
ᾐνέκητε
ᾐνέκωσι

Perfect
optative

ᾐνέκοιμι
ᾐνέκοις
ᾐνέκοι
ᾐνέκοιμεν
ᾐνέκοιτε
ᾐνέκοιεν

Perfect
infinitive

ᾐνεκέναι

Perfect
participles

ᾐνεκώς
ᾐνεκυῖα
ᾐνεκός

Pluperfect
indicative

ᾐνέκη
ᾐνέκης
ᾐνέκει
ᾐνέκεμεν
ᾐνέκετε
ᾐνέκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

αἰνοῦμαι
αἰνεῖ
αἰνεῖται
αἰνούμεθα
αἰνεῖσθε
αἰνοῦνται

Present
subjunctive

αἰνῶμαι
αἰνῇ
αἰνῆται
αἰνώμεθα
αἰνῆσθε
αἰνῶνται

Present
optative

αἰνοίμην
αἰνοῖο
αἰνοῖτο
αἰνοίμεθα
αἰνοῖσθε
αἰνοῖντο

Present
infinitive

αἰνεῖσθαι

Present
participles

αἰνεούμενος
αἰνεουμένη
αἰνεούμενον

Present
imperative

αἰνοῦ
αἰνεῖσθε
Aorist
indicative

ᾐνεσάμην
ᾐνέσω
ᾐνέσατο
ᾐνεσάμεθα
ᾐνέσασθε
ᾐνέσαντο

Aorist
subjunctive

αἰνέσωμαι
αἰνέσῃ
αἰνέσηται
αἰνεσώμεθα
αἰνέσησθε
αἰνέσωνται

Aorist
optative

αἰνεσαίμην
αἰνέσαιο
αἰνέσαιτο
αἰνεσαίμεθα
αἰνέσαισθε
αἰνέσαιντο

Aorist
infinitive

αἰνέσασθαι

Aorist
participles

αἰνεσάμενος
αἰνεσαμένη
αἰνεσάμενον

Aorist
imperative

αἴνεσαι
αἰνέσασθε
Future
indicative

αἰνέσομαι
αἰνέσει
αἰνέσεται
αἰνεσόμεθα
αἰνέσεσθε
αἰνέσονται

Future
optative

αἰνεσοίμην
αἰνέσοιο
αἰνέσοιτο
αἰνεσοίμεθα
αἰνέσοισθε
αἰνέσοιντο

Future
infinitive

αἰνέσεσθαι

Future
participles

αἰνεσόμενος
αἰνεσομένη
αἰνεσόμενον

Imperfect
indicative

ᾐνεόμην
ᾐνέου
ᾐνεῖτο
ᾐνεόμεθα
ᾐνεῖσθε
ᾐνέοντο

Perfect
indicative

ᾔνημαι
ᾔνησαι
ᾔνηται
ᾐνήμεθα
ᾔνησθε
ᾔνηνται

Perfect
infinitive

ᾐνῆσθαι

Perfect
participles

ᾐνημένος
ᾐνημένη
ᾐνημένον

Pluperfect
indicative

ᾐνήμην
ᾔνησο
ᾔνητο
ᾐνήμεθα
ᾔνησθε
ᾔνηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

αἰνοῦμαι
αἰνεῖ
αἰνεῖται
αἰνούμεθα
αἰνεῖσθε
αἰνοῦνται

Present
subjunctive

αἰνῶμαι
αἰνῇ
αἰνῆται
αἰνώμεθα
αἰνῆσθε
αἰνῶνται

Present
optative

αἰνοίμην
αἰνοῖο
αἰνοῖτο
αἰνοίμεθα
αἰνοῖσθε
αἰνοῖντο

Present
infinitive

αἰνεῖσθαι

Present
participles

αἰνεούμενος
αἰνεουμένη
αἰνεούμενον

Present
imperative

αἰνοῦ
αἰνεῖσθε
Aorist
indicative

ᾐνέθην
ᾐνέθης
ᾐνέθη
ᾐνέθημεν
ᾐνέθητε
ᾐνέθησαν

Aorist
subjunctive

αἰνεθῶ
αἰνεθῇς
αἰνεθῇ
αἰνεθῶμεν
αἰνεθῆτε
αἰνεθῶσι

Aorist
optative

αἰνεθείην
αἰνεθείης
αἰνεθείη
αἰνεθεῖμεν
αἰνεθεῖτε
αἰνεθεῖεν

Aorist
infinitive

αἰνεθῆναι

Aorist
participles

αἰνεθείς
αἰνεθεῖσα
αἰνεθέν

Aorist
imperative

αἰνέθητι
αἰνέθητε
Future
indicative

αἰνεθήσομαι
αἰνεθήσει
αἰνεθήσεται
αἰνεθησόμεθα
αἰνεθήσεσθε
αἰνεθήσονται

Future
optative

αἰνεθησοίμην
αἰνεθήσοιο
αἰνεθήσοιτο
αἰνεθησοίμεθα
αἰνεθήσοισθε
αἰνεθήσοιντο

Future
infinitive

αἰνεθήσεσθαι

Future
participles

αἰνεθησόμενος
αἰνεθησομένη
αἰνεθησόμενον

Imperfect
indicative

ᾐνεόμην
ᾐνέου
ᾐνεῖτο
ᾐνεόμεθα
ᾐνεῖσθε
ᾐνέοντο

Perfect
indicative

ᾔνημαι
ᾔνησαι
ᾔνηται
ᾐνήμεθα
ᾔνησθε
ᾔνηνται

Perfect
infinitive

ᾐνῆσθαι

Perfect
participles

ᾐνημένος
ᾐνημένη
ᾐνημένον

Pluperfect
indicative

ᾐνήμην
ᾔνησο
ᾔνητο
ᾐνήμεθα
ᾔνησθε
ᾔνηντο