Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: οἶδα, to know
(οἶδα, εἴσομαι, -, -, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

οἶδα
οἶσθα
οἶδε
ἴσμεν
ἴστε
ἴσασι

Present
subjunctive

εἰδῶ
εἰδῇς
εἰδῇ
εἰδῶμεν
εἰδῆτε
εἰδῶσι

Present
optative

εἰδείην
εἰδείης
εἰδείη
εἰδεῖμεν
εἰδεῖτε
εἰδεῖεν

Present
infinitive

εἰδέναι

Present
participles

εἰδώς
εἰδυῖα
εἰδός

Present
imperative

ἴσθι
ἴστε

Imperfect
indicative

ᾔδη
ᾔδησθα
ᾔδει
ᾖσμεν
ᾖστε
ᾖσαν

MIDDLE VOICE
Future
indicative

εἴσομαι
εἴσει
εἴσεται
εἰσόμεθα
εἴσεσθε
εἴσονται

Future
optative

εἰσοίμην
εἴσοιο
εἴσοιτο
εἰσοίμεθα
εἴσοισθε
εἴσοιντο

Future
infinitive

εἴσεσθαι

Future
participles

εἰσόμενος
εἰσομένη
εἰσόμενον