Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ὠνέομαι, to buy
(ὠνέομαι, ὠνήσομαι, ἐπριάμην, -, ἐώνημαι, ἐωνήθην)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ὠνοῦμαι
ὠνεῖ
ὠνεῖται
ὠνούμεθα
ὠνεῖσθε
ὠνοῦνται

Present
subjunctive

ὠνῶμαι
ὠνῇ
ὠνῆται
ὠνώμεθα
ὠνῆσθε
ὠνῶνται

Present
optative

ὠνοίμην
ὠνοῖο
ὠνοῖτο
ὠνοίμεθα
ὠνοῖσθε
ὠνοῖντο

Present
infinitive

ὠνεῖσθαι

Present
participles

ὠνεούμενος
ὠνεουμένη
ὠνεούμενον

Present
imperative

ὠνοῦ
ὠνεῖσθε
Aorist
indicative

ἐπριάμην
ἐπρίω
ἐπρίατο
ἐπριάμεθα
ἐπρίασθε
ἐπρίαντο

Aorist
subjunctive

πρίωμαι
πρίῃ
πρίηται
πριώμεθα
πρίησθε
πρίωνται

Aorist
optative

πριαίμην
πρίαιο
πρίαιτο
πριαίμεθα
πρίαισθε
πρίαιντο

Aorist
infinitive

πρίασθαι

Aorist
participles

πριάμενος
πριαμένη
πριάμενον

Aorist
imperative

πρίαι
πρίασθε
Future
indicative

ὠνήσομαι
ὠνήσει
ὠνήσεται
ὠνησόμεθα
ὠνήσεσθε
ὠνήσονται

Future
optative

ὠνησοίμην
ὠνήσοιο
ὠνήσοιτο
ὠνησοίμεθα
ὠνήσοισθε
ὠνήσοιντο

Future
infinitive

ὠνήσεσθαι

Future
participles

ὠνησόμενος
ὠνησομένη
ὠνησόμενον

Imperfect
indicative

ὠνεόμην
ὠνέου
ὠνεῖτο
ὠνεόμεθα
ὠνεῖσθε
ὠνέοντο

Perfect
indicative

ἐώνημαι
ἐώνησαι
ἐώνηται
ἐωνήμεθα
ἐώνησθε
ἐώνηνται

Perfect
infinitive

ἐωνῆσθαι

Perfect
participles

ἐωνημένος
ἐωνημένη
ἐωνημένον

Pluperfect
indicative

ἠωνήμην
ἠώνησο
ἠώνητο
ἠωνήμεθα
ἠώνησθε
ἠώνηντο

PASSIVE VOICE
Aorist
indicative

ἐωνήθην
ἐωνήθης
ἐωνήθη
ἐωνήθημεν
ἐωνήθητε
ἐωνήθησαν

Aorist
subjunctive

ὠνηθῶ
ὠνηθῇς
ὠνηθῇ
ὠνηθῶμεν
ὠνηθῆτε
ὠνηθῶσι

Aorist
optative

ὠνηθείην
ὠνηθείης
ὠνηθείη
ὠνηθεῖμεν
ὠνηθεῖτε
ὠνηθεῖεν

Aorist
infinitive

ὠνηθῆναι

Aorist
participles

ὠνηθείς
ὠνηθεῖσα
ὠνηθέν

Aorist
imperative

ὠνήθητι
ὠνήθητε
Future
indicative

ὠνηθήσομαι
ὠνηθήσει
ὠνηθήσεται
ὠνηθησόμεθα
ὠνηθήσεσθε
ὠνηθήσονται

Future
optative

ὠνηθησοίμην
ὠνηθήσοιο
ὠνηθήσοιτο
ὠνηθησοίμεθα
ὠνηθήσοισθε
ὠνηθήσοιντο

Future
infinitive

ὠνηθήσεσθαι

Future
participles

ὠνηθησόμενος
ὠνηθησομένη
ὠνηθησόμενον