Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ὄμνυμι, to swear
(ὄμνυμι, ὀμοέομαι, ὤμοσα, ὀμώμοκα, -, ὠμόθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ὄμνυμι
ὄμνυς
ὄμνυσι
ὄμνυμεν
ὄμνυτε
ὀμνύασι

Present
subjunctive

ὀμνύω
ὀμνύῃς
ὀμνύῃ
ὀμνύωμεν
ὀμνύητε
ὀμνύωσι

Present
optative

ὀμνύοιμι
ὀμνύοις
ὀμνύοι
ὀμνύοιμεν
ὀμνύοιτε
ὀμνύοιεν

Present
infinitive

ὀμνύναι

Present
participles

ὀμνύς
ὀμνῦσα
ὀμνύν

Present
imperative

ὄμνυ
ὄμνυτε

Aorist
indicative

ὤμοσα
ὤμοσας
ὤμοσε
ὠμόσαμεν
ὠμόσατε
ὤμοσαν

Aorist
subjunctive

ὀμόσω
ὀμόσῃς
ὀμόσῃ
ὀμόσωμεν
ὀμόσητε
ὀμόσωσι

Aorist
optative

ὀμόσαιμι
ὀμόσειας
ὀμόσειε
ὀμόσαιμεν
ὀμόσαιτε
ὀμόσειαν

Aorist
infinitive

ὀμόσαι

Aorist
participles

ὀμόσας
ὀμόσασα
ὀμόσαν

Aorist
imperative

ὄμοσον
ὀμόσατε
Imperfect
indicative

ὤμνυν
ὤμνυς
ὤμνυ
ὤμνυμεν
ὤμνυτε
ὤμνυσαν

Perfect
indicative

ὀμώμοκα
ὀμώμοκας
ὀμώμοκε
ὀμωμόκαμεν
ὀμωμόκατε
ὀμωμόκασι

Perfect
subjunctive

ὀμωμόκω
ὀμωμόκῃς
ὀμωμόκῃ
ὀμωμόκωμεν
ὀμωμόκητε
ὀμωμόκωσι

Perfect
optative

ὀμωμόκοιμι
ὀμωμόκοις
ὀμωμόκοι
ὀμωμόκοιμεν
ὀμωμόκοιτε
ὀμωμόκοιεν

Perfect
infinitive

ὀμωμοκέναι

Perfect
participles

ὀμωμοκώς
ὀμωμοκυῖα
ὀμωμοκός

Pluperfect
indicative

ὠμωμόκη
ὠμωμόκης
ὠμωμόκει
ὠμωμόκεμεν
ὠμωμόκετε
ὠμωμόκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ὄμνυμαι
ὄμνυσαι
ὄμνυται
ὀμνύμεθα
ὄμνυσθε
ὄμνυνται

Present
subjunctive

ὀμνύωμαι
ὀμνύῃ
ὀμνύηται
ὀμνυώμεθα
ὀμνύησθε
ὀμνύωνται

Present
optative

ὀμνυοίμην
ὀμνύοιο
ὀμνύοιτο
ὀμνυοίμεθα
ὀμνύοισθε
ὀμνύοιντο

Present
infinitive

ὄμνυσθαι

Present
participles

ὀμνύμενος
ὀμνυμένη
ὀμνύμενον

Present
imperative

ὄμνυσο
ὄμνυσθε
Aorist
indicative

ὠμοσάμην
ὠμόσω
ὠμόσατο
ὠμοσάμεθα
ὠμόσασθε
ὠμόσαντο

Aorist
subjunctive

ὀμόσωμαι
ὀμόσῃ
ὀμόσηται
ὀμοσώμεθα
ὀμόσησθε
ὀμόσωνται

Aorist
optative

ὀμοσαίμην
ὀμόσαιο
ὀμόσαιτο
ὀμοσαίμεθα
ὀμόσαισθε
ὀμόσαιντο

Aorist
infinitive

ὀμόσασθαι

Aorist
participles

ὀμοσάμενος
ὀμοσαμένη
ὀμοσάμενον

Aorist
imperative

ὄμοσαι
ὀμόσασθε
Future
indicative

ὀμοοῦμαι
ὀμοεῖ
ὀμοεῖται
ὀμοοῦμεθα
ὀμοεῖσθε
ὀμοοῦνται

Future
optative

ὀμοοίμην
ὀμοοῖο
ὀμοοῖτο
ὀμοοίμεθα
ὀμοοῖσθε
ὀμοοῖντο

Future
infinitive

ὀμοεῖσθαι

Future
participles

ὀμοούμενος
ὀμοουμένη
ὀμοούμενον

Imperfect
indicative

ὠμνύμην
ὤμνυσο
ὤμνυτο
ὠμνύμεθα
ὤμνυσθε
ὤμνυντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ὄμνυμαι
ὄμνυσαι
ὄμνυται
ὀμνύμεθα
ὄμνυσθε
ὄμνυνται

Present
subjunctive

ὀμνύωμαι
ὀμνύῃ
ὀμνύηται
ὀμνυώμεθα
ὀμνύησθε
ὀμνύωνται

Present
optative

ὀμνυοίμην
ὀμνύοιο
ὀμνύοιτο
ὀμνυοίμεθα
ὀμνύοισθε
ὀμνύοιντο

Present
infinitive

ὄμνυσθαι

Present
participles

ὀμνύμενος
ὀμνυμένη
ὀμνύμενον

Present
imperative

ὄμνυσο
ὄμνυσθε
Aorist
indicative

ὠμόθην
ὠμόθης
ὠμόθη
ὠμόθημεν
ὠμόθητε
ὠμόθησαν

Aorist
subjunctive

ὀμοθῶ
ὀμοθῇς
ὀμοθῇ
ὀμοθῶμεν
ὀμοθῆτε
ὀμοθῶσι

Aorist
optative

ὀμοθείην
ὀμοθείης
ὀμοθείη
ὀμοθεῖμεν
ὀμοθεῖτε
ὀμοθεῖεν

Aorist
infinitive

ὀμοθῆναι

Aorist
participles

ὀμοθείς
ὀμοθεῖσα
ὀμοθέν

Aorist
imperative

ὀμόθητι
ὀμόθητε
Future
indicative

ὀμοθήσομαι
ὀμοθήσει
ὀμοθήσεται
ὀμοθησόμεθα
ὀμοθήσεσθε
ὀμοθήσονται

Future
optative

ὀμοθησοίμην
ὀμοθήσοιο
ὀμοθήσοιτο
ὀμοθησοίμεθα
ὀμοθήσοισθε
ὀμοθήσοιντο

Future
infinitive

ὀμοθήσεσθαι

Future
participles

ὀμοθησόμενος
ὀμοθησομένη
ὀμοθησόμενον

Imperfect
indicative

ὠμνύμην
ὤμνυσο
ὤμνυτο
ὠμνύμεθα
ὤμνυσθε
ὤμνυντο