Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ὄλλυμι, to destroy
(ὄλλυμι, ολέω, ὤλεσα, ὀλώλεκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ὄλλυμι
ὄλλυς
ὄλλυσι
ὄλλυμεν
ὄλλυτε
ὀλλύασι

Present
subjunctive

ὀλλύω
ὀλλύῃς
ὀλλύῃ
ὀλλύωμεν
ὀλλύητε
ὀλλύωσι

Present
optative

ὀλλύοιμι
ὀλλύοις
ὀλλύοι
ὀλλύοιμεν
ὀλλύοιτε
ὀλλύοιεν

Present
infinitive

ὀλλύναι

Present
participles

ὀλλύς
ὀλλῦσα
ὀλλύν

Present
imperative

ὄλλυ
ὄλλυτε

Aorist
indicative

ὤλεσα
ὤλεσας
ὤλεσε
ὠλέσαμεν
ὠλέσατε
ὤλεσαν

Aorist
subjunctive

ὀλέσω
ὀλέσῃς
ὀλέσῃ
ὀλέσωμεν
ὀλέσητε
ὀλέσωσι

Aorist
optative

ὀλέσαιμι
ὀλέσειας
ὀλέσειε
ὀλέσαιμεν
ὀλέσαιτε
ὀλέσειαν

Aorist
infinitive

ὀλέσαι

Aorist
participles

ὀλέσας
ὀλέσασα
ὀλέσαν

Aorist
imperative

ὄλεσον
ὀλέσατε
Future
indicative

ολῶ
ολεῖς
ολεῖ
ολοῦμεν
ολεῖτε
ολοῦσι

Future
optative

ολοῖμι
ολοῖς
ολοῖ
ολοῖμεν
ολοῖτε
ολοῖεν

Future
infinitive

ολεῖν

Future
participles

ολῶν
ολοῦσα
ολοῦν

Imperfect
indicative

ὤλλυν
ὤλλυς
ὤλλυ
ὤλλυμεν
ὤλλυτε
ὤλλυσαν

Perfect
indicative

ὀλώλεκα
ὀλώλεκας
ὀλώλεκε
ὀλωλέκαμεν
ὀλωλέκατε
ὀλωλέκασι

Perfect
subjunctive

ὀλωλέκω
ὀλωλέκῃς
ὀλωλέκῃ
ὀλωλέκωμεν
ὀλωλέκητε
ὀλωλέκωσι

Perfect
optative

ὀλωλέκοιμι
ὀλωλέκοις
ὀλωλέκοι
ὀλωλέκοιμεν
ὀλωλέκοιτε
ὀλωλέκοιεν

Perfect
infinitive

ὀλωλεκέναι

Perfect
participles

ὀλωλεκώς
ὀλωλεκυῖα
ὀλωλεκός

Pluperfect
indicative

ὠλωλέκη
ὠλωλέκης
ὠλωλέκει
ὠλωλέκεμεν
ὠλωλέκετε
ὠλωλέκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ὄλλυμαι
ὄλλυσαι
ὄλλυται
ὀλλύμεθα
ὄλλυσθε
ὄλλυνται

Present
subjunctive

ὀλλύωμαι
ὀλλύῃ
ὀλλύηται
ὀλλυώμεθα
ὀλλύησθε
ὀλλύωνται

Present
optative

ὀλλυοίμην
ὀλλύοιο
ὀλλύοιτο
ὀλλυοίμεθα
ὀλλύοισθε
ὀλλύοιντο

Present
infinitive

ὄλλυσθαι

Present
participles

ὀλλύμενος
ὀλλυμένη
ὀλλύμενον

Present
imperative

ὄλλυσο
ὄλλυσθε
Aorist
indicative

ὠλεσάμην
ὠλέσω
ὠλέσατο
ὠλεσάμεθα
ὠλέσασθε
ὠλέσαντο

Aorist
subjunctive

ὀλέσωμαι
ὀλέσῃ
ὀλέσηται
ὀλεσώμεθα
ὀλέσησθε
ὀλέσωνται

Aorist
optative

ὀλεσαίμην
ὀλέσαιο
ὀλέσαιτο
ὀλεσαίμεθα
ὀλέσαισθε
ὀλέσαιντο

Aorist
infinitive

ὀλέσασθαι

Aorist
participles

ὀλεσάμενος
ὀλεσαμένη
ὀλεσάμενον

Aorist
imperative

ὄλεσαι
ὀλέσασθε
Future
indicative

ολοῦμαι
ολεῖ
ολεῖται
ολοῦμεθα
ολεῖσθε
ολοῦνται

Future
optative

ολοίμην
ολοῖο
ολοῖτο
ολοίμεθα
ολοῖσθε
ολοῖντο

Future
infinitive

ολεῖσθαι

Future
participles

ολούμενος
ολουμένη
ολούμενον

Imperfect
indicative

ὠλλύμην
ὤλλυσο
ὤλλυτο
ὠλλύμεθα
ὤλλυσθε
ὤλλυντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ὄλλυμαι
ὄλλυσαι
ὄλλυται
ὀλλύμεθα
ὄλλυσθε
ὄλλυνται

Present
subjunctive

ὀλλύωμαι
ὀλλύῃ
ὀλλύηται
ὀλλυώμεθα
ὀλλύησθε
ὀλλύωνται

Present
optative

ὀλλυοίμην
ὀλλύοιο
ὀλλύοιτο
ὀλλυοίμεθα
ὀλλύοισθε
ὀλλύοιντο

Present
infinitive

ὄλλυσθαι

Present
participles

ὀλλύμενος
ὀλλυμένη
ὀλλύμενον

Present
imperative

ὄλλυσο
ὄλλυσθε
Imperfect
indicative

ὠλλύμην
ὤλλυσο
ὤλλυτο
ὠλλύμεθα
ὤλλυσθε
ὤλλυντο