Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ὁράω, to see
(ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἐόρακα, ἑώραμαι, ὤφθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ὁρῶ
ὁρᾷς
ὁρᾷ
ὁρῶμεν
ὁρᾶτε
ὁρῶσι

Present
subjunctive

ὁρῶ
ὁρᾷς
ὁρᾷ
ὁρῶμεν
ὁρᾶτε
ὁρῶσι

Present
optative

ὁρῴην
ὁρῴης
ὁρῴη
ὁρῷμεν
ὁρῷτε
ὁρῷεν

Present
infinitive

ὁρᾶν

Present
participles

ὁρῶν
ὁρῶσα

Present
imperative

ὅρα
ὁρᾶτε

Aorist
indicative

εἶδον
εἶδες
εἶδε
εἴδομεν
εἴδετε
εἶδον

Aorist
subjunctive

ἴδω
ἴδῃς
ἴδῃ
ἴδωμεν
ἴδητε
ἴδωσι

Aorist
optative

ἴδοιμι
ἴδοις
ἴδοι
ἴδοιμεν
ἴδοιτε
ἴδοιεν

Aorist
infinitive

ἰδεῖν

Aorist
participles

ἰδών
ἰδοῦσα
ἰδόν

Aorist
imperative

ἰδέ
ἴδετε
Imperfect
indicative

ὥρων
ὥρας
ὥρα
ὡρῶμεν
ὡρᾶτε
ὥρων

Perfect
indicative

ἐόρακα
ἐόρακας
ἐόρακε
ἐοράκαμεν
ἐοράκατε
ἐοράκασι

Perfect
subjunctive

ἐοράκω
ἐοράκῃς
ἐοράκῃ
ἐοράκωμεν
ἐοράκητε
ἐοράκωσι

Perfect
optative

ἐοράκοιμι
ἐοράκοις
ἐοράκοι
ἐοράκοιμεν
ἐοράκοιτε
ἐοράκοιεν

Perfect
infinitive

ἐορακέναι

Perfect
participles

ἐορακώς
ἐορακυῖα
ἐορακός

Pluperfect
indicative

ἠοράκη
ἠοράκης
ἠοράκει
ἠοράκεμεν
ἠοράκετε
ἠοράκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ὁρῶμαι
ὁρᾷ
ὁρᾶται
ὁρώμεθα
ὁρᾶσθε
ὁρῶνται

Present
subjunctive

ὁρῶμαι
ὁρᾷ
ὁρᾶται
ὁρώμεθα
ὁρᾶσθε
ὁρῶντο

Present
optative

ὁρῴμην
ὁρῷο
ὁρῷτο
ὁρῴμεθα
ὁρῴσθε
ὁρῷντο

Present
infinitive

ὁρᾶσθαι

Present
participles

ὁρώμενος
ὁρωμένη
ὁρώμενον

Present
imperative

ὁρῶ
ὁρᾶσθε
Aorist
indicative

εἰδόμην
εἴδου
εἴδετο
εἰδόμεθα
εἴδεσθε
εἴδοντο

Aorist
subjunctive

ἴδωμαι
ἴδῃ
ἴδηται
ἰδώμεθα
ἴδησθε
ἴδωνται

Aorist
optative

ἰδοίμην
ἴδοιο
ἴδοιτο
ἰδοίμεθα
ἴδοισθε
ἴδοιντο

Aorist
infinitive

ἰδέσθαι

Aorist
participles

ἰδόμενος
ἰδομένη
ἰδόμενον

Aorist
imperative

ἰδοῦ
ἴδεσθε
Future
indicative

ὄψομαι
ὄψει
ὄψεται
ὀψόμεθα
ὄψεσθε
ὄψονται

Future
optative

ὀψοίμην
ὄψοιο
ὄψοιτο
ὀψοίμεθα
ὄψοισθε
ὄψοιντο

Future
infinitive

ὄψεσθαι

Future
participles

ὀψόμενος
ὀψομένη
ὀψόμενον

Imperfect
indicative

ὡρώμην
ὡρῶ
ὡρᾶτο
ὡρώμεθα
ὡρᾶσθε
ὡρῶντο

Perfect
indicative

ἑώραμαι
ἑώρασαι
ἑώραται
ἑωράμεθα
ἑώρασθε
ἑώρανται

Perfect
infinitive

ἑωράσθαι

Perfect
participles

ἑωραμένος
ἑωραμένη
ἑωραμένον

Pluperfect
indicative

ἡωράμην
ἡώρασο
ἡώρατο
ἡωράμεθα
ἡώρασθε
ἡώραντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ὁρῶμαι
ὁρᾷ
ὁρᾶται
ὁρώμεθα
ὁρᾶσθε
ὁρῶνται

Present
subjunctive

ὁρῶμαι
ὁρᾷ
ὁρᾶται
ὁρώμεθα
ὁρᾶσθε
ὁρῶντο

Present
optative

ὁρῴμην
ὁρῷο
ὁρῷτο
ὁρῴμεθα
ὁρῴσθε
ὁρῷντο

Present
infinitive

ὁρᾶσθαι

Present
participles

ὁρώμενος
ὁρωμένη
ὁρώμενον

Present
imperative

ὁρῶ
ὁρᾶσθε
Aorist
indicative

ὤφθην
ὤφθης
ὤφθη
ὤφθημεν
ὤφθητε
ὤφθησαν

Aorist
subjunctive

ὀφθῶ
ὀφθῇς
ὀφθῇ
ὀφθῶμεν
ὀφθῆτε
ὀφθῶσι

Aorist
optative

ὀφθείην
ὀφθείης
ὀφθείη
ὀφθεῖμεν
ὀφθεῖτε
ὀφθεῖεν

Aorist
infinitive

ὀφθῆναι

Aorist
participles

ὀφθείς
ὀφθεῖσα
ὀφθέν

Aorist
imperative

ὄφθητι
ὄφθητε
Future
indicative

ὀφθήσομαι
ὀφθήσει
ὀφθήσεται
ὀφθησόμεθα
ὀφθήσεσθε
ὀφθήσονται

Future
optative

ὀφθησοίμην
ὀφθήσοιο
ὀφθήσοιτο
ὀφθησοίμεθα
ὀφθήσοισθε
ὀφθήσοιντο

Future
infinitive

ὀφθήσεσθαι

Future
participles

ὀφθησόμενος
ὀφθησομένη
ὀφθησόμενον

Imperfect
indicative

ὡρώμην
ὡρῶ
ὡρᾶτο
ὡρώμεθα
ὡρᾶσθε
ὡρῶντο

Perfect
indicative

ἑώραμαι
ἑώρασαι
ἑώραται
ἑωράμεθα
ἑώρασθε
ἑώρανται

Perfect
infinitive

ἑωράσθαι

Perfect
participles

ἑωραμένος
ἑωραμένη
ἑωραμένον

Pluperfect
indicative

ἡωράμην
ἡώρασο
ἡώρατο
ἡωράμεθα
ἡώρασθε
ἡώραντο