Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ὀφείλω, to owe
(ὀφείλω, ὀφειλήσω, ὠφείλησα, ὠφείληκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ὀφείλω
ὀφείλεις
ὀφείλει
ὀφείλομεν
ὀφείλετε
ὀφείλουσι

Present
subjunctive

ὀφείλω
ὀφείλῃς
ὀφείλῃ
ὀφείλωμεν
ὀφείλητε
ὀφείλωσι

Present
optative

ὀφείλοιμι
ὀφείλοις
ὀφείλοι
ὀφείλοιμεν
ὀφείλοιτε
ὀφείλοιεν

Present
infinitive

ὀφείλειν

Present
participles

ὀφείλων
ὀφείλουσα
ὀφείλον

Present
imperative

ὄφειλε
ὀφείλετε

Aorist
indicative

ὠφείλησα
ὠφείλησας
ὠφείλησε
ὠφειλήσαμεν
ὠφειλήσατε
ὠφείλησαν

Aorist
subjunctive

ὀφειλήσω
ὀφειλήσῃς
ὀφειλήσῃ
ὀφειλήσωμεν
ὀφειλήσητε
ὀφειλήσωσι

Aorist
optative

ὀφειλήσαιμι
ὀφειλήσειας
ὀφειλήσειε
ὀφειλήσαιμεν
ὀφειλήσαιτε
ὀφειλήσειαν

Aorist
infinitive

ὀφειλῆσαι

Aorist
participles

ὀφειλήσας
ὀφειλήσασα
ὀφειλῆσαν

Aorist
imperative

ὀφείλησον
ὀφειλήσατε
Future
indicative

ὀφειλήσω
ὀφειλήσεις
ὀφειλήσει
ὀφειλήσομεν
ὀφειλήσετε
ὀφειλήσουσι

Future
optative

ὀφειλήσοιμι
ὀφειλήσοις
ὀφειλήσοι
ὀφειλήσοιμεν
ὀφειλήσοιτε
ὀφειλήσοιεν

Future
infinitive

ὀφειλήσειν

Future
participles

ὀφειλήσων
ὀφειλήσουσα
ὀφειλήσον

Imperfect
indicative

ὤφειλον
ὤφειλες
ὤφειλε
ὠφείλομεν
ὠφείλετε
ὤφειλον

Perfect
indicative

ὠφείληκα
ὠφείληκας
ὠφείληκε
ὠφειλήκαμεν
ὠφειλήκατε
ὠφειλήκασι

Perfect
subjunctive

ὠφειλήκω
ὠφειλήκῃς
ὠφειλήκῃ
ὠφειλήκωμεν
ὠφειλήκητε
ὠφειλήκωσι

Perfect
optative

ὠφειλήκοιμι
ὠφειλήκοις
ὠφειλήκοι
ὠφειλήκοιμεν
ὠφειλήκοιτε
ὠφειλήκοιεν

Perfect
infinitive

ὠφειληκέναι

Perfect
participles

ὠφειληκώς
ὠφειληκυῖα
ὠφειληκός

Pluperfect
indicative

ὠφειλήκη
ὠφειλήκης
ὠφειλήκει
ὠφειλήκεμεν
ὠφειλήκετε
ὠφειλήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ὀφείλομαι
ὀφείλει
ὀφείλεται
ὀφειλόμεθα
ὀφείλεσθε
ὀφείλονται

Present
subjunctive

ὀφείλωμαι
ὀφείλῃ
ὀφείληται
ὀφειλώμεθα
ὀφείλησθε
ὀφείλωνται

Present
optative

ὀφειλοίμην
ὀφείλοιο
ὀφείλοιτο
ὀφειλοίμεθα
ὀφείλοισθε
ὀφείλοιντο

Present
infinitive

ὀφείλεσθαι

Present
participles

ὀφειλόμενος
ὀφειλομένη
ὀφειλόμενον

Present
imperative

ὀφείλου
ὀφείλεσθε
Aorist
indicative

ὠφειλησάμην
ὠφειλήσω
ὠφειλήσατο
ὠφειλησάμεθα
ὠφειλήσασθε
ὠφειλήσαντο

Aorist
subjunctive

ὀφειλήσωμαι
ὀφειλήσῃ
ὀφειλήσηται
ὀφειλησώμεθα
ὀφειλήσησθε
ὀφειλήσωνται

Aorist
optative

ὀφειλησαίμην
ὀφειλήσαιο
ὀφειλήσαιτο
ὀφειλησαίμεθα
ὀφειλήσαισθε
ὀφειλήσαιντο

Aorist
infinitive

ὀφειλήσασθαι

Aorist
participles

ὀφειλησάμενος
ὀφειλησαμένη
ὀφειλησάμενον

Aorist
imperative

ὀφείλησαι
ὀφειλήσασθε
Future
indicative

ὀφειλήσομαι
ὀφειλήσει
ὀφειλήσεται
ὀφειλησόμεθα
ὀφειλήσεσθε
ὀφειλήσονται

Future
optative

ὀφειλησοίμην
ὀφειλήσοιο
ὀφειλήσοιτο
ὀφειλησοίμεθα
ὀφειλήσοισθε
ὀφειλήσοιντο

Future
infinitive

ὀφειλήσεσθαι

Future
participles

ὀφειλησόμενος
ὀφειλησομένη
ὀφειλησόμενον

Imperfect
indicative

ὠφειλόμην
ὠφείλου
ὠφείλετο
ὠφειλόμεθα
ὠφείλεσθε
ὠφείλοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ὀφείλομαι
ὀφείλει
ὀφείλεται
ὀφειλόμεθα
ὀφείλεσθε
ὀφείλονται

Present
subjunctive

ὀφείλωμαι
ὀφείλῃ
ὀφείληται
ὀφειλώμεθα
ὀφείλησθε
ὀφείλωνται

Present
optative

ὀφειλοίμην
ὀφείλοιο
ὀφείλοιτο
ὀφειλοίμεθα
ὀφείλοισθε
ὀφείλοιντο

Present
infinitive

ὀφείλεσθαι

Present
participles

ὀφειλόμενος
ὀφειλομένη
ὀφειλόμενον

Present
imperative

ὀφείλου
ὀφείλεσθε
Imperfect
indicative

ὠφειλόμην
ὠφείλου
ὠφείλετο
ὠφειλόμεθα
ὠφείλεσθε
ὠφείλοντο