Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἵημι, to send
(ἵημι, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἷμαι, εἷθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἵημι
ἵης
ἵησι
ἵεμεν
ἵετε
ἱᾶσι

Present
subjunctive

ἱῶ
ἱῇς
ἱῇ
ἱῶμεν
ἱῆτε
ἱῶσι

Present
optative

ἱείην
ἱείης
ἱείη
ἱεῖμεν
ἱεῖτε
ἱεῖεν

Present
infinitive

ἱέναι

Present
participles

ἱείς
ἱεῖσα
ἱέν

Present
imperative

ἵει
ἵετε

Aorist
indicative

ἧκα
ἧκας
ἧκε
ἥκαμεν
ἥκατε
ἧκαν

Aorist
subjunctive


ᾗς

ὧμεν
ἧτε
ὧσι

Aorist
optative

εἵην
εἵης
εἵη
εἷμεν
εἷτε
εἷεν

Aorist
infinitive

εἵναι

Aorist
participles

εἵς
εἷσα
ἕν

Aorist
imperative

ἕς
ἕτε
Future
indicative

ἥσω
ἥσεις
ἥσει
ἥσομεν
ἥσετε
ἥσουσι

Future
optative

ἥσοιμι
ἥσοις
ἥσοι
ἥσοιμεν
ἥσοιτε
ἥσοιεν

Future
infinitive

ἥσειν

Future
participles

ἥσων
ἥσουσα
ἥσον

Imperfect
indicative

ἵην
ἵεις
ἵει
ἵεμεν
ἵετε
ἵεσαν

Perfect
indicative

εἷκα
εἷκας
εἷκε
εἵκαμεν
εἵκατε
εἵκασι

Perfect
subjunctive

εἵκω
εἵκῃς
εἵκῃ
εἵκωμεν
εἵκητε
εἵκωσι

Perfect
optative

εἵκοιμι
εἵκοις
εἵκοι
εἵκοιμεν
εἵκοιτε
εἵκοιεν

Perfect
infinitive

εἱκέναι

Perfect
participles

εἱκώς
εἱκυῖα
εἱκός

Pluperfect
indicative

ᾕκη
ᾕκης
ᾕκει
ᾕκεμεν
ᾕκετε
ᾕκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἵεμαι
ἵεσαι
ἵεται
ἱέμεθα
ἵεσθε
ἵενται

Present
subjunctive

ἱῶμαι
ἱῇ
ἱῆται
ἱώμεθα
ἱῆσθε
ἱῶνται

Present
optative

ἱείμην
ἱεῖο
ἱεῖτο
ἱείμεθα
ἱεῖσθε
ἱεῖντο

Present
infinitive

ἵεσθαι

Present
participles

ἱέμενος
ἱεμένη
ἱέμενον

Present
imperative

ἵεσο
ἵεσθε
Aorist
indicative

εἵμην
εἷσο
εἷτο
εἵμεθα
εἷσθε
εἷντο

Aorist
subjunctive

ὧμαι

ἧται
ὥμεθα
ἧσθε
ὧνται

Aorist
optative

εἵμην
εἷο
εἷτο
εἵμεθα
εἷσθε
εἷντο

Aorist
infinitive

ἕσθαι

Aorist
participles

ἕμενος
ἑμένη
ἕμενον

Aorist
imperative

οὗ
ἕσθε
Future
indicative

ἥσομαι
ἥσει
ἥσεται
ἡσόμεθα
ἥσεσθε
ἥσονται

Future
optative

ἡσοίμην
ἥσοιο
ἥσοιτο
ἡσοίμεθα
ἥσοισθε
ἥσοιντο

Future
infinitive

ἥσεσθαι

Future
participles

ἡσόμενος
ἡσομένη
ἡσόμενον

Imperfect
indicative

ἱέμην
ἵεσο
ἵετο
ἱέμεθα
ἵεσθε
ἵεντο

Perfect
indicative

εἷμαι
εἷσαι
εἷται
εἵμεθα
εἷσθε
εἷνται

Perfect
infinitive

εἷσθαι

Perfect
participles

εἱμένος
εἱμένη
εἱμένον

Pluperfect
indicative

ᾕμην
ᾗσο
ᾗτο
ᾕμεθα
ᾗσθε
ᾗντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἵεμαι
ἵεσαι
ἵεται
ἱέμεθα
ἵεσθε
ἵενται

Present
subjunctive

ἱῶμαι
ἱῇ
ἱῆται
ἱώμεθα
ἱῆσθε
ἱῶνται

Present
optative

ἱείμην
ἱεῖο
ἱεῖτο
ἱείμεθα
ἱεῖσθε
ἱεῖντο

Present
infinitive

ἵεσθαι

Present
participles

ἱέμενος
ἱεμένη
ἱέμενον

Present
imperative

ἵεσο
ἵεσθε
Aorist
indicative

εἷθην
εἷθης
εἷθη
εἷθημεν
εἷθητε
εἷθησαν

Aorist
subjunctive

ἑθῶ
ἑθῇς
ἑθῇ
ἑθῶμεν
ἑθῆτε
ἑθῶσι

Aorist
optative

ἑθείην
ἑθείης
ἑθείη
ἑθεῖμεν
ἑθεῖτε
ἑθεῖεν

Aorist
infinitive

ἑθῆναι

Aorist
participles

ἑθείς
ἑθεῖσα
ἑθέν

Aorist
imperative

ἕθητι
ἕθητε
Future
indicative

ἑθήσομαι
ἑθήσει
ἑθήσεται
ἑθησόμεθα
ἑθήσεσθε
ἑθήσονται

Future
optative

ἑθησοίμην
ἑθήσοιο
ἑθήσοιτο
ἑθησοίμεθα
ἑθήσοισθε
ἑθήσοιντο

Future
infinitive

ἑθήσεσθαι

Future
participles

ἑθησόμενος
ἑθησομένη
ἑθησόμενον

Imperfect
indicative

ἱέμην
ἵεσο
ἵετο
ἱέμεθα
ἵεσθε
ἵεντο

Perfect
indicative

εἷμαι
εἷσαι
εἷται
εἵμεθα
εἷσθε
εἷνται

Perfect
infinitive

εἷσθαι

Perfect
participles

εἱμένος
εἱμένη
εἱμένον

Pluperfect
indicative

ᾕμην
ᾗσο
ᾗτο
ᾕμεθα
ᾗσθε
ᾗντο