Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἥδομαι, to be pleased
(ἥδομαι, -, -, -, -, ἥσθην)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἥδομαι
ἥδει
ἥδεται
ἡδόμεθα
ἥδεσθε
ἥδονται

Present
subjunctive

ἥδωμαι
ἥδῃ
ἥδηται
ἡδώμεθα
ἥδησθε
ἥδωνται

Present
optative

ἡδοίμην
ἥδοιο
ἥδοιτο
ἡδοίμεθα
ἥδοισθε
ἥδοιντο

Present
infinitive

ἥδεσθαι

Present
participles

ἡδόμενος
ἡδομένη
ἡδόμενον

Present
imperative

ἥδου
ἥδεσθε
Imperfect
indicative

ἡδόμην
ἥδου
ἥδετο
ἡδόμεθα
ἥδεσθε
ἥδοντο

PASSIVE VOICE
Aorist
indicative

ἥσθην
ἥσθης
ἥσθη
ἥσθημεν
ἥσθητε
ἥσθησαν

Aorist
subjunctive

ἑσθῶ
ἑσθῇς
ἑσθῇ
ἑσθῶμεν
ἑσθῆτε
ἑσθῶσι

Aorist
optative

ἑσθείην
ἑσθείης
ἑσθείη
ἑσθεῖμεν
ἑσθεῖτε
ἑσθεῖεν

Aorist
infinitive

ἑσθῆναι

Aorist
participles

ἑσθείς
ἑσθεῖσα
ἑσθέν

Aorist
imperative

ἕσθητι
ἕσθητε
Future
indicative

ἑσθήσομαι
ἑσθήσει
ἑσθήσεται
ἑσθησόμεθα
ἑσθήσεσθε
ἑσθήσονται

Future
optative

ἑσθησοίμην
ἑσθήσοιο
ἑσθήσοιτο
ἑσθησοίμεθα
ἑσθήσοισθε
ἑσθήσοιντο

Future
infinitive

ἑσθήσεσθαι

Future
participles

ἑσθησόμενος
ἑσθησομένη
ἑσθησόμενον