Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἕλκω, to drag
(ἕλκω, ἕλξω, εἵλκυσα, εἵλκυκα, εἵλκυσμαι, εἱλκύσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἕλκω
ἕλκεις
ἕλκει
ἕλκομεν
ἕλκετε
ἕλκουσι

Present
subjunctive

ἕλκω
ἕλκῃς
ἕλκῃ
ἕλκωμεν
ἕλκητε
ἕλκωσι

Present
optative

ἕλκοιμι
ἕλκοις
ἕλκοι
ἕλκοιμεν
ἕλκοιτε
ἕλκοιεν

Present
infinitive

ἕλκειν

Present
participles

ἕλκων
ἕλκουσα
ἕλκον

Present
imperative

ἕλκε
ἕλκετε

Aorist
indicative

εἵλκυσα
εἵλκυσας
εἵλκυσε
εἱλκύσαμεν
εἱλκύσατε
εἵλκυσαν

Aorist
subjunctive

ἑλκύσω
ἑλκύσῃς
ἑλκύσῃ
ἑλκύσωμεν
ἑλκύσητε
ἑλκύσωσι

Aorist
optative

ἑλκύσαιμι
ἑλκύσειας
ἑλκύσειε
ἑλκύσαιμεν
ἑλκύσαιτε
ἑλκύσειαν

Aorist
infinitive

ἑλκύσαι

Aorist
participles

ἑλκύσας
ἑλκύσασα
ἑλκύσαν

Aorist
imperative

ἕλκυσον
ἑλκύσατε
Future
indicative

ἕλξω
ἕλξεις
ἕλξει
ἕλξομεν
ἕλξετε
ἕλξουσι

Future
optative

ἕλξοιμι
ἕλξοις
ἕλξοι
ἕλξοιμεν
ἕλξοιτε
ἕλξοιεν

Future
infinitive

ἕλξειν

Future
participles

ἕλξων
ἕλξουσα
ἕλξον

Imperfect
indicative

εἷλκον
εἷλκες
εἷλκε
εἵλκομεν
εἵλκετε
εἷλκον

Perfect
indicative

εἵλκυκα
εἵλκυκας
εἵλκυκε
εἱλκύκαμεν
εἱλκύκατε
εἱλκύκασι

Perfect
subjunctive

εἱλκύκω
εἱλκύκῃς
εἱλκύκῃ
εἱλκύκωμεν
εἱλκύκητε
εἱλκύκωσι

Perfect
optative

εἱλκύκοιμι
εἱλκύκοις
εἱλκύκοι
εἱλκύκοιμεν
εἱλκύκοιτε
εἱλκύκοιεν

Perfect
infinitive

εἱλκυκέναι

Perfect
participles

εἱλκυκώς
εἱλκυκυῖα
εἱλκυκός

Pluperfect
indicative

ᾑλκύκη
ᾑλκύκης
ᾑλκύκει
ᾑλκύκεμεν
ᾑλκύκετε
ᾑλκύκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἕλκομαι
ἕλκει
ἕλκεται
ἑλκόμεθα
ἕλκεσθε
ἕλκονται

Present
subjunctive

ἕλκωμαι
ἕλκῃ
ἕλκηται
ἑλκώμεθα
ἕλκησθε
ἕλκωνται

Present
optative

ἑλκοίμην
ἕλκοιο
ἕλκοιτο
ἑλκοίμεθα
ἕλκοισθε
ἕλκοιντο

Present
infinitive

ἕλκεσθαι

Present
participles

ἑλκόμενος
ἑλκομένη
ἑλκόμενον

Present
imperative

ἕλκου
ἕλκεσθε
Aorist
indicative

εἱλκυσάμην
εἱλκύσω
εἱλκύσατο
εἱλκυσάμεθα
εἱλκύσασθε
εἱλκύσαντο

Aorist
subjunctive

ἑλκύσωμαι
ἑλκύσῃ
ἑλκύσηται
ἑλκυσώμεθα
ἑλκύσησθε
ἑλκύσωνται

Aorist
optative

ἑλκυσαίμην
ἑλκύσαιο
ἑλκύσαιτο
ἑλκυσαίμεθα
ἑλκύσαισθε
ἑλκύσαιντο

Aorist
infinitive

ἑλκύσασθαι

Aorist
participles

ἑλκυσάμενος
ἑλκυσαμένη
ἑλκυσάμενον

Aorist
imperative

ἕλκυσαι
ἑλκύσασθε
Future
indicative

ἕλξομαι
ἕλξει
ἕλξεται
ἑλξόμεθα
ἕλξεσθε
ἕλξονται

Future
optative

ἑλξοίμην
ἕλξοιο
ἕλξοιτο
ἑλξοίμεθα
ἕλξοισθε
ἕλξοιντο

Future
infinitive

ἕλξεσθαι

Future
participles

ἑλξόμενος
ἑλξομένη
ἑλξόμενον

Imperfect
indicative

εἱλκόμην
εἵλκου
εἵλκετο
εἱλκόμεθα
εἵλκεσθε
εἵλκοντο

Perfect
indicative

εἵλκυσμαι
εἵλκυσαι
εἵλκυσται
εἱλκύσμεθα
εἵλκυσθε
εἱλκυσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

εἱλκύσθαι

Perfect
participles

εἱλκυσμένος
εἱλκυσμένη
εἱλκυσμένον

Pluperfect
indicative

ᾑλκύσμην
ᾕλκυσο
ᾕλκυστο
ᾑλκύσμεθα
ᾕλκυσθε
ᾑλκυσμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἕλκομαι
ἕλκει
ἕλκεται
ἑλκόμεθα
ἕλκεσθε
ἕλκονται

Present
subjunctive

ἕλκωμαι
ἕλκῃ
ἕλκηται
ἑλκώμεθα
ἕλκησθε
ἕλκωνται

Present
optative

ἑλκοίμην
ἕλκοιο
ἕλκοιτο
ἑλκοίμεθα
ἕλκοισθε
ἕλκοιντο

Present
infinitive

ἕλκεσθαι

Present
participles

ἑλκόμενος
ἑλκομένη
ἑλκόμενον

Present
imperative

ἕλκου
ἕλκεσθε
Aorist
indicative

εἱλκύσθην
εἱλκύσθης
εἱλκύσθη
εἱλκύσθημεν
εἱλκύσθητε
εἱλκύσθησαν

Aorist
subjunctive

ἑλκυσθῶ
ἑλκυσθῇς
ἑλκυσθῇ
ἑλκυσθῶμεν
ἑλκυσθῆτε
ἑλκυσθῶσι

Aorist
optative

ἑλκυσθείην
ἑλκυσθείης
ἑλκυσθείη
ἑλκυσθεῖμεν
ἑλκυσθεῖτε
ἑλκυσθεῖεν

Aorist
infinitive

ἑλκυσθῆναι

Aorist
participles

ἑλκυσθείς
ἑλκυσθεῖσα
ἑλκυσθέν

Aorist
imperative

ἑλκύσθητι
ἑλκύσθητε
Future
indicative

ἑλκυσθήσομαι
ἑλκυσθήσει
ἑλκυσθήσεται
ἑλκυσθησόμεθα
ἑλκυσθήσεσθε
ἑλκυσθήσονται

Future
optative

ἑλκυσθησοίμην
ἑλκυσθήσοιο
ἑλκυσθήσοιτο
ἑλκυσθησοίμεθα
ἑλκυσθήσοισθε
ἑλκυσθήσοιντο

Future
infinitive

ἑλκυσθήσεσθαι

Future
participles

ἑλκυσθησόμενος
ἑλκυσθησομένη
ἑλκυσθησόμενον

Imperfect
indicative

εἱλκόμην
εἵλκου
εἵλκετο
εἱλκόμεθα
εἵλκεσθε
εἵλκοντο

Perfect
indicative

εἵλκυσμαι
εἵλκυσαι
εἵλκυσται
εἱλκύσμεθα
εἵλκυσθε
εἱλκυσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

εἱλκύσθαι

Perfect
participles

εἱλκυσμένος
εἱλκυσμένη
εἱλκυσμένον

Pluperfect
indicative

ᾑλκύσμην
ᾕλκυσο
ᾕλκυστο
ᾑλκύσμεθα
ᾕλκυσθε
ᾑλκυσμένοι ἦσαν