Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἔχω, to have
(ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἔσχημαι, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἔχω
ἔχεις
ἔχει
ἔχομεν
ἔχετε
ἔχουσι

Present
subjunctive

ἔχω
ἔχῃς
ἔχῃ
ἔχωμεν
ἔχητε
ἔχωσι

Present
optative

ἔχοιμι
ἔχοις
ἔχοι
ἔχοιμεν
ἔχοιτε
ἔχοιεν

Present
infinitive

ἔχειν

Present
participles

ἔχων
ἔχουσα
ἔχον

Present
imperative

ἔχε
ἔχετε

Aorist
indicative

ἔσχον
ἔσχες
ἔσχε
ἔσχομεν
ἔσχετε
ἔσχον

Aorist
subjunctive

σχῶ
σχῇς
σχῇ
σχῶμεν
σχῆτε
σχῶσι

Aorist
optative

σχοῖμι
σχοῖς
σχοῖ
σχοῖμεν
σχοῖτε
σχοῖεν

Aorist
infinitive

σχεῖν

Aorist
participles

σχών
σχοῦσα
σχόν

Aorist
imperative

σχέ
σχέτε
Future
indicative

ἕξω
ἕξεις
ἕξει
ἕξομεν
ἕξετε
ἕξουσι

Future
optative

ἕξοιμι
ἕξοις
ἕξοι
ἕξοιμεν
ἕξοιτε
ἕξοιεν

Future
infinitive

ἕξειν

Future
participles

ἕξων
ἕξουσα
ἕξον

Imperfect
indicative

εἶχον
εἶχες
εἶχε
εἴχομεν
εἴχετε
εἶχον

Perfect
indicative

ἔσχηκα
ἔσχηκας
ἔσχηκε
ἐσχήκαμεν
ἐσχήκατε
ἐσχήκασι

Perfect
subjunctive

ἐσχήκω
ἐσχήκῃς
ἐσχήκῃ
ἐσχήκωμεν
ἐσχήκητε
ἐσχήκωσι

Perfect
optative

ἐσχήκοιμι
ἐσχήκοις
ἐσχήκοι
ἐσχήκοιμεν
ἐσχήκοιτε
ἐσχήκοιεν

Perfect
infinitive

ἐσχηκέναι

Perfect
participles

ἐσχηκώς
ἐσχηκυῖα
ἐσχηκός

Pluperfect
indicative

ἠσχήκη
ἠσχήκης
ἠσχήκει
ἠσχήκεμεν
ἠσχήκετε
ἠσχήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἔχομαι
ἔχει
ἔχεται
ἐχόμεθα
ἔχεσθε
ἔχονται

Present
subjunctive

ἔχωμαι
ἔχῃ
ἔχηται
ἐχώμεθα
ἔχησθε
ἔχωνται

Present
optative

ἐχοίμην
ἔχοιο
ἔχοιτο
ἐχοίμεθα
ἔχοισθε
ἔχοιντο

Present
infinitive

ἔχεσθαι

Present
participles

ἐχόμενος
ἐχομένη
ἐχόμενον

Present
imperative

ἔχου
ἔχεσθε
Aorist
indicative

ἐσχόμην
ἔσχου
ἔσχετο
ἐσχόμεθα
ἔσχεσθε
ἔσχοντο

Aorist
subjunctive

σχῶμαι
σχῇ
σχῆται
σχώμεθα
σχῆσθε
σχῶνται

Aorist
optative

σχοίμην
σχοῖο
σχοῖτο
σχοίμεθα
σχοῖσθε
σχοῖντο

Aorist
infinitive

σχέσθαι

Aorist
participles

σχόμενος
σχομένη
σχόμενον

Aorist
imperative

σχοῦ
σχέσθε
Future
indicative

ἕξομαι
ἕξει
ἕξεται
ἑξόμεθα
ἕξεσθε
ἕξονται

Future
optative

ἑξοίμην
ἕξοιο
ἕξοιτο
ἑξοίμεθα
ἕξοισθε
ἕξοιντο

Future
infinitive

ἕξεσθαι

Future
participles

ἑξόμενος
ἑξομένη
ἑξόμενον

Imperfect
indicative

εἰχόμην
εἴχου
εἴχετο
εἰχόμεθα
εἴχεσθε
εἴχοντο

Perfect
indicative

ἔσχημαι
ἔσχησαι
ἔσχηται
ἐσχήμεθα
ἔσχησθε
ἔσχηνται

Perfect
infinitive

ἐσχῆσθαι

Perfect
participles

ἐσχημένος
ἐσχημένη
ἐσχημένον

Pluperfect
indicative

ἠσχήμην
ἤσχησο
ἤσχητο
ἠσχήμεθα
ἤσχησθε
ἤσχηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἔχομαι
ἔχει
ἔχεται
ἐχόμεθα
ἔχεσθε
ἔχονται

Present
subjunctive

ἔχωμαι
ἔχῃ
ἔχηται
ἐχώμεθα
ἔχησθε
ἔχωνται

Present
optative

ἐχοίμην
ἔχοιο
ἔχοιτο
ἐχοίμεθα
ἔχοισθε
ἔχοιντο

Present
infinitive

ἔχεσθαι

Present
participles

ἐχόμενος
ἐχομένη
ἐχόμενον

Present
imperative

ἔχου
ἔχεσθε
Imperfect
indicative

εἰχόμην
εἴχου
εἴχετο
εἰχόμεθα
εἴχεσθε
εἴχοντο

Perfect
indicative

ἔσχημαι
ἔσχησαι
ἔσχηται
ἐσχήμεθα
ἔσχησθε
ἔσχηνται

Perfect
infinitive

ἐσχῆσθαι

Perfect
participles

ἐσχημένος
ἐσχημένη
ἐσχημένον

Pluperfect
indicative

ἠσχήμην
ἤσχησο
ἤσχητο
ἠσχήμεθα
ἤσχησθε
ἤσχηντο