Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἔρχομαι, to go
(ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, -, -)

ACTIVE VOICE
Aorist
indicative

ἦλθον
ἦλθες
ἦλθε
ἤλθομεν
ἤλθετε
ἦλθον

Aorist
subjunctive

ἔλθω
ἔλθῃς
ἔλθῃ
ἔλθωμεν
ἔλθητε
ἔλθωσι

Aorist
optative

ἔλθοιμι
ἔλθοις
ἔλθοι
ἔλθοιμεν
ἔλθοιτε
ἔλθοιεν

Aorist
infinitive

ἐλθεῖν

Aorist
participles

ἐλθών
ἐλθοῦσα
ἐλθόν

Aorist
imperative

ἐλθέ
ἔλθετε
Perfect
indicative

ἐλήλυθα
ἐλήλυθας
ἐλήλυθε
ἐληλύθαμεν
ἐληλύθατε
ἐληλύθασι

Perfect
subjunctive

ἐληλύθω
ἐληλύθῃς
ἐληλύθῃ
ἐληλύθωμεν
ἐληλύθητε
ἐληλύθωσι

Perfect
optative

ἐληλύθοιμι
ἐληλύθοις
ἐληλύθοι
ἐληλύθοιμεν
ἐληλύθοιτε
ἐληλύθοιεν

Perfect
infinitive

ἐληλυθέναι

Perfect
participles

ἐληλυθώς
ἐληλυθυῖα
ἐληλυθός

Pluperfect
indicative

ἠληλύθη
ἠληλύθης
ἠληλύθει
ἠληλύθεμεν
ἠληλύθετε
ἠληλύθεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἔρχομαι
ἔρχει
ἔρχεται
ἐρχόμεθα
ἔρχεσθε
ἔρχονται

Present
subjunctive

ἔρχωμαι
ἔρχῃ
ἔρχηται
ἐρχώμεθα
ἔρχησθε
ἔρχωνται

Present
optative

ἐρχοίμην
ἔρχοιο
ἔρχοιτο
ἐρχοίμεθα
ἔρχοισθε
ἔρχοιντο

Present
infinitive

ἔρχεσθαι

Present
participles

ἐρχόμενος
ἐρχομένη
ἐρχόμενον

Present
imperative

ἔρχου
ἔρχεσθε
Future
indicative

ἐλεύσομαι
ἐλεύσει
ἐλεύσεται
ἐλευσόμεθα
ἐλεύσεσθε
ἐλεύσονται

Future
optative

ἐλευσοίμην
ἐλεύσοιο
ἐλεύσοιτο
ἐλευσοίμεθα
ἐλεύσοισθε
ἐλεύσοιντο

Future
infinitive

ἐλεύσεσθαι

Future
participles

ἐλευσόμενος
ἐλευσομένη
ἐλευσόμενον

Imperfect
indicative

ἠρχόμην
ἤρχου
ἤρχετο
ἠρχόμεθα
ἤρχεσθε
ἤρχοντο