Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἐσθίω, to eat
(ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα, ἐδήδεσμαι, ἠδέσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἐσθίω
ἐσθίεις
ἐσθίει
ἐσθίομεν
ἐσθίετε
ἐσθίουσι

Present
subjunctive

ἐσθίω
ἐσθίῃς
ἐσθίῃ
ἐσθίωμεν
ἐσθίητε
ἐσθίωσι

Present
optative

ἐσθίοιμι
ἐσθίοις
ἐσθίοι
ἐσθίοιμεν
ἐσθίοιτε
ἐσθίοιεν

Present
infinitive

ἐσθίειν

Present
participles

ἐσθίων
ἐσθίουσα
ἐσθίον

Present
imperative

ἔσθιε
ἐσθίετε

Aorist
indicative

ἔφαγον
ἔφαγες
ἔφαγε
ἐφάγομεν
ἐφάγετε
ἔφαγον

Aorist
subjunctive

φάγω
φάγῃς
φάγῃ
φάγωμεν
φάγητε
φάγωσι

Aorist
optative

φάγοιμι
φάγοις
φάγοι
φάγοιμεν
φάγοιτε
φάγοιεν

Aorist
infinitive

φαγεῖν

Aorist
participles

φαγών
φαγοῦσα
φαγόν

Aorist
imperative

φάγε
φάγετε
Imperfect
indicative

ἤσθιον
ἤσθιες
ἤσθιε
ἠσθίομεν
ἠσθίετε
ἤσθιον

Perfect
indicative

ἐδήδοκα
ἐδήδοκας
ἐδήδοκε
ἐδηδόκαμεν
ἐδηδόκατε
ἐδηδόκασι

Perfect
subjunctive

ἐδηδόκω
ἐδηδόκῃς
ἐδηδόκῃ
ἐδηδόκωμεν
ἐδηδόκητε
ἐδηδόκωσι

Perfect
optative

ἐδηδόκοιμι
ἐδηδόκοις
ἐδηδόκοι
ἐδηδόκοιμεν
ἐδηδόκοιτε
ἐδηδόκοιεν

Perfect
infinitive

ἐδηδοκέναι

Perfect
participles

ἐδηδοκώς
ἐδηδοκυῖα
ἐδηδοκός

Pluperfect
indicative

ἠδηδόκη
ἠδηδόκης
ἠδηδόκει
ἠδηδόκεμεν
ἠδηδόκετε
ἠδηδόκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἐσθίομαι
ἐσθίει
ἐσθίεται
ἐσθιόμεθα
ἐσθίεσθε
ἐσθίονται

Present
subjunctive

ἐσθίωμαι
ἐσθίῃ
ἐσθίηται
ἐσθιώμεθα
ἐσθίησθε
ἐσθίωνται

Present
optative

ἐσθιοίμην
ἐσθίοιο
ἐσθίοιτο
ἐσθιοίμεθα
ἐσθίοισθε
ἐσθίοιντο

Present
infinitive

ἐσθίεσθαι

Present
participles

ἐσθιόμενος
ἐσθιομένη
ἐσθιόμενον

Present
imperative

ἐσθίου
ἐσθίεσθε
Aorist
indicative

ἐφαγόμην
ἐφάγου
ἐφάγετο
ἐφαγόμεθα
ἐφάγεσθε
ἐφάγοντο

Aorist
subjunctive

φάγωμαι
φάγῃ
φάγηται
φαγώμεθα
φάγησθε
φάγωνται

Aorist
optative

φαγοίμην
φάγοιο
φάγοιτο
φαγοίμεθα
φάγοισθε
φάγοιντο

Aorist
infinitive

φαγέσθαι

Aorist
participles

φαγόμενος
φαγομένη
φαγόμενον

Aorist
imperative

φαγοῦ
φάγεσθε
Future
indicative

ἔδομαι
ἔδει
ἔδεται
ἐδόμεθα
ἔδεσθε
ἔδονται

Future
optative

ἐδοίμην
ἔδοιο
ἔδοιτο
ἐδοίμεθα
ἔδοισθε
ἔδοιντο

Future
infinitive

ἔδεσθαι

Future
participles

ἐδόμενος
ἐδομένη
ἐδόμενον

Imperfect
indicative

ἠσθιόμην
ἠσθίου
ἠσθίετο
ἠσθιόμεθα
ἠσθίεσθε
ἠσθίοντο

Perfect
indicative

ἐδήδεσμαι
ἐδήδεσαι
ἐδήδεσται
ἐδηδέσμεθα
ἐδήδεσθε
ἐδηδεσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐδηδέσθαι

Perfect
participles

ἐδηδεσμένος
ἐδηδεσμένη
ἐδηδεσμένον

Pluperfect
indicative

ἠδηδέσμην
ἠδήδεσο
ἠδήδεστο
ἠδηδέσμεθα
ἠδήδεσθε
ἠδηδεσμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἐσθίομαι
ἐσθίει
ἐσθίεται
ἐσθιόμεθα
ἐσθίεσθε
ἐσθίονται

Present
subjunctive

ἐσθίωμαι
ἐσθίῃ
ἐσθίηται
ἐσθιώμεθα
ἐσθίησθε
ἐσθίωνται

Present
optative

ἐσθιοίμην
ἐσθίοιο
ἐσθίοιτο
ἐσθιοίμεθα
ἐσθίοισθε
ἐσθίοιντο

Present
infinitive

ἐσθίεσθαι

Present
participles

ἐσθιόμενος
ἐσθιομένη
ἐσθιόμενον

Present
imperative

ἐσθίου
ἐσθίεσθε
Aorist
indicative

ἠδέσθην
ἠδέσθης
ἠδέσθη
ἠδέσθημεν
ἠδέσθητε
ἠδέσθησαν

Aorist
subjunctive

ἐδεσθῶ
ἐδεσθῇς
ἐδεσθῇ
ἐδεσθῶμεν
ἐδεσθῆτε
ἐδεσθῶσι

Aorist
optative

ἐδεσθείην
ἐδεσθείης
ἐδεσθείη
ἐδεσθεῖμεν
ἐδεσθεῖτε
ἐδεσθεῖεν

Aorist
infinitive

ἐδεσθῆναι

Aorist
participles

ἐδεσθείς
ἐδεσθεῖσα
ἐδεσθέν

Aorist
imperative

ἐδέσθητι
ἐδέσθητε
Future
indicative

ἐδεσθήσομαι
ἐδεσθήσει
ἐδεσθήσεται
ἐδεσθησόμεθα
ἐδεσθήσεσθε
ἐδεσθήσονται

Future
optative

ἐδεσθησοίμην
ἐδεσθήσοιο
ἐδεσθήσοιτο
ἐδεσθησοίμεθα
ἐδεσθήσοισθε
ἐδεσθήσοιντο

Future
infinitive

ἐδεσθήσεσθαι

Future
participles

ἐδεσθησόμενος
ἐδεσθησομένη
ἐδεσθησόμενον

Imperfect
indicative

ἠσθιόμην
ἠσθίου
ἠσθίετο
ἠσθιόμεθα
ἠσθίεσθε
ἠσθίοντο

Perfect
indicative

ἐδήδεσμαι
ἐδήδεσαι
ἐδήδεσται
ἐδηδέσμεθα
ἐδήδεσθε
ἐδηδεσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐδηδέσθαι

Perfect
participles

ἐδηδεσμένος
ἐδηδεσμένη
ἐδηδεσμένον

Pluperfect
indicative

ἠδηδέσμην
ἠδήδεσο
ἠδήδεστο
ἠδηδέσμεθα
ἠδήδεσθε
ἠδηδεσμένοι ἦσαν