Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἐρωτάω, to ask
(ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην, ἠρώτηκα, ἠρώτημαι, ἠρωτήθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἐρωτῶ
ἐρωτᾷς
ἐρωτᾷ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτᾶτε
ἐρωτῶσι

Present
subjunctive

ἐρωτῶ
ἐρωτᾷς
ἐρωτᾷ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτᾶτε
ἐρωτῶσι

Present
optative

ἐρωτῴην
ἐρωτῴης
ἐρωτῴη
ἐρωτῷμεν
ἐρωτῷτε
ἐρωτῷεν

Present
infinitive

ἐρωτᾶν

Present
participles

ἐρωτῶν
ἐρωτῶσα

Present
imperative

ἐρώτα
ἐρωτᾶτε

Future
indicative

ἐρωτήσω
ἐρωτήσεις
ἐρωτήσει
ἐρωτήσομεν
ἐρωτήσετε
ἐρωτήσουσι

Future
optative

ἐρωτήσοιμι
ἐρωτήσοις
ἐρωτήσοι
ἐρωτήσοιμεν
ἐρωτήσοιτε
ἐρωτήσοιεν

Future
infinitive

ἐρωτήσειν

Future
participles

ἐρωτήσων
ἐρωτήσουσα
ἐρωτήσον

Imperfect
indicative

ἠρώτων
ἠρώτας
ἠρώτα
ἠρωτῶμεν
ἠρωτᾶτε
ἠρώτων

Perfect
indicative

ἠρώτηκα
ἠρώτηκας
ἠρώτηκε
ἠρωτήκαμεν
ἠρωτήκατε
ἠρωτήκασι

Perfect
subjunctive

ἠρωτήκω
ἠρωτήκῃς
ἠρωτήκῃ
ἠρωτήκωμεν
ἠρωτήκητε
ἠρωτήκωσι

Perfect
optative

ἠρωτήκοιμι
ἠρωτήκοις
ἠρωτήκοι
ἠρωτήκοιμεν
ἠρωτήκοιτε
ἠρωτήκοιεν

Perfect
infinitive

ἠρωτηκέναι

Perfect
participles

ἠρωτηκώς
ἠρωτηκυῖα
ἠρωτηκός

Pluperfect
indicative

ἠρωτήκη
ἠρωτήκης
ἠρωτήκει
ἠρωτήκεμεν
ἠρωτήκετε
ἠρωτήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶνται

Present
subjunctive

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶντο

Present
optative

ἐρωτῴμην
ἐρωτῷο
ἐρωτῷτο
ἐρωτῴμεθα
ἐρωτῴσθε
ἐρωτῷντο

Present
infinitive

ἐρωτᾶσθαι

Present
participles

ἐρωτώμενος
ἐρωτωμένη
ἐρωτώμενον

Present
imperative

ἐρωτῶ
ἐρωτᾶσθε
Aorist
indicative

ἠρόμην
ἤρου
ἤρετο
ἠρόμεθα
ἤρεσθε
ἤροντο

Aorist
subjunctive

ἔρωμαι
ἔρῃ
ἔρηται
ἐρώμεθα
ἔρησθε
ἔρωνται

Aorist
optative

ἐροίμην
ἔροιο
ἔροιτο
ἐροίμεθα
ἔροισθε
ἔροιντο

Aorist
infinitive

ἐρέσθαι

Aorist
participles

ἐρόμενος
ἐρομένη
ἐρόμενον

Aorist
imperative

ἐροῦ
ἔρεσθε
Future
indicative

ἐρωτήσομαι
ἐρωτήσει
ἐρωτήσεται
ἐρωτησόμεθα
ἐρωτήσεσθε
ἐρωτήσονται

Future
optative

ἐρωτησοίμην
ἐρωτήσοιο
ἐρωτήσοιτο
ἐρωτησοίμεθα
ἐρωτήσοισθε
ἐρωτήσοιντο

Future
infinitive

ἐρωτήσεσθαι

Future
participles

ἐρωτησόμενος
ἐρωτησομένη
ἐρωτησόμενον

Imperfect
indicative

ἠρωτώμην
ἠρωτῶ
ἠρωτᾶτο
ἠρωτώμεθα
ἠρωτᾶσθε
ἠρωτῶντο

Perfect
indicative

ἠρώτημαι
ἠρώτησαι
ἠρώτηται
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηνται

Perfect
infinitive

ἠρωτῆσθαι

Perfect
participles

ἠρωτημένος
ἠρωτημένη
ἠρωτημένον

Pluperfect
indicative

ἠρωτήμην
ἠρώτησο
ἠρώτητο
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶνται

Present
subjunctive

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶντο

Present
optative

ἐρωτῴμην
ἐρωτῷο
ἐρωτῷτο
ἐρωτῴμεθα
ἐρωτῴσθε
ἐρωτῷντο

Present
infinitive

ἐρωτᾶσθαι

Present
participles

ἐρωτώμενος
ἐρωτωμένη
ἐρωτώμενον

Present
imperative

ἐρωτῶ
ἐρωτᾶσθε
Aorist
indicative

ἠρωτήθην
ἠρωτήθης
ἠρωτήθη
ἠρωτήθημεν
ἠρωτήθητε
ἠρωτήθησαν

Aorist
subjunctive

ἐρωτηθῶ
ἐρωτηθῇς
ἐρωτηθῇ
ἐρωτηθῶμεν
ἐρωτηθῆτε
ἐρωτηθῶσι

Aorist
optative

ἐρωτηθείην
ἐρωτηθείης
ἐρωτηθείη
ἐρωτηθεῖμεν
ἐρωτηθεῖτε
ἐρωτηθεῖεν

Aorist
infinitive

ἐρωτηθῆναι

Aorist
participles

ἐρωτηθείς
ἐρωτηθεῖσα
ἐρωτηθέν

Aorist
imperative

ἐρωτήθητι
ἐρωτήθητε
Future
indicative

ἐρωτηθήσομαι
ἐρωτηθήσει
ἐρωτηθήσεται
ἐρωτηθησόμεθα
ἐρωτηθήσεσθε
ἐρωτηθήσονται

Future
optative

ἐρωτηθησοίμην
ἐρωτηθήσοιο
ἐρωτηθήσοιτο
ἐρωτηθησοίμεθα
ἐρωτηθήσοισθε
ἐρωτηθήσοιντο

Future
infinitive

ἐρωτηθήσεσθαι

Future
participles

ἐρωτηθησόμενος
ἐρωτηθησομένη
ἐρωτηθησόμενον

Imperfect
indicative

ἠρωτώμην
ἠρωτῶ
ἠρωτᾶτο
ἠρωτώμεθα
ἠρωτᾶσθε
ἠρωτῶντο

Perfect
indicative

ἠρώτημαι
ἠρώτησαι
ἠρώτηται
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηνται

Perfect
infinitive

ἠρωτῆσθαι

Perfect
participles

ἠρωτημένος
ἠρωτημένη
ἠρωτημένον

Pluperfect
indicative

ἠρωτήμην
ἠρώτησο
ἠρώτητο
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηντο