Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἐλαύνω, to drive
(ἐλαύνω, ἐλάω, ἤλασα, ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἐλαύνω
ἐλαύνεις
ἐλαύνει
ἐλαύνομεν
ἐλαύνετε
ἐλαύνουσι

Present
subjunctive

ἐλαύνω
ἐλαύνῃς
ἐλαύνῃ
ἐλαύνωμεν
ἐλαύνητε
ἐλαύνωσι

Present
optative

ἐλαύνοιμι
ἐλαύνοις
ἐλαύνοι
ἐλαύνοιμεν
ἐλαύνοιτε
ἐλαύνοιεν

Present
infinitive

ἐλαύνειν

Present
participles

ἐλαύνων
ἐλαύνουσα
ἐλαύνον

Present
imperative

ἔλαυνε
ἐλαύνετε

Aorist
indicative

ἤλασα
ἤλασας
ἤλασε
ἠλάσαμεν
ἠλάσατε
ἤλασαν

Aorist
subjunctive

ἐλάσω
ἐλάσῃς
ἐλάσῃ
ἐλάσωμεν
ἐλάσητε
ἐλάσωσι

Aorist
optative

ἐλάσαιμι
ἐλάσειας
ἐλάσειε
ἐλάσαιμεν
ἐλάσαιτε
ἐλάσειαν

Aorist
infinitive

ἐλάσαι

Aorist
participles

ἐλάσας
ἐλάσασα
ἐλάσαν

Aorist
imperative

ἔλασον
ἐλάσατε
Future
indicative

ἐλῶ
ἐλᾷς
ἐλᾷ
ἐλῶμεν
ἐλᾶτε
ἐλῶσι

Future
optative

ἐλῷμι
ἐλῷς
ἐλῷ
ἐλῷμεν
ἐλῷτε
ἐλῷεν

Future
infinitive

ἐλᾶν

Future
participles

ἐλῶν
ἐλῶσα
ἐλῶν

Imperfect
indicative

ἤλαυνον
ἤλαυνες
ἤλαυνε
ἠλαύνομεν
ἠλαύνετε
ἤλαυνον

Perfect
indicative

ελήλακα
ελήλακας
ελήλακε
εληλάκαμεν
εληλάκατε
εληλάκασι

Perfect
subjunctive

εληλάκω
εληλάκῃς
εληλάκῃ
εληλάκωμεν
εληλάκητε
εληλάκωσι

Perfect
optative

εληλάκοιμι
εληλάκοις
εληλάκοι
εληλάκοιμεν
εληλάκοιτε
εληλάκοιεν

Perfect
infinitive

εληλακέναι

Perfect
participles

εληλακώς
εληλακυῖα
εληλακός

Pluperfect
indicative

εκη
εκης
εκει
εκεμεν
εκετε
εκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἐλαύνομαι
ἐλαύνει
ἐλαύνεται
ἐλαυνόμεθα
ἐλαύνεσθε
ἐλαύνονται

Present
subjunctive

ἐλαύνωμαι
ἐλαύνῃ
ἐλαύνηται
ἐλαυνώμεθα
ἐλαύνησθε
ἐλαύνωνται

Present
optative

ἐλαυνοίμην
ἐλαύνοιο
ἐλαύνοιτο
ἐλαυνοίμεθα
ἐλαύνοισθε
ἐλαύνοιντο

Present
infinitive

ἐλαύνεσθαι

Present
participles

ἐλαυνόμενος
ἐλαυνομένη
ἐλαυνόμενον

Present
imperative

ἐλαύνου
ἐλαύνεσθε
Aorist
indicative

ἠλασάμην
ἠλάσω
ἠλάσατο
ἠλασάμεθα
ἠλάσασθε
ἠλάσαντο

Aorist
subjunctive

ἐλάσωμαι
ἐλάσῃ
ἐλάσηται
ἐλασώμεθα
ἐλάσησθε
ἐλάσωνται

Aorist
optative

ἐλασαίμην
ἐλάσαιο
ἐλάσαιτο
ἐλασαίμεθα
ἐλάσαισθε
ἐλάσαιντο

Aorist
infinitive

ἐλάσασθαι

Aorist
participles

ἐλασάμενος
ἐλασαμένη
ἐλασάμενον

Aorist
imperative

ἔλασαι
ἐλάσασθε
Future
indicative

ἐλῶμαι
ἐλᾷ
ἐλᾶται
ἐλώμεθα
ἐλᾶσθε
ἐλῶνται

Future
optative

ἐλῴμην
ἐλῷο
ἐλῷτο
ἐλῴμεθα
ἐλῷσθε
ἐλῷντο

Future
infinitive

ἐλᾶσθαι

Future
participles

ἐλώμενος
ἐλωμένη
ἐλώμενον

Imperfect
indicative

ἠλαυνόμην
ἠλαύνου
ἠλαύνετο
ἠλαυνόμεθα
ἠλαύνεσθε
ἠλαύνοντο

Perfect
indicative

ἐλήλαμαι
ἐλήλασαι
ἐλήλαται
ἐληλάμεθα
ἐλήλασθε
ἐλήλανται

Perfect
infinitive

ἐληλάσθαι

Perfect
participles

ἐληλαμένος
ἐληλαμένη
ἐληλαμένον

Pluperfect
indicative

ἠληλάμην
ἠλήλασο
ἠλήλατο
ἠληλάμεθα
ἠλήλασθε
ἠλήλαντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἐλαύνομαι
ἐλαύνει
ἐλαύνεται
ἐλαυνόμεθα
ἐλαύνεσθε
ἐλαύνονται

Present
subjunctive

ἐλαύνωμαι
ἐλαύνῃ
ἐλαύνηται
ἐλαυνώμεθα
ἐλαύνησθε
ἐλαύνωνται

Present
optative

ἐλαυνοίμην
ἐλαύνοιο
ἐλαύνοιτο
ἐλαυνοίμεθα
ἐλαύνοισθε
ἐλαύνοιντο

Present
infinitive

ἐλαύνεσθαι

Present
participles

ἐλαυνόμενος
ἐλαυνομένη
ἐλαυνόμενον

Present
imperative

ἐλαύνου
ἐλαύνεσθε
Aorist
indicative

ἠλάθην
ἠλάθης
ἠλάθη
ἠλάθημεν
ἠλάθητε
ἠλάθησαν

Aorist
subjunctive

ἐλαθῶ
ἐλαθῇς
ἐλαθῇ
ἐλαθῶμεν
ἐλαθῆτε
ἐλαθῶσι

Aorist
optative

ἐλαθείην
ἐλαθείης
ἐλαθείη
ἐλαθεῖμεν
ἐλαθεῖτε
ἐλαθεῖεν

Aorist
infinitive

ἐλαθῆναι

Aorist
participles

ἐλαθείς
ἐλαθεῖσα
ἐλαθέν

Aorist
imperative

ἐλάθητι
ἐλάθητε
Future
indicative

ἐλαθήσομαι
ἐλαθήσει
ἐλαθήσεται
ἐλαθησόμεθα
ἐλαθήσεσθε
ἐλαθήσονται

Future
optative

ἐλαθησοίμην
ἐλαθήσοιο
ἐλαθήσοιτο
ἐλαθησοίμεθα
ἐλαθήσοισθε
ἐλαθήσοιντο

Future
infinitive

ἐλαθήσεσθαι

Future
participles

ἐλαθησόμενος
ἐλαθησομένη
ἐλαθησόμενον

Imperfect
indicative

ἠλαυνόμην
ἠλαύνου
ἠλαύνετο
ἠλαυνόμεθα
ἠλαύνεσθε
ἠλαύνοντο

Perfect
indicative

ἐλήλαμαι
ἐλήλασαι
ἐλήλαται
ἐληλάμεθα
ἐλήλασθε
ἐλήλανται

Perfect
infinitive

ἐληλάσθαι

Perfect
participles

ἐληλαμένος
ἐληλαμένη
ἐληλαμένον

Pluperfect
indicative

ἠληλάμην
ἠλήλασο
ἠλήλατο
ἠληλάμεθα
ἠλήλασθε
ἠλήλαντο