Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἐγείρω, to arouse
(ἐγείρω, ἐγερέω, ἤγειρα, ἐγρήγορα, -, ἠγέρθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἐγείρω
ἐγείρεις
ἐγείρει
ἐγείρομεν
ἐγείρετε
ἐγείρουσι

Present
subjunctive

ἐγείρω
ἐγείρῃς
ἐγείρῃ
ἐγείρωμεν
ἐγείρητε
ἐγείρωσι

Present
optative

ἐγείροιμι
ἐγείροις
ἐγείροι
ἐγείροιμεν
ἐγείροιτε
ἐγείροιεν

Present
infinitive

ἐγείρειν

Present
participles

ἐγείρων
ἐγείρουσα
ἐγείρον

Present
imperative

ἔγειρε
ἐγείρετε

Aorist
indicative

ἤγειρα
ἤγειρας
ἤγειρε
ἠγείραμεν
ἠγείρατε
ἤγειραν

Aorist
subjunctive

ἐγείρω
ἐγείρῃς
ἐγείρῃ
ἐγείρωμεν
ἐγείρητε
ἐγείρωσι

Aorist
optative

ἐγείραιμι
ἐγείρειας
ἐγείρειε
ἐγείραιμεν
ἐγείραιτε
ἐγείρειαν

Aorist
infinitive

ἐγεῖραι

Aorist
participles

ἐγείρας
ἐγείρασα
ἐγεῖραν

Aorist
imperative

ἔγειρον
ἐγείρατε
Future
indicative

ἐγερῶ
ἐγερεῖς
ἐγερεῖ
ἐγεροῦμεν
ἐγερεῖτε
ἐγεροῦσι

Future
optative

ἐγεροῖμι
ἐγεροῖς
ἐγεροῖ
ἐγεροῖμεν
ἐγεροῖτε
ἐγεροῖεν

Future
infinitive

ἐγερεῖν

Future
participles

ἐγερῶν
ἐγεροῦσα
ἐγεροῦν

Imperfect
indicative

ἤγειρον
ἤγειρες
ἤγειρε
ἠγείρομεν
ἠγείρετε
ἤγειρον

Perfect
indicative

ἐγρήγορα
ἐγρήγορας
ἐγρήγορε
ἐγρηγόραμεν
ἐγρηγόρατε
ἐγρηγόρασι

Perfect
subjunctive

ἐγρηγόρω
ἐγρηγόρῃς
ἐγρηγόρῃ
ἐγρηγόρωμεν
ἐγρηγόρητε
ἐγρηγόρωσι

Perfect
optative

ἐγρηγόροιμι
ἐγρηγόροις
ἐγρηγόροι
ἐγρηγόροιμεν
ἐγρηγόροιτε
ἐγρηγόροιεν

Perfect
infinitive

ἐγρηγορέναι

Perfect
participles

ἐγρηγορώς
ἐγρηγορυῖα
ἐγρηγορός

Pluperfect
indicative

ἠγρηγόρη
ἠγρηγόρης
ἠγρηγόρει
ἠγρηγόρεμεν
ἠγρηγόρετε
ἠγρηγόρεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἐγείρομαι
ἐγείρει
ἐγείρεται
ἐγειρόμεθα
ἐγείρεσθε
ἐγείρονται

Present
subjunctive

ἐγείρωμαι
ἐγείρῃ
ἐγείρηται
ἐγειρώμεθα
ἐγείρησθε
ἐγείρωνται

Present
optative

ἐγειροίμην
ἐγείροιο
ἐγείροιτο
ἐγειροίμεθα
ἐγείροισθε
ἐγείροιντο

Present
infinitive

ἐγείρεσθαι

Present
participles

ἐγειρόμενος
ἐγειρομένη
ἐγειρόμενον

Present
imperative

ἐγείρου
ἐγείρεσθε
Aorist
indicative

ἠγειράμην
ἠγείρω
ἠγείρατο
ἠγειράμεθα
ἠγείρασθε
ἠγείραντο

Aorist
subjunctive

ἐγείρωμαι
ἐγείρῃ
ἐγείρηται
ἐγειρώμεθα
ἐγείρησθε
ἐγείρωνται

Aorist
optative

ἐγειραίμην
ἐγείραιο
ἐγείραιτο
ἐγειραίμεθα
ἐγείραισθε
ἐγείραιντο

Aorist
infinitive

ἐγείρασθαι

Aorist
participles

ἐγειράμενος
ἐγειραμένη
ἐγειράμενον

Aorist
imperative

ἔγειραι
ἐγείρασθε
Future
indicative

ἐγεροῦμαι
ἐγερεῖ
ἐγερεῖται
ἐγεροῦμεθα
ἐγερεῖσθε
ἐγεροῦνται

Future
optative

ἐγεροίμην
ἐγεροῖο
ἐγεροῖτο
ἐγεροίμεθα
ἐγεροῖσθε
ἐγεροῖντο

Future
infinitive

ἐγερεῖσθαι

Future
participles

ἐγερούμενος
ἐγερουμένη
ἐγερούμενον

Imperfect
indicative

ἠγειρόμην
ἠγείρου
ἠγείρετο
ἠγειρόμεθα
ἠγείρεσθε
ἠγείροντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἐγείρομαι
ἐγείρει
ἐγείρεται
ἐγειρόμεθα
ἐγείρεσθε
ἐγείρονται

Present
subjunctive

ἐγείρωμαι
ἐγείρῃ
ἐγείρηται
ἐγειρώμεθα
ἐγείρησθε
ἐγείρωνται

Present
optative

ἐγειροίμην
ἐγείροιο
ἐγείροιτο
ἐγειροίμεθα
ἐγείροισθε
ἐγείροιντο

Present
infinitive

ἐγείρεσθαι

Present
participles

ἐγειρόμενος
ἐγειρομένη
ἐγειρόμενον

Present
imperative

ἐγείρου
ἐγείρεσθε
Aorist
indicative

ἠγέρθην
ἠγέρθης
ἠγέρθη
ἠγέρθημεν
ἠγέρθητε
ἠγέρθησαν

Aorist
subjunctive

ἐγερθῶ
ἐγερθῇς
ἐγερθῇ
ἐγερθῶμεν
ἐγερθῆτε
ἐγερθῶσι

Aorist
optative

ἐγερθείην
ἐγερθείης
ἐγερθείη
ἐγερθεῖμεν
ἐγερθεῖτε
ἐγερθεῖεν

Aorist
infinitive

ἐγερθῆναι

Aorist
participles

ἐγερθείς
ἐγερθεῖσα
ἐγερθέν

Aorist
imperative

ἐγέρθητι
ἐγέρθητε
Future
indicative

ἐγερθήσομαι
ἐγερθήσει
ἐγερθήσεται
ἐγερθησόμεθα
ἐγερθήσεσθε
ἐγερθήσονται

Future
optative

ἐγερθησοίμην
ἐγερθήσοιο
ἐγερθήσοιτο
ἐγερθησοίμεθα
ἐγερθήσοισθε
ἐγερθήσοιντο

Future
infinitive

ἐγερθήσεσθαι

Future
participles

ἐγερθησόμενος
ἐγερθησομένη
ἐγερθησόμενον

Imperfect
indicative

ἠγειρόμην
ἠγείρου
ἠγείρετο
ἠγειρόμεθα
ἠγείρεσθε
ἠγείροντο