Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἐάω, to allow
(ἐάω, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἴαμαι, εἰάθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἐῶ
ἐᾷς
ἐᾷ
ἐῶμεν
ἐᾶτε
ἐῶσι

Present
subjunctive

ἐῶ
ἐᾷς
ἐᾷ
ἐῶμεν
ἐᾶτε
ἐῶσι

Present
optative

ἐῴην
ἐῴης
ἐῴη
ἐῷμεν
ἐῷτε
ἐῷεν

Present
infinitive

ἐᾶν

Present
participles

ἐῶν
ἐῶσα

Present
imperative

ἔα
ἐᾶτε

Aorist
indicative

εἴασα
εἴασας
εἴασε
εἰάσαμεν
εἰάσατε
εἴασαν

Aorist
subjunctive

ἐάσω
ἐάσῃς
ἐάσῃ
ἐάσωμεν
ἐάσητε
ἐάσωσι

Aorist
optative

ἐάσαιμι
ἐάσειας
ἐάσειε
ἐάσαιμεν
ἐάσαιτε
ἐάσειαν

Aorist
infinitive

ἐάσαι

Aorist
participles

ἐάσας
ἐάσασα
ἐάσαν

Aorist
imperative

ἔασον
ἐάσατε
Future
indicative

ἐάσω
ἐάσεις
ἐάσει
ἐάσομεν
ἐάσετε
ἐάσουσι

Future
optative

ἐάσοιμι
ἐάσοις
ἐάσοι
ἐάσοιμεν
ἐάσοιτε
ἐάσοιεν

Future
infinitive

ἐάσειν

Future
participles

ἐάσων
ἐάσουσα
ἐάσον

Imperfect
indicative

εἴων
εἴας
εἴα
εἰῶμεν
εἰᾶτε
εἴων

Perfect
indicative

εἴακα
εἴακας
εἴακε
εἰάκαμεν
εἰάκατε
εἰάκασι

Perfect
subjunctive

εἰάκω
εἰάκῃς
εἰάκῃ
εἰάκωμεν
εἰάκητε
εἰάκωσι

Perfect
optative

εἰάκοιμι
εἰάκοις
εἰάκοι
εἰάκοιμεν
εἰάκοιτε
εἰάκοιεν

Perfect
infinitive

εἰακέναι

Perfect
participles

εἰακώς
εἰακυῖα
εἰακός

Pluperfect
indicative

ᾐάκη
ᾐάκης
ᾐάκει
ᾐάκεμεν
ᾐάκετε
ᾐάκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἐῶμαι
ἐᾷ
ἐᾶται
ἐώμεθα
ἐᾶσθε
ἐῶνται

Present
subjunctive

ἐῶμαι
ἐᾷ
ἐᾶται
ἐώμεθα
ἐᾶσθε
ἐῶντο

Present
optative

ἐῴμην
ἐῷο
ἐῷτο
ἐῴμεθα
ἐῴσθε
ἐῷντο

Present
infinitive

ἐᾶσθαι

Present
participles

ἐώμενος
ἐωμένη
ἐώμενον

Present
imperative

ἐῶ
ἐᾶσθε
Aorist
indicative

εἰασάμην
εἰάσω
εἰάσατο
εἰασάμεθα
εἰάσασθε
εἰάσαντο

Aorist
subjunctive

ἐάσωμαι
ἐάσῃ
ἐάσηται
ἐασώμεθα
ἐάσησθε
ἐάσωνται

Aorist
optative

ἐασαίμην
ἐάσαιο
ἐάσαιτο
ἐασαίμεθα
ἐάσαισθε
ἐάσαιντο

Aorist
infinitive

ἐάσασθαι

Aorist
participles

ἐασάμενος
ἐασαμένη
ἐασάμενον

Aorist
imperative

ἔασαι
ἐάσασθε
Future
indicative

ἐάσομαι
ἐάσει
ἐάσεται
ἐασόμεθα
ἐάσεσθε
ἐάσονται

Future
optative

ἐασοίμην
ἐάσοιο
ἐάσοιτο
ἐασοίμεθα
ἐάσοισθε
ἐάσοιντο

Future
infinitive

ἐάσεσθαι

Future
participles

ἐασόμενος
ἐασομένη
ἐασόμενον

Imperfect
indicative

εἰώμην
εἰῶ
εἰᾶτο
εἰώμεθα
εἰᾶσθε
εἰῶντο

Perfect
indicative

εἴαμαι
εἴασαι
εἴαται
εἰάμεθα
εἴασθε
εἴανται

Perfect
infinitive

εἰάσθαι

Perfect
participles

εἰαμένος
εἰαμένη
εἰαμένον

Pluperfect
indicative

ᾐάμην
ᾔασο
ᾔατο
ᾐάμεθα
ᾔασθε
ᾔαντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἐῶμαι
ἐᾷ
ἐᾶται
ἐώμεθα
ἐᾶσθε
ἐῶνται

Present
subjunctive

ἐῶμαι
ἐᾷ
ἐᾶται
ἐώμεθα
ἐᾶσθε
ἐῶντο

Present
optative

ἐῴμην
ἐῷο
ἐῷτο
ἐῴμεθα
ἐῴσθε
ἐῷντο

Present
infinitive

ἐᾶσθαι

Present
participles

ἐώμενος
ἐωμένη
ἐώμενον

Present
imperative

ἐῶ
ἐᾶσθε
Aorist
indicative

εἰάθην
εἰάθης
εἰάθη
εἰάθημεν
εἰάθητε
εἰάθησαν

Aorist
subjunctive

ἐαθῶ
ἐαθῇς
ἐαθῇ
ἐαθῶμεν
ἐαθῆτε
ἐαθῶσι

Aorist
optative

ἐαθείην
ἐαθείης
ἐαθείη
ἐαθεῖμεν
ἐαθεῖτε
ἐαθεῖεν

Aorist
infinitive

ἐαθῆναι

Aorist
participles

ἐαθείς
ἐαθεῖσα
ἐαθέν

Aorist
imperative

ἐάθητι
ἐάθητε
Future
indicative

ἐαθήσομαι
ἐαθήσει
ἐαθήσεται
ἐαθησόμεθα
ἐαθήσεσθε
ἐαθήσονται

Future
optative

ἐαθησοίμην
ἐαθήσοιο
ἐαθήσοιτο
ἐαθησοίμεθα
ἐαθήσοισθε
ἐαθήσοιντο

Future
infinitive

ἐαθήσεσθαι

Future
participles

ἐαθησόμενος
ἐαθησομένη
ἐαθησόμενον

Imperfect
indicative

εἰώμην
εἰῶ
εἰᾶτο
εἰώμεθα
εἰᾶσθε
εἰῶντο

Perfect
indicative

εἴαμαι
εἴασαι
εἴαται
εἰάμεθα
εἴασθε
εἴανται

Perfect
infinitive

εἰάσθαι

Perfect
participles

εἰαμένος
εἰαμένη
εἰαμένον

Pluperfect
indicative

ᾐάμην
ᾔασο
ᾔατο
ᾐάμεθα
ᾔασθε
ᾔαντο