Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἄγω, to lead
(ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἄγω
ἄγεις
ἄγει
ἄγομεν
ἄγετε
ἄγουσι

Present
subjunctive

ἄγω
ἄγῃς
ἄγῃ
ἄγωμεν
ἄγητε
ἄγωσι

Present
optative

ἄγοιμι
ἄγοις
ἄγοι
ἄγοιμεν
ἄγοιτε
ἄγοιεν

Present
infinitive

ἄγειν

Present
participles

ἄγων
ἄγουσα
ἄγον

Present
imperative

ἄγε
ἄγετε

Aorist
indicative

ἤγαγον
ἤγαγες
ἤγαγε
ἠγάγομεν
ἠγάγετε
ἤγαγον

Aorist
subjunctive

ἀγάγω
ἀγάγῃς
ἀγάγῃ
ἀγάγωμεν
ἀγάγητε
ἀγάγωσι

Aorist
optative

ἀγάγοιμι
ἀγάγοις
ἀγάγοι
ἀγάγοιμεν
ἀγάγοιτε
ἀγάγοιεν

Aorist
infinitive

ἀγαγεῖν

Aorist
participles

ἀγαγών
ἀγαγοῦσα
ἀγαγόν

Aorist
imperative

ἄγαγε
ἀγάγετε
Future
indicative

ἄξω
ἄξεις
ἄξει
ἄξομεν
ἄξετε
ἄξουσι

Future
optative

ἄξοιμι
ἄξοις
ἄξοι
ἄξοιμεν
ἄξοιτε
ἄξοιεν

Future
infinitive

ἄξειν

Future
participles

ἄξων
ἄξουσα
ἄξον

Imperfect
indicative

ἦγον
ἦγες
ἦγε
ἤγομεν
ἤγετε
ἦγον

Perfect
indicative

ἦχα
ἦχας
ἦχε
ἤχαμεν
ἤχατε
ἤχασι

Perfect
subjunctive

ἤχω
ἤχῃς
ἤχῃ
ἤχωμεν
ἤχητε
ἤχωσι

Perfect
optative

ἤχοιμι
ἤχοις
ἤχοι
ἤχοιμεν
ἤχοιτε
ἤχοιεν

Perfect
infinitive

ἠχέναι

Perfect
participles

ἠχώς
ἠχυῖα
ἠχός

Pluperfect
indicative

ἤχη
ἤχης
ἤχει
ἤχεμεν
ἤχετε
ἤχεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἄγομαι
ἄγει
ἄγεται
ἀγόμεθα
ἄγεσθε
ἄγονται

Present
subjunctive

ἄγωμαι
ἄγῃ
ἄγηται
ἀγώμεθα
ἄγησθε
ἄγωνται

Present
optative

ἀγοίμην
ἄγοιο
ἄγοιτο
ἀγοίμεθα
ἄγοισθε
ἄγοιντο

Present
infinitive

ἄγεσθαι

Present
participles

ἀγόμενος
ἀγομένη
ἀγόμενον

Present
imperative

ἄγου
ἄγεσθε
Aorist
indicative

ἠγαγόμην
ἠγάγου
ἠγάγετο
ἠγαγόμεθα
ἠγάγεσθε
ἠγάγοντο

Aorist
subjunctive

ἀγάγωμαι
ἀγάγῃ
ἀγάγηται
ἀγαγώμεθα
ἀγάγησθε
ἀγάγωνται

Aorist
optative

ἀγαγοίμην
ἀγάγοιο
ἀγάγοιτο
ἀγαγοίμεθα
ἀγάγοισθε
ἀγάγοιντο

Aorist
infinitive

ἀγαγέσθαι

Aorist
participles

ἀγαγόμενος
ἀγαγομένη
ἀγαγόμενον

Aorist
imperative

ἀγαγοῦ
ἀγάγεσθε
Future
indicative

ἄξομαι
ἄξει
ἄξεται
ἀξόμεθα
ἄξεσθε
ἄξονται

Future
optative

ἀξοίμην
ἄξοιο
ἄξοιτο
ἀξοίμεθα
ἄξοισθε
ἄξοιντο

Future
infinitive

ἄξεσθαι

Future
participles

ἀξόμενος
ἀξομένη
ἀξόμενον

Imperfect
indicative

ἠγόμην
ἤγου
ἤγετο
ἠγόμεθα
ἤγεσθε
ἤγοντο

Perfect
indicative

ἦγμαι
ἦξαι
ἦκται
ἤγμεθα
ἦχθε
ἠγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἦχθαι

Perfect
participles

ἠγμένος
ἠγμένη
ἠγμένον

Pluperfect
indicative

ἤγμην
ἦξο
ἦκτο
ἤγμεθα
ἦχθε
ἠγμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἄγομαι
ἄγει
ἄγεται
ἀγόμεθα
ἄγεσθε
ἄγονται

Present
subjunctive

ἄγωμαι
ἄγῃ
ἄγηται
ἀγώμεθα
ἄγησθε
ἄγωνται

Present
optative

ἀγοίμην
ἄγοιο
ἄγοιτο
ἀγοίμεθα
ἄγοισθε
ἄγοιντο

Present
infinitive

ἄγεσθαι

Present
participles

ἀγόμενος
ἀγομένη
ἀγόμενον

Present
imperative

ἄγου
ἄγεσθε
Aorist
indicative

ἤχθην
ἤχθης
ἤχθη
ἤχθημεν
ἤχθητε
ἤχθησαν

Aorist
subjunctive

ἀχθῶ
ἀχθῇς
ἀχθῇ
ἀχθῶμεν
ἀχθῆτε
ἀχθῶσι

Aorist
optative

ἀχθείην
ἀχθείης
ἀχθείη
ἀχθεῖμεν
ἀχθεῖτε
ἀχθεῖεν

Aorist
infinitive

ἀχθῆναι

Aorist
participles

ἀχθείς
ἀχθεῖσα
ἀχθέν

Aorist
imperative

ἄχθητι
ἄχθητε
Future
indicative

ἀχθήσομαι
ἀχθήσει
ἀχθήσεται
ἀχθησόμεθα
ἀχθήσεσθε
ἀχθήσονται

Future
optative

ἀχθησοίμην
ἀχθήσοιο
ἀχθήσοιτο
ἀχθησοίμεθα
ἀχθήσοισθε
ἀχθήσοιντο

Future
infinitive

ἀχθήσεσθαι

Future
participles

ἀχθησόμενος
ἀχθησομένη
ἀχθησόμενον

Imperfect
indicative

ἠγόμην
ἤγου
ἤγετο
ἠγόμεθα
ἤγεσθε
ἤγοντο

Perfect
indicative

ἦγμαι
ἦξαι
ἦκται
ἤγμεθα
ἦχθε
ἠγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἦχθαι

Perfect
participles

ἠγμένος
ἠγμένη
ἠγμένον

Pluperfect
indicative

ἤγμην
ἦξο
ἦκτο
ἤγμεθα
ἦχθε
ἠγμένοι ἦσαν