Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἁλίσκομαι, to be captured
(ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἥλων, ἑάλωκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Perfect
indicative

ἑάλωκα
ἑάλωκας
ἑάλωκε
ἑαλώκαμεν
ἑαλώκατε
ἑαλώκασι

Perfect
subjunctive

ἑαλώκω
ἑαλώκῃς
ἑαλώκῃ
ἑαλώκωμεν
ἑαλώκητε
ἑαλώκωσι

Perfect
optative

ἑαλώκοιμι
ἑαλώκοις
ἑαλώκοι
ἑαλώκοιμεν
ἑαλώκοιτε
ἑαλώκοιεν

Perfect
infinitive

ἑαλωκέναι

Perfect
participles

ἑαλωκώς
ἑαλωκυῖα
ἑαλωκός

Pluperfect
indicative

ἡαλώκη
ἡαλώκης
ἡαλώκει
ἡαλώκεμεν
ἡαλώκετε
ἡαλώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἁλίσκομαι
ἁλίσκει
ἁλίσκεται
ἁλισκόμεθα
ἁλίσκεσθε
ἁλίσκονται

Present
subjunctive

ἁλίσκωμαι
ἁλίσκῃ
ἁλίσκηται
ἁλισκώμεθα
ἁλίσκησθε
ἁλίσκωνται

Present
optative

ἁλισκοίμην
ἁλίσκοιο
ἁλίσκοιτο
ἁλισκοίμεθα
ἁλίσκοισθε
ἁλίσκοιντο

Present
infinitive

ἁλίσκεσθαι

Present
participles

ἁλισκόμενος
ἁλισκομένη
ἁλισκόμενον

Present
imperative

ἁλίσκου
ἁλίσκεσθε
Aorist
indicative

ἥλων
ἥλως
ἥλω
ἥλωμεν
ἥλωτε
ἥλωσαν

Aorist
subjunctive

ἁλῶ
ἁλῷς
ἁλῷ
ἁλῶμεν
ἁλῶτε
ἁλῶσι

Aorist
optative

ἁλοίην
ἁλοίης
ἁλοίη
ἁλοῖμεν
ἁλοῖτε
ἁλοῖεν

Aorist
infinitive

ἁλῶναι

Aorist
participles

ἁλούς
ἁλοῦσα
ἁλόν

Aorist
imperative

ἅλωθι
ἅλωτε
Future
indicative

ἁλώσομαι
ἁλώσει
ἁλώσεται
ἁλωσόμεθα
ἁλώσεσθε
ἁλώσονται

Future
optative

ἁλωσοίμην
ἁλώσοιο
ἁλώσοιτο
ἁλωσοίμεθα
ἁλώσοισθε
ἁλώσοιντο

Future
infinitive

ἁλώσεσθαι

Future
participles

ἁλωσόμενος
ἁλωσομένη
ἁλωσόμενον

Imperfect
indicative

ἡλισκόμην
ἡλίσκου
ἡλίσκετο
ἡλισκόμεθα
ἡλίσκεσθε
ἡλίσκοντο