Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἀφικνέομαι, to arrive
(ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, -, ἀφῖγμαι, -)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἀφικνοῦμαι
ἀφικνεῖ
ἀφικνεῖται
ἀφικνούμεθα
ἀφικνεῖσθε
ἀφικνοῦνται

Present
subjunctive

ἀφικνῶμαι
ἀφικνῇ
ἀφικνῆται
ἀφικνώμεθα
ἀφικνῆσθε
ἀφικνῶνται

Present
optative

ἀφικνοίμην
ἀφικνοῖο
ἀφικνοῖτο
ἀφικνοίμεθα
ἀφικνοῖσθε
ἀφικνοῖντο

Present
infinitive

ἀφικνεῖσθαι

Present
participles

ἀφικνεούμενος
ἀφικνεουμένη
ἀφικνεούμενον

Present
imperative

ἀφικνοῦ
ἀφικνεῖσθε
Aorist
indicative

ἀφικόμην
ἀφίκου
ἀφίκετο
ἀφικόμεθα
ἀφίκεσθε
ἀφίκοντο

Aorist
subjunctive

ἀφίκωμαι
ἀφίκῃ
ἀφίκηται
ἀφικώμεθα
ἀφίκησθε
ἀφίκωνται

Aorist
optative

ἀφικοίμην
ἀφίκοιο
ἀφίκοιτο
ἀφικοίμεθα
ἀφίκοισθε
ἀφίκοιντο

Aorist
infinitive

ἀφικέσθαι

Aorist
participles

ἀφικόμενος
ἀφικομένη
ἀφικόμενον

Aorist
imperative

ἀφικοῦ
ἀφίκεσθε
Future
indicative

ἀφίξομαι
ἀφίξει
ἀφίξεται
ἀφιξόμεθα
ἀφίξεσθε
ἀφίξονται

Future
optative

ἀφιξοίμην
ἀφίξοιο
ἀφίξοιτο
ἀφιξοίμεθα
ἀφίξοισθε
ἀφίξοιντο

Future
infinitive

ἀφίξεσθαι

Future
participles

ἀφιξόμενος
ἀφιξομένη
ἀφιξόμενον

Imperfect
indicative

ἠφικνούμην
ἠφικνοῦ
ἠφικνεῖτο
ἠφικνούμεθα
ἠφικνεῖσθε
ἠφικνοῦντο

Perfect
indicative

ἀφῖγμαι
ἀφῖξαι
ἀφῖκται
ἀφίγμεθα
ἀφῖχθε
ἀφιγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἀφίχθαι

Perfect
participles

ἀφιγμένος
ἀφιγμένη
ἀφιγμένον

Pluperfect
indicative

ἠφίγμην
ἤφιξο
ἤφικτο
ἠφίγμεθα
ἤφιχθε
ἠφιγμένοι ἦσαν