Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἀναλίσκω, to spend
(ἀναλίσκω, ἀναλώσω, ἀνήλωσα, ἀνήλωκα, ἀνήλωμαι, ἀνηλώθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἀναλίσκω
ἀναλίσκεις
ἀναλίσκει
ἀναλίσκομεν
ἀναλίσκετε
ἀναλίσκουσι

Present
subjunctive

ἀναλίσκω
ἀναλίσκῃς
ἀναλίσκῃ
ἀναλίσκωμεν
ἀναλίσκητε
ἀναλίσκωσι

Present
optative

ἀναλίσκοιμι
ἀναλίσκοις
ἀναλίσκοι
ἀναλίσκοιμεν
ἀναλίσκοιτε
ἀναλίσκοιεν

Present
infinitive

ἀναλίσκειν

Present
participles

ἀναλίσκων
ἀναλίσκουσα
ἀναλίσκον

Present
imperative

ἀνάλισκε
ἀναλίσκετε

Aorist
indicative

ἀνήλωσα
ἀνήλωσας
ἀνήλωσε
ἀνηλώσαμεν
ἀνηλώσατε
ἀνήλωσαν

Aorist
subjunctive

ἀναλώσω
ἀναλώσῃς
ἀναλώσῃ
ἀναλώσωμεν
ἀναλώσητε
ἀναλώσωσι

Aorist
optative

ἀναλώσαιμι
ἀναλώσειας
ἀναλώσειε
ἀναλώσαιμεν
ἀναλώσαιτε
ἀναλώσειαν

Aorist
infinitive

ἀναλῶσαι

Aorist
participles

ἀναλώσας
ἀναλώσασα
ἀναλῶσαν

Aorist
imperative

ἀνάλωσον
ἀναλώσατε
Future
indicative

ἀναλώσω
ἀναλώσεις
ἀναλώσει
ἀναλώσομεν
ἀναλώσετε
ἀναλώσουσι

Future
optative

ἀναλώσοιμι
ἀναλώσοις
ἀναλώσοι
ἀναλώσοιμεν
ἀναλώσοιτε
ἀναλώσοιεν

Future
infinitive

ἀναλώσειν

Future
participles

ἀναλώσων
ἀναλώσουσα
ἀναλώσον

Imperfect
indicative

ἀνήλισκον
ἀνήλισκες
ἀνήλισκε
ἀνηλίσκομεν
ἀνηλίσκετε
ἀνήλισκον

Perfect
indicative

ἀνήλωκα
ἀνήλωκας
ἀνήλωκε
ἀνηλώκαμεν
ἀνηλώκατε
ἀνηλώκασι

Perfect
subjunctive

ἀνηλώκω
ἀνηλώκῃς
ἀνηλώκῃ
ἀνηλώκωμεν
ἀνηλώκητε
ἀνηλώκωσι

Perfect
optative

ἀνηλώκοιμι
ἀνηλώκοις
ἀνηλώκοι
ἀνηλώκοιμεν
ἀνηλώκοιτε
ἀνηλώκοιεν

Perfect
infinitive

ἀνηλωκέναι

Perfect
participles

ἀνηλωκώς
ἀνηλωκυῖα
ἀνηλωκός

Pluperfect
indicative

ἠνηλώκη
ἠνηλώκης
ἠνηλώκει
ἠνηλώκεμεν
ἠνηλώκετε
ἠνηλώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἀναλίσκομαι
ἀναλίσκει
ἀναλίσκεται
ἀναλισκόμεθα
ἀναλίσκεσθε
ἀναλίσκονται

Present
subjunctive

ἀναλίσκωμαι
ἀναλίσκῃ
ἀναλίσκηται
ἀναλισκώμεθα
ἀναλίσκησθε
ἀναλίσκωνται

Present
optative

ἀναλισκοίμην
ἀναλίσκοιο
ἀναλίσκοιτο
ἀναλισκοίμεθα
ἀναλίσκοισθε
ἀναλίσκοιντο

Present
infinitive

ἀναλίσκεσθαι

Present
participles

ἀναλισκόμενος
ἀναλισκομένη
ἀναλισκόμενον

Present
imperative

ἀναλίσκου
ἀναλίσκεσθε
Aorist
indicative

ἀνηλωσάμην
ἀνηλώσω
ἀνηλώσατο
ἀνηλωσάμεθα
ἀνηλώσασθε
ἀνηλώσαντο

Aorist
subjunctive

ἀναλώσωμαι
ἀναλώσῃ
ἀναλώσηται
ἀναλωσώμεθα
ἀναλώσησθε
ἀναλώσωνται

Aorist
optative

ἀναλωσαίμην
ἀναλώσαιο
ἀναλώσαιτο
ἀναλωσαίμεθα
ἀναλώσαισθε
ἀναλώσαιντο

Aorist
infinitive

ἀναλώσασθαι

Aorist
participles

ἀναλωσάμενος
ἀναλωσαμένη
ἀναλωσάμενον

Aorist
imperative

ἀνάλωσαι
ἀναλώσασθε
Future
indicative

ἀναλώσομαι
ἀναλώσει
ἀναλώσεται
ἀναλωσόμεθα
ἀναλώσεσθε
ἀναλώσονται

Future
optative

ἀναλωσοίμην
ἀναλώσοιο
ἀναλώσοιτο
ἀναλωσοίμεθα
ἀναλώσοισθε
ἀναλώσοιντο

Future
infinitive

ἀναλώσεσθαι

Future
participles

ἀναλωσόμενος
ἀναλωσομένη
ἀναλωσόμενον

Imperfect
indicative

ἀνηλισκόμην
ἀνηλίσκου
ἀνηλίσκετο
ἀνηλισκόμεθα
ἀνηλίσκεσθε
ἀνηλίσκοντο

Perfect
indicative

ἀνήλωμαι
ἀνήλωσαι
ἀνήλωται
ἀνηλώμεθα
ἀνήλωσθε
ἀνήλωνται

Perfect
infinitive

ἀνηλῶσθαι

Perfect
participles

ἀνηλωμένος
ἀνηλωμένη
ἀνηλωμένον

Pluperfect
indicative

ἠνηλώμην
ἠνήλωσο
ἠνήλωτο
ἠνηλώμεθα
ἠνήλωσθε
ἠνήλωντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἀναλίσκομαι
ἀναλίσκει
ἀναλίσκεται
ἀναλισκόμεθα
ἀναλίσκεσθε
ἀναλίσκονται

Present
subjunctive

ἀναλίσκωμαι
ἀναλίσκῃ
ἀναλίσκηται
ἀναλισκώμεθα
ἀναλίσκησθε
ἀναλίσκωνται

Present
optative

ἀναλισκοίμην
ἀναλίσκοιο
ἀναλίσκοιτο
ἀναλισκοίμεθα
ἀναλίσκοισθε
ἀναλίσκοιντο

Present
infinitive

ἀναλίσκεσθαι

Present
participles

ἀναλισκόμενος
ἀναλισκομένη
ἀναλισκόμενον

Present
imperative

ἀναλίσκου
ἀναλίσκεσθε
Aorist
indicative

ἀνηλώθην
ἀνηλώθης
ἀνηλώθη
ἀνηλώθημεν
ἀνηλώθητε
ἀνηλώθησαν

Aorist
subjunctive

ἀναλωθῶ
ἀναλωθῇς
ἀναλωθῇ
ἀναλωθῶμεν
ἀναλωθῆτε
ἀναλωθῶσι

Aorist
optative

ἀναλωθείην
ἀναλωθείης
ἀναλωθείη
ἀναλωθεῖμεν
ἀναλωθεῖτε
ἀναλωθεῖεν

Aorist
infinitive

ἀναλωθῆναι

Aorist
participles

ἀναλωθείς
ἀναλωθεῖσα
ἀναλωθέν

Aorist
imperative

ἀναλώθητι
ἀναλώθητε
Future
indicative

ἀναλωθήσομαι
ἀναλωθήσει
ἀναλωθήσεται
ἀναλωθησόμεθα
ἀναλωθήσεσθε
ἀναλωθήσονται

Future
optative

ἀναλωθησοίμην
ἀναλωθήσοιο
ἀναλωθήσοιτο
ἀναλωθησοίμεθα
ἀναλωθήσοισθε
ἀναλωθήσοιντο

Future
infinitive

ἀναλωθήσεσθαι

Future
participles

ἀναλωθησόμενος
ἀναλωθησομένη
ἀναλωθησόμενον

Imperfect
indicative

ἀνηλισκόμην
ἀνηλίσκου
ἀνηλίσκετο
ἀνηλισκόμεθα
ἀνηλίσκεσθε
ἀνηλίσκοντο

Perfect
indicative

ἀνήλωμαι
ἀνήλωσαι
ἀνήλωται
ἀνηλώμεθα
ἀνήλωσθε
ἀνήλωνται

Perfect
infinitive

ἀνηλῶσθαι

Perfect
participles

ἀνηλωμένος
ἀνηλωμένη
ἀνηλωμένον

Pluperfect
indicative

ἠνηλώμην
ἠνήλωσο
ἠνήλωτο
ἠνηλώμεθα
ἠνήλωσθε
ἠνήλωντο