Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἀκούω, to hear
(ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, -, ἠκούσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἀκούω
ἀκούεις
ἀκούει
ἀκούομεν
ἀκούετε
ἀκούουσι

Present
subjunctive

ἀκούω
ἀκούῃς
ἀκούῃ
ἀκούωμεν
ἀκούητε
ἀκούωσι

Present
optative

ἀκούοιμι
ἀκούοις
ἀκούοι
ἀκούοιμεν
ἀκούοιτε
ἀκούοιεν

Present
infinitive

ἀκούειν

Present
participles

ἀκούων
ἀκούουσα
ἀκοῦον

Present
imperative

ἄκουε
ἀκούετε

Aorist
indicative

ἤκουσα
ἤκουσας
ἤκουσε
ἠκούσαμεν
ἠκούσατε
ἤκουσαν

Aorist
subjunctive

ἀκούσω
ἀκούσῃς
ἀκούσῃ
ἀκούσωμεν
ἀκούσητε
ἀκούσωσι

Aorist
optative

ἀκούσαιμι
ἀκούσειας
ἀκούσειε
ἀκούσαιμεν
ἀκούσαιτε
ἀκούσειαν

Aorist
infinitive

ἀκοῦσαι

Aorist
participles

ἀκούσας
ἀκούσασα
ἀκοῦσαν

Aorist
imperative

ἄκουσον
ἀκούσατε
Imperfect
indicative

ἤκουον
ἤκουες
ἤκουε
ἠκούομεν
ἠκούετε
ἤκουον

Perfect
indicative

ἀκήκοα
ἀκήκοας
ἀκήκοε
ἀκηκόαμεν
ἀκηκόατε
ἀκηκόασι

Perfect
subjunctive

ἀκηκόω
ἀκηκόῃς
ἀκηκόῃ
ἀκηκόωμεν
ἀκηκόητε
ἀκηκόωσι

Perfect
optative

ἀκηκόοιμι
ἀκηκόοις
ἀκηκόοι
ἀκηκόοιμεν
ἀκηκόοιτε
ἀκηκόοιεν

Perfect
infinitive

ἀκηκοέναι

Perfect
participles

ἀκηκοώς
ἀκηκουῖα
ἀκηκοός

Pluperfect
indicative

ἠκηκόη
ἠκηκόης
ἠκηκόει
ἠκηκόεμεν
ἠκηκόετε
ἠκηκόεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἀκούομαι
ἀκούει
ἀκούεται
ἀκουόμεθα
ἀκούεσθε
ἀκούονται

Present
subjunctive

ἀκούωμαι
ἀκούῃ
ἀκούηται
ἀκουώμεθα
ἀκούησθε
ἀκούωνται

Present
optative

ἀκουοίμην
ἀκούοιο
ἀκούοιτο
ἀκουοίμεθα
ἀκούοισθε
ἀκούοιντο

Present
infinitive

ἀκούεσθαι

Present
participles

ἀκουόμενος
ἀκουομένη
ἀκουόμενον

Present
imperative

ἀκούου
ἀκούεσθε
Aorist
indicative

ἠκουσάμην
ἠκούσω
ἠκούσατο
ἠκουσάμεθα
ἠκούσασθε
ἠκούσαντο

Aorist
subjunctive

ἀκούσωμαι
ἀκούσῃ
ἀκούσηται
ἀκουσώμεθα
ἀκούσησθε
ἀκούσωνται

Aorist
optative

ἀκουσαίμην
ἀκούσαιο
ἀκούσαιτο
ἀκουσαίμεθα
ἀκούσαισθε
ἀκούσαιντο

Aorist
infinitive

ἀκούσασθαι

Aorist
participles

ἀκουσάμενος
ἀκουσαμένη
ἀκουσάμενον

Aorist
imperative

ἄκουσαι
ἀκούσασθε
Future
indicative

ἀκούσομαι
ἀκούσει
ἀκούσεται
ἀκουσόμεθα
ἀκούσεσθε
ἀκούσονται

Future
optative

ἀκουσοίμην
ἀκούσοιο
ἀκούσοιτο
ἀκουσοίμεθα
ἀκούσοισθε
ἀκούσοιντο

Future
infinitive

ἀκούσεσθαι

Future
participles

ἀκουσόμενος
ἀκουσομένη
ἀκουσόμενον

Imperfect
indicative

ἠκουόμην
ἠκούου
ἠκούετο
ἠκουόμεθα
ἠκούεσθε
ἠκούοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἀκούομαι
ἀκούει
ἀκούεται
ἀκουόμεθα
ἀκούεσθε
ἀκούονται

Present
subjunctive

ἀκούωμαι
ἀκούῃ
ἀκούηται
ἀκουώμεθα
ἀκούησθε
ἀκούωνται

Present
optative

ἀκουοίμην
ἀκούοιο
ἀκούοιτο
ἀκουοίμεθα
ἀκούοισθε
ἀκούοιντο

Present
infinitive

ἀκούεσθαι

Present
participles

ἀκουόμενος
ἀκουομένη
ἀκουόμενον

Present
imperative

ἀκούου
ἀκούεσθε
Aorist
indicative

ἠκούσθην
ἠκούσθης
ἠκούσθη
ἠκούσθημεν
ἠκούσθητε
ἠκούσθησαν

Aorist
subjunctive

ἀκουσθῶ
ἀκουσθῇς
ἀκουσθῇ
ἀκουσθῶμεν
ἀκουσθῆτε
ἀκουσθῶσι

Aorist
optative

ἀκουσθείην
ἀκουσθείης
ἀκουσθείη
ἀκουσθεῖμεν
ἀκουσθεῖτε
ἀκουσθεῖεν

Aorist
infinitive

ἀκουσθῆναι

Aorist
participles

ἀκουσθείς
ἀκουσθεῖσα
ἀκουσθέν

Aorist
imperative

ἀκούσθητι
ἀκούσθητε
Future
indicative

ἀκουσθήσομαι
ἀκουσθήσει
ἀκουσθήσεται
ἀκουσθησόμεθα
ἀκουσθήσεσθε
ἀκουσθήσονται

Future
optative

ἀκουσθησοίμην
ἀκουσθήσοιο
ἀκουσθήσοιτο
ἀκουσθησοίμεθα
ἀκουσθήσοισθε
ἀκουσθήσοιντο

Future
infinitive

ἀκουσθήσεσθαι

Future
participles

ἀκουσθησόμενος
ἀκουσθησομένη
ἀκουσθησόμενον

Imperfect
indicative

ἠκουόμην
ἠκούου
ἠκούετο
ἠκουόμεθα
ἠκούεσθε
ἠκούοντο