Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἀγγέλλω, to announce
(ἀγγέλλω, ἀγγελέω, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἀγγέλλω
ἀγγέλλεις
ἀγγέλλει
ἀγγέλλομεν
ἀγγέλλετε
ἀγγέλλουσι

Present
subjunctive

ἀγγέλλω
ἀγγέλλῃς
ἀγγέλλῃ
ἀγγέλλωμεν
ἀγγέλλητε
ἀγγέλλωσι

Present
optative

ἀγγέλλοιμι
ἀγγέλλοις
ἀγγέλλοι
ἀγγέλλοιμεν
ἀγγέλλοιτε
ἀγγέλλοιεν

Present
infinitive

ἀγγέλλειν

Present
participles

ἀγγέλλων
ἀγγέλλουσα
ἀγγέλλον

Present
imperative

ἄγγελλε
ἀγγέλλετε

Aorist
indicative

ἤγγειλα
ἤγγειλας
ἤγγειλε
ἠγγείλαμεν
ἠγγείλατε
ἤγγειλαν

Aorist
subjunctive

ἀγγείλω
ἀγγείλῃς
ἀγγείλῃ
ἀγγείλωμεν
ἀγγείλητε
ἀγγείλωσι

Aorist
optative

ἀγγείλαιμι
ἀγγείλειας
ἀγγείλειε
ἀγγείλαιμεν
ἀγγείλαιτε
ἀγγείλειαν

Aorist
infinitive

ἀγγεῖλαι

Aorist
participles

ἀγγείλας
ἀγγείλασα
ἀγγεῖλαν

Aorist
imperative

ἄγγειλον
ἀγγείλατε
Future
indicative

ἀγγελῶ
ἀγγελεῖς
ἀγγελεῖ
ἀγγελοῦμεν
ἀγγελεῖτε
ἀγγελοῦσι

Future
optative

ἀγγελοῖμι
ἀγγελοῖς
ἀγγελοῖ
ἀγγελοῖμεν
ἀγγελοῖτε
ἀγγελοῖεν

Future
infinitive

ἀγγελεῖν

Future
participles

ἀγγελῶν
ἀγγελοῦσα
ἀγγελοῦν

Imperfect
indicative

ἤγγελλον
ἤγγελλες
ἤγγελλε
ἠγγέλλομεν
ἠγγέλλετε
ἤγγελλον

Perfect
indicative

ἤγγελκα
ἤγγελκας
ἤγγελκε
ἠγγέλκαμεν
ἠγγέλκατε
ἠγγέλκασι

Perfect
subjunctive

ἠγγέλκω
ἠγγέλκῃς
ἠγγέλκῃ
ἠγγέλκωμεν
ἠγγέλκητε
ἠγγέλκωσι

Perfect
optative

ἠγγέλκοιμι
ἠγγέλκοις
ἠγγέλκοι
ἠγγέλκοιμεν
ἠγγέλκοιτε
ἠγγέλκοιεν

Perfect
infinitive

ἠγγελκέναι

Perfect
participles

ἠγγελκώς
ἠγγελκυῖα
ἠγγελκός

Pluperfect
indicative

ἠγγέλκη
ἠγγέλκης
ἠγγέλκει
ἠγγέλκεμεν
ἠγγέλκετε
ἠγγέλκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἀγγέλλομαι
ἀγγέλλει
ἀγγέλλεται
ἀγγελλόμεθα
ἀγγέλλεσθε
ἀγγέλλονται

Present
subjunctive

ἀγγέλλωμαι
ἀγγέλλῃ
ἀγγέλληται
ἀγγελλώμεθα
ἀγγέλλησθε
ἀγγέλλωνται

Present
optative

ἀγγελλοίμην
ἀγγέλλοιο
ἀγγέλλοιτο
ἀγγελλοίμεθα
ἀγγέλλοισθε
ἀγγέλλοιντο

Present
infinitive

ἀγγέλλεσθαι

Present
participles

ἀγγελλόμενος
ἀγγελλομένη
ἀγγελλόμενον

Present
imperative

ἀγγέλλου
ἀγγέλλεσθε
Aorist
indicative

ἠγγειλάμην
ἠγγείλω
ἠγγείλατο
ἠγγειλάμεθα
ἠγγείλασθε
ἠγγείλαντο

Aorist
subjunctive

ἀγγείλωμαι
ἀγγείλῃ
ἀγγείληται
ἀγγειλώμεθα
ἀγγείλησθε
ἀγγείλωνται

Aorist
optative

ἀγγειλαίμην
ἀγγείλαιο
ἀγγείλαιτο
ἀγγειλαίμεθα
ἀγγείλαισθε
ἀγγείλαιντο

Aorist
infinitive

ἀγγείλασθαι

Aorist
participles

ἀγγειλάμενος
ἀγγειλαμένη
ἀγγειλάμενον

Aorist
imperative

ἄγγειλαι
ἀγγείλασθε
Future
indicative

ἀγγελοῦμαι
ἀγγελεῖ
ἀγγελεῖται
ἀγγελοῦμεθα
ἀγγελεῖσθε
ἀγγελοῦνται

Future
optative

ἀγγελοίμην
ἀγγελοῖο
ἀγγελοῖτο
ἀγγελοίμεθα
ἀγγελοῖσθε
ἀγγελοῖντο

Future
infinitive

ἀγγελεῖσθαι

Future
participles

ἀγγελούμενος
ἀγγελουμένη
ἀγγελούμενον

Imperfect
indicative

ἠγγελλόμην
ἠγγέλλου
ἠγγέλλετο
ἠγγελλόμεθα
ἠγγέλλεσθε
ἠγγέλλοντο

Perfect
indicative

ἤγγελμαι
ἤγγελσαι
ἤγγελται
ἠγγέλμεθα
ἤγγελθε
ἠγγελμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἠγγέλθαι

Perfect
participles

ἠγγελμένος
ἠγγελμένη
ἠγγελμένον

Pluperfect
indicative

ἠγγέλμην
ἤγγελσο
ἤγγελτο
ἠγγέλμεθα
ἤγγελθε
ἠγγελμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἀγγέλλομαι
ἀγγέλλει
ἀγγέλλεται
ἀγγελλόμεθα
ἀγγέλλεσθε
ἀγγέλλονται

Present
subjunctive

ἀγγέλλωμαι
ἀγγέλλῃ
ἀγγέλληται
ἀγγελλώμεθα
ἀγγέλλησθε
ἀγγέλλωνται

Present
optative

ἀγγελλοίμην
ἀγγέλλοιο
ἀγγέλλοιτο
ἀγγελλοίμεθα
ἀγγέλλοισθε
ἀγγέλλοιντο

Present
infinitive

ἀγγέλλεσθαι

Present
participles

ἀγγελλόμενος
ἀγγελλομένη
ἀγγελλόμενον

Present
imperative

ἀγγέλλου
ἀγγέλλεσθε
Aorist
indicative

ἠγγέλθην
ἠγγέλθης
ἠγγέλθη
ἠγγέλθημεν
ἠγγέλθητε
ἠγγέλθησαν

Aorist
subjunctive

ἀγγελθῶ
ἀγγελθῇς
ἀγγελθῇ
ἀγγελθῶμεν
ἀγγελθῆτε
ἀγγελθῶσι

Aorist
optative

ἀγγελθείην
ἀγγελθείης
ἀγγελθείη
ἀγγελθεῖμεν
ἀγγελθεῖτε
ἀγγελθεῖεν

Aorist
infinitive

ἀγγελθῆναι

Aorist
participles

ἀγγελθείς
ἀγγελθεῖσα
ἀγγελθέν

Aorist
imperative

ἀγγέλθητι
ἀγγέλθητε
Future
indicative

ἀγγελθήσομαι
ἀγγελθήσει
ἀγγελθήσεται
ἀγγελθησόμεθα
ἀγγελθήσεσθε
ἀγγελθήσονται

Future
optative

ἀγγελθησοίμην
ἀγγελθήσοιο
ἀγγελθήσοιτο
ἀγγελθησοίμεθα
ἀγγελθήσοισθε
ἀγγελθήσοιντο

Future
infinitive

ἀγγελθήσεσθαι

Future
participles

ἀγγελθησόμενος
ἀγγελθησομένη
ἀγγελθησόμενον

Imperfect
indicative

ἠγγελλόμην
ἠγγέλλου
ἠγγέλλετο
ἠγγελλόμεθα
ἠγγέλλεσθε
ἠγγέλλοντο

Perfect
indicative

ἤγγελμαι
ἤγγελσαι
ἤγγελται
ἠγγέλμεθα
ἤγγελθε
ἠγγελμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἠγγέλθαι

Perfect
participles

ἠγγελμένος
ἠγγελμένη
ἠγγελμένον

Pluperfect
indicative

ἠγγέλμην
ἤγγελσο
ἤγγελτο
ἠγγέλμεθα
ἤγγελθε
ἠγγελμένοι ἦσαν