Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: φιλέω, lieben
(φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, πεφίληκα, πεφίλημαι, ἐφιλήσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

φιλῶ
φιλεῖς
φιλεῖ
φιλοῦμεν
φιλεῖτε
φιλοῦσι

Präsens
Konjunktiv

φιλῶ
φιλῇς
φιλῇ
φιλῶμεν
φιλῆτε
φιλῶσι

Präsens
Optativ

φιλοίην
φιλοίης
φιλοίη
φιλοῖμεν
φιλοῖτε
φιλοῖεν

Präsens
Infinitiv

φιλεῖν

Präsens
Partizipien

φιλῶν
φιλοῦσα
φιλοῦν

Präsens
Imperativ

φίλει
φιλεῖτε

Aorist
Indikativ

ἐφίλησα
ἐφίλησας
ἐφίλησε
ἐφιλήσαμεν
ἐφιλήσατε
ἐφίλησαν

Aorist
Konjunktiv

φιλήσω
φιλήσῃς
φιλήσῃ
φιλήσωμεν
φιλήσητε
φιλήσωσι

Aorist
Optativ

φιλήσαιμι
φιλήσειας
φιλήσειε
φιλήσαιμεν
φιλήσαιτε
φιλήσειαν

Aorist
Infinitiv

φιλῆσαι

Aorist
Partizipien

φιλήσας
φιλήσασα
φιλῆσαν

Aorist
Imperativ

φίλησον
φιλήσατε
Futur
Indikativ

φιλήσω
φιλήσεις
φιλήσει
φιλήσομεν
φιλήσετε
φιλήσουσι

Futur
Optativ

φιλήσοιμι
φιλήσοις
φιλήσοι
φιλήσοιμεν
φιλήσοιτε
φιλήσοιεν

Futur
Infinitiv

φιλήσειν

Futur
Partizipien

φιλήσων
φιλήσουσα
φιλήσον

Imperfekt
Indikativ

ἐφίλουν
ἐφίλεις
ἐφίλει
ἐφιλοῦμεν
ἐφιλεῖτε
ἐφίλουν

Perfekt
Indikativ

πεφίληκα
πεφίληκας
πεφίληκε
πεφιλήκαμεν
πεφιλήκατε
πεφιλήκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεφιλήκω
πεφιλήκῃς
πεφιλήκῃ
πεφιλήκωμεν
πεφιλήκητε
πεφιλήκωσι

Perfekt
Optativ

πεφιλήκοιμι
πεφιλήκοις
πεφιλήκοι
πεφιλήκοιμεν
πεφιλήκοιτε
πεφιλήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεφιληκέναι

Perfekt
Partizipien

πεφιληκώς
πεφιληκυῖα
πεφιληκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεφιλήκη
ἐπεφιλήκης
ἐπεφιλήκει
ἐπεφιλήκεμεν
ἐπεφιλήκετε
ἐπεφιλήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

φιλοῦμαι
φιλεῖ
φιλεῖται
φιλούμεθα
φιλεῖσθε
φιλοῦνται

Präsens
Konjunktiv

φιλῶμαι
φιλῇ
φιλῆται
φιλώμεθα
φιλῆσθε
φιλῶνται

Präsens
Optativ

φιλοίμην
φιλοῖο
φιλοῖτο
φιλοίμεθα
φιλοῖσθε
φιλοῖντο

Präsens
Infinitiv

φιλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

φιλεούμενος
φιλεουμένη
φιλεούμενον

Präsens
Imperativ

φιλοῦ
φιλεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐφιλησάμην
ἐφιλήσω
ἐφιλήσατο
ἐφιλησάμεθα
ἐφιλήσασθε
ἐφιλήσαντο

Aorist
Konjunktiv

φιλήσωμαι
φιλήσῃ
φιλήσηται
φιλησώμεθα
φιλήσησθε
φιλήσωνται

Aorist
Optativ

φιλησαίμην
φιλήσαιο
φιλήσαιτο
φιλησαίμεθα
φιλήσαισθε
φιλήσαιντο

Aorist
Infinitiv

φιλήσασθαι

Aorist
Partizipien

φιλησάμενος
φιλησαμένη
φιλησάμενον

Aorist
Imperativ

φίλησαι
φιλήσασθε
Futur
Indikativ

φιλήσομαι
φιλήσει
φιλήσεται
φιλησόμεθα
φιλήσεσθε
φιλήσονται

Futur
Optativ

φιλησοίμην
φιλήσοιο
φιλήσοιτο
φιλησοίμεθα
φιλήσοισθε
φιλήσοιντο

Futur
Infinitiv

φιλήσεσθαι

Futur
Partizipien

φιλησόμενος
φιλησομένη
φιλησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐφιλούμην
ἐφιλοῦ
ἐφιλεῖτο
ἐφιλούμεθα
ἐφιλεῖσθε
ἐφιλοῦντο

Perfekt
Indikativ

πεφίλημαι
πεφίλησαι
πεφίληται
πεφιλήμεθα
πεφίλησθε
πεφίληνται

Perfekt
Infinitiv

πεφιλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

πεφιλημένος
πεφιλημένη
πεφιλημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεφιλήμην
ἐπεφίλησο
ἐπεφίλητο
ἐπεφιλήμεθα
ἐπεφίλησθε
ἐπεφίληντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

φιλοῦμαι
φιλεῖ
φιλεῖται
φιλούμεθα
φιλεῖσθε
φιλοῦνται

Präsens
Konjunktiv

φιλῶμαι
φιλῇ
φιλῆται
φιλώμεθα
φιλῆσθε
φιλῶνται

Präsens
Optativ

φιλοίμην
φιλοῖο
φιλοῖτο
φιλοίμεθα
φιλοῖσθε
φιλοῖντο

Präsens
Infinitiv

φιλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

φιλεούμενος
φιλεουμένη
φιλεούμενον

Präsens
Imperativ

φιλοῦ
φιλεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐφιλήσθην
ἐφιλήσθης
ἐφιλήσθη
ἐφιλήσθημεν
ἐφιλήσθητε
ἐφιλήσθησαν

Aorist
Konjunktiv

φιλησθῶ
φιλησθῇς
φιλησθῇ
φιλησθῶμεν
φιλησθῆτε
φιλησθῶσι

Aorist
Optativ

φιλησθείην
φιλησθείης
φιλησθείη
φιλησθεῖμεν
φιλησθεῖτε
φιλησθεῖεν

Aorist
Infinitiv

φιλησθῆναι

Aorist
Partizipien

φιλησθείς
φιλησθεῖσα
φιλησθέν

Aorist
Imperativ

φιλήσθητι
φιλήσθητε
Futur
Indikativ

φιλησθήσομαι
φιλησθήσει
φιλησθήσεται
φιλησθησόμεθα
φιλησθήσεσθε
φιλησθήσονται

Futur
Optativ

φιλησθησοίμην
φιλησθήσοιο
φιλησθήσοιτο
φιλησθησοίμεθα
φιλησθήσοισθε
φιλησθήσοιντο

Futur
Infinitiv

φιλησθήσεσθαι

Futur
Partizipien

φιλησθησόμενος
φιλησθησομένη
φιλησθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐφιλούμην
ἐφιλοῦ
ἐφιλεῖτο
ἐφιλούμεθα
ἐφιλεῖσθε
ἐφιλοῦντο

Perfekt
Indikativ

πεφίλημαι
πεφίλησαι
πεφίληται
πεφιλήμεθα
πεφίλησθε
πεφίληνται

Perfekt
Infinitiv

πεφιλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

πεφιλημένος
πεφιλημένη
πεφιλημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεφιλήμην
ἐπεφίλησο
ἐπεφίλητο
ἐπεφιλήμεθα
ἐπεφίλησθε
ἐπεφίληντο