Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: φθείρω, vernichten
(φθείρω, φθερέω, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἔφθαρμαι, ἐφθάρην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

φθείρω
φθείρεις
φθείρει
φθείρομεν
φθείρετε
φθείρουσι

Präsens
Konjunktiv

φθείρω
φθείρῃς
φθείρῃ
φθείρωμεν
φθείρητε
φθείρωσι

Präsens
Optativ

φθείροιμι
φθείροις
φθείροι
φθείροιμεν
φθείροιτε
φθείροιεν

Präsens
Infinitiv

φθείρειν

Präsens
Partizipien

φθείρων
φθείρουσα
φθείρον

Präsens
Imperativ

φθεῖρε
φθείρετε

Aorist
Indikativ

ἔφθειρα
ἔφθειρας
ἔφθειρε
ἐφθείραμεν
ἐφθείρατε
ἔφθειραν

Aorist
Konjunktiv

φθείρω
φθείρῃς
φθείρῃ
φθείρωμεν
φθείρητε
φθείρωσι

Aorist
Optativ

φθείραιμι
φθείρειας
φθείρειε
φθείραιμεν
φθείραιτε
φθείρειαν

Aorist
Infinitiv

φθεῖραι

Aorist
Partizipien

φθείρας
φθείρασα
φθεῖραν

Aorist
Imperativ

φθεῖρον
φθείρατε
Futur
Indikativ

φθερῶ
φθερεῖς
φθερεῖ
φθεροῦμεν
φθερεῖτε
φθεροῦσι

Futur
Optativ

φθεροῖμι
φθεροῖς
φθεροῖ
φθεροῖμεν
φθεροῖτε
φθεροῖεν

Futur
Infinitiv

φθερεῖν

Futur
Partizipien

φθερῶν
φθεροῦσα
φθεροῦν

Imperfekt
Indikativ

ἔφθειρον
ἔφθειρες
ἔφθειρε
ἐφθείρομεν
ἐφθείρετε
ἔφθειρον

Perfekt
Indikativ

ἔφθαρκα
ἔφθαρκας
ἔφθαρκε
ἐφθάρκαμεν
ἐφθάρκατε
ἐφθάρκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἐφθάρκω
ἐφθάρκῃς
ἐφθάρκῃ
ἐφθάρκωμεν
ἐφθάρκητε
ἐφθάρκωσι

Perfekt
Optativ

ἐφθάρκοιμι
ἐφθάρκοις
ἐφθάρκοι
ἐφθάρκοιμεν
ἐφθάρκοιτε
ἐφθάρκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἐφθαρκέναι

Perfekt
Partizipien

ἐφθαρκώς
ἐφθαρκυῖα
ἐφθαρκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠφθάρκη
ἠφθάρκης
ἠφθάρκει
ἠφθάρκεμεν
ἠφθάρκετε
ἠφθάρκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

φθείρομαι
φθείρει
φθείρεται
φθειρόμεθα
φθείρεσθε
φθείρονται

Präsens
Konjunktiv

φθείρωμαι
φθείρῃ
φθείρηται
φθειρώμεθα
φθείρησθε
φθείρωνται

Präsens
Optativ

φθειροίμην
φθείροιο
φθείροιτο
φθειροίμεθα
φθείροισθε
φθείροιντο

Präsens
Infinitiv

φθείρεσθαι

Präsens
Partizipien

φθειρόμενος
φθειρομένη
φθειρόμενον

Präsens
Imperativ

φθείρου
φθείρεσθε
Aorist
Indikativ

ἐφθειράμην
ἐφθείρω
ἐφθείρατο
ἐφθειράμεθα
ἐφθείρασθε
ἐφθείραντο

Aorist
Konjunktiv

φθείρωμαι
φθείρῃ
φθείρηται
φθειρώμεθα
φθείρησθε
φθείρωνται

Aorist
Optativ

φθειραίμην
φθείραιο
φθείραιτο
φθειραίμεθα
φθείραισθε
φθείραιντο

Aorist
Infinitiv

φθείρασθαι

Aorist
Partizipien

φθειράμενος
φθειραμένη
φθειράμενον

Aorist
Imperativ

φθεῖραι
φθείρασθε
Futur
Indikativ

φθεροῦμαι
φθερεῖ
φθερεῖται
φθεροῦμεθα
φθερεῖσθε
φθεροῦνται

Futur
Optativ

φθεροίμην
φθεροῖο
φθεροῖτο
φθεροίμεθα
φθεροῖσθε
φθεροῖντο

Futur
Infinitiv

φθερεῖσθαι

Futur
Partizipien

φθερούμενος
φθερουμένη
φθερούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐφθειρόμην
ἐφθείρου
ἐφθείρετο
ἐφθειρόμεθα
ἐφθείρεσθε
ἐφθείροντο

Perfekt
Indikativ

ἔφθαρμαι
ἔφθαρσαι
ἔφθαρται
ἐφθάρμεθα
ἔφθαρσθε
ἔφθαρνται

Perfekt
Infinitiv

ἐφθάρσθαι

Perfekt
Partizipien

ἐφθαρμένος
ἐφθαρμένη
ἐφθαρμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠφθάρμην
ἤφθαρσο
ἤφθαρτο
ἠφθάρμεθα
ἤφθαρσθε
ἤφθαρντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

φθείρομαι
φθείρει
φθείρεται
φθειρόμεθα
φθείρεσθε
φθείρονται

Präsens
Konjunktiv

φθείρωμαι
φθείρῃ
φθείρηται
φθειρώμεθα
φθείρησθε
φθείρωνται

Präsens
Optativ

φθειροίμην
φθείροιο
φθείροιτο
φθειροίμεθα
φθείροισθε
φθείροιντο

Präsens
Infinitiv

φθείρεσθαι

Präsens
Partizipien

φθειρόμενος
φθειρομένη
φθειρόμενον

Präsens
Imperativ

φθείρου
φθείρεσθε
Aorist
Indikativ

ἐφθάρην
ἐφθάρης
ἐφθάρη
ἐφθάρημεν
ἐφθάρητε
ἐφθάρησαν

Aorist
Konjunktiv

φθαρῶ
φθαρῇς
φθαρῇ
φθαρῶμεν
φθαρῆτε
φθαρῶσι

Aorist
Optativ

φθαρείην
φθαρείης
φθαρείη
φθαρεῖμεν
φθαρεῖτε
φθαρεῖεν

Aorist
Infinitiv

φθαρῆναι

Aorist
Partizipien

φθαρείς
φθαρεῖσα
φθαρέν

Aorist
Imperativ

φθάρητι
φθάρητε
Futur
Indikativ

φθαρήσομαι
φθαρήσει
φθαρήσεται
φθαρησόμεθα
φθαρήσεσθε
φθαρήσονται

Futur
Optativ

φθαρησοίμην
φθαρήσοιο
φθαρήσοιτο
φθαρησοίμεθα
φθαρήσοισθε
φθαρήσοιντο

Futur
Infinitiv

φθαρήσεσθαι

Futur
Partizipien

φθαρησόμενος
φθαρησομένη
φθαρησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐφθειρόμην
ἐφθείρου
ἐφθείρετο
ἐφθειρόμεθα
ἐφθείρεσθε
ἐφθείροντο

Perfekt
Indikativ

ἔφθαρμαι
ἔφθαρσαι
ἔφθαρται
ἐφθάρμεθα
ἔφθαρσθε
ἔφθαρνται

Perfekt
Infinitiv

ἐφθάρσθαι

Perfekt
Partizipien

ἐφθαρμένος
ἐφθαρμένη
ἐφθαρμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠφθάρμην
ἤφθαρσο
ἤφθαρτο
ἠφθάρμεθα
ἤφθαρσθε
ἤφθαρντο