Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: φαίνω, sichtbar machen
(φαίνω, φανέω, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

φαίνω
φαίνεις
φαίνει
φαίνομεν
φαίνετε
φαίνουσι

Präsens
Konjunktiv

φαίνω
φαίνῃς
φαίνῃ
φαίνωμεν
φαίνητε
φαίνωσι

Präsens
Optativ

φαίνοιμι
φαίνοις
φαίνοι
φαίνοιμεν
φαίνοιτε
φαίνοιεν

Präsens
Infinitiv

φαίνειν

Präsens
Partizipien

φαίνων
φαίνουσα
φαίνον

Präsens
Imperativ

φαῖνε
φαίνετε

Aorist
Indikativ

ἔφηνα
ἔφηνας
ἔφηνε
ἐφήναμεν
ἐφήνατε
ἔφηναν

Aorist
Konjunktiv

φήνω
φήνῃς
φήνῃ
φήνωμεν
φήνητε
φήνωσι

Aorist
Optativ

φήναιμι
φήνειας
φήνειε
φήναιμεν
φήναιτε
φήνειαν

Aorist
Infinitiv

φῆναι

Aorist
Partizipien

φήνας
φήνασα
φῆναν

Aorist
Imperativ

φῆνον
φήνατε
Futur
Indikativ

φανῶ
φανεῖς
φανεῖ
φανοῦμεν
φανεῖτε
φανοῦσι

Futur
Optativ

φανοῖμι
φανοῖς
φανοῖ
φανοῖμεν
φανοῖτε
φανοῖεν

Futur
Infinitiv

φανεῖν

Futur
Partizipien

φανῶν
φανοῦσα
φανοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἔφαινον
ἔφαινες
ἔφαινε
ἐφαίνομεν
ἐφαίνετε
ἔφαινον

Perfekt
Indikativ

πέφηνα
πέφηνας
πέφηνε
πεφήναμεν
πεφήνατε
πεφήνασι

Perfekt
Konjunktiv

πεφήνω
πεφήνῃς
πεφήνῃ
πεφήνωμεν
πεφήνητε
πεφήνωσι

Perfekt
Optativ

πεφήνοιμι
πεφήνοις
πεφήνοι
πεφήνοιμεν
πεφήνοιτε
πεφήνοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεφηνέναι

Perfekt
Partizipien

πεφηνώς
πεφηνυῖα
πεφηνός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεφήνη
ἐπεφήνης
ἐπεφήνει
ἐπεφήνεμεν
ἐπεφήνετε
ἐπεφήνεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

φαίνομαι
φαίνει
φαίνεται
φαινόμεθα
φαίνεσθε
φαίνονται

Präsens
Konjunktiv

φαίνωμαι
φαίνῃ
φαίνηται
φαινώμεθα
φαίνησθε
φαίνωνται

Präsens
Optativ

φαινοίμην
φαίνοιο
φαίνοιτο
φαινοίμεθα
φαίνοισθε
φαίνοιντο

Präsens
Infinitiv

φαίνεσθαι

Präsens
Partizipien

φαινόμενος
φαινομένη
φαινόμενον

Präsens
Imperativ

φαίνου
φαίνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐφηνάμην
ἐφήνω
ἐφήνατο
ἐφηνάμεθα
ἐφήνασθε
ἐφήναντο

Aorist
Konjunktiv

φήνωμαι
φήνῃ
φήνηται
φηνώμεθα
φήνησθε
φήνωνται

Aorist
Optativ

φηναίμην
φήναιο
φήναιτο
φηναίμεθα
φήναισθε
φήναιντο

Aorist
Infinitiv

φήνασθαι

Aorist
Partizipien

φηνάμενος
φηναμένη
φηνάμενον

Aorist
Imperativ

φῆναι
φήνασθε
Futur
Indikativ

φανοῦμαι
φανεῖ
φανεῖται
φανοῦμεθα
φανεῖσθε
φανοῦνται

Futur
Optativ

φανοίμην
φανοῖο
φανοῖτο
φανοίμεθα
φανοῖσθε
φανοῖντο

Futur
Infinitiv

φανεῖσθαι

Futur
Partizipien

φανούμενος
φανουμένη
φανούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐφαινόμην
ἐφαίνου
ἐφαίνετο
ἐφαινόμεθα
ἐφαίνεσθε
ἐφαίνοντο

Perfekt
Indikativ

πέφασμαι
πέφασαι
πέφασται
πεφάσμεθα
πέφασθε
πεφασμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεφάσθαι

Perfekt
Partizipien

πεφασμένος
πεφασμένη
πεφασμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεφάσμην
ἐπέφασο
ἐπέφαστο
ἐπεφάσμεθα
ἐπέφασθε
ἐπεφασμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

φαίνομαι
φαίνει
φαίνεται
φαινόμεθα
φαίνεσθε
φαίνονται

Präsens
Konjunktiv

φαίνωμαι
φαίνῃ
φαίνηται
φαινώμεθα
φαίνησθε
φαίνωνται

Präsens
Optativ

φαινοίμην
φαίνοιο
φαίνοιτο
φαινοίμεθα
φαίνοισθε
φαίνοιντο

Präsens
Infinitiv

φαίνεσθαι

Präsens
Partizipien

φαινόμενος
φαινομένη
φαινόμενον

Präsens
Imperativ

φαίνου
φαίνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐφάνθην
ἐφάνθης
ἐφάνθη
ἐφάνθημεν
ἐφάνθητε
ἐφάνθησαν

Aorist
Konjunktiv

φανθῶ
φανθῇς
φανθῇ
φανθῶμεν
φανθῆτε
φανθῶσι

Aorist
Optativ

φανθείην
φανθείης
φανθείη
φανθεῖμεν
φανθεῖτε
φανθεῖεν

Aorist
Infinitiv

φανθῆναι

Aorist
Partizipien

φανθείς
φανθεῖσα
φανθέν

Aorist
Imperativ

φάνθητι
φάνθητε
Futur
Indikativ

φανθήσομαι
φανθήσει
φανθήσεται
φανθησόμεθα
φανθήσεσθε
φανθήσονται

Futur
Optativ

φανθησοίμην
φανθήσοιο
φανθήσοιτο
φανθησοίμεθα
φανθήσοισθε
φανθήσοιντο

Futur
Infinitiv

φανθήσεσθαι

Futur
Partizipien

φανθησόμενος
φανθησομένη
φανθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐφαινόμην
ἐφαίνου
ἐφαίνετο
ἐφαινόμεθα
ἐφαίνεσθε
ἐφαίνοντο

Perfekt
Indikativ

πέφασμαι
πέφασαι
πέφασται
πεφάσμεθα
πέφασθε
πεφασμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεφάσθαι

Perfekt
Partizipien

πεφασμένος
πεφασμένη
πεφασμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεφάσμην
ἐπέφασο
ἐπέφαστο
ἐπεφάσμεθα
ἐπέφασθε
ἐπεφασμένοι ἦσαν