Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: τυγχάνω, (an)treffen/sich ereignen
(τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

τυγχάνω
τυγχάνεις
τυγχάνει
τυγχάνομεν
τυγχάνετε
τυγχάνουσι

Präsens
Konjunktiv

τυγχάνω
τυγχάνῃς
τυγχάνῃ
τυγχάνωμεν
τυγχάνητε
τυγχάνωσι

Präsens
Optativ

τυγχάνοιμι
τυγχάνοις
τυγχάνοι
τυγχάνοιμεν
τυγχάνοιτε
τυγχάνοιεν

Präsens
Infinitiv

τυγχάνειν

Präsens
Partizipien

τυγχάνων
τυγχάνουσα
τυγχάνον

Präsens
Imperativ

τύγχανε
τυγχάνετε

Aorist
Indikativ

ἔτυχον
ἔτυχες
ἔτυχε
ἐτύχομεν
ἐτύχετε
ἔτυχον

Aorist
Konjunktiv

τύχω
τύχῃς
τύχῃ
τύχωμεν
τύχητε
τύχωσι

Aorist
Optativ

τύχοιμι
τύχοις
τύχοι
τύχοιμεν
τύχοιτε
τύχοιεν

Aorist
Infinitiv

τυχεῖν

Aorist
Partizipien

τυχών
τυχοῦσα
τυχόν

Aorist
Imperativ

τύχε
τύχετε
Imperfekt
Indikativ

ἐτύγχανον
ἐτύγχανες
ἐτύγχανε
ἐτυγχάνομεν
ἐτυγχάνετε
ἐτύγχανον

Perfekt
Indikativ

τετύχηκα
τετύχηκας
τετύχηκε
τετυχήκαμεν
τετυχήκατε
τετυχήκασι

Perfekt
Konjunktiv

τετυχήκω
τετυχήκῃς
τετυχήκῃ
τετυχήκωμεν
τετυχήκητε
τετυχήκωσι

Perfekt
Optativ

τετυχήκοιμι
τετυχήκοις
τετυχήκοι
τετυχήκοιμεν
τετυχήκοιτε
τετυχήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

τετυχηκέναι

Perfekt
Partizipien

τετυχηκώς
τετυχηκυῖα
τετυχηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετυχήκη
ἐτετυχήκης
ἐτετυχήκει
ἐτετυχήκεμεν
ἐτετυχήκετε
ἐτετυχήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

τυγχάνομαι
τυγχάνει
τυγχάνεται
τυγχανόμεθα
τυγχάνεσθε
τυγχάνονται

Präsens
Konjunktiv

τυγχάνωμαι
τυγχάνῃ
τυγχάνηται
τυγχανώμεθα
τυγχάνησθε
τυγχάνωνται

Präsens
Optativ

τυγχανοίμην
τυγχάνοιο
τυγχάνοιτο
τυγχανοίμεθα
τυγχάνοισθε
τυγχάνοιντο

Präsens
Infinitiv

τυγχάνεσθαι

Präsens
Partizipien

τυγχανόμενος
τυγχανομένη
τυγχανόμενον

Präsens
Imperativ

τυγχάνου
τυγχάνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐτυχόμην
ἐτύχου
ἐτύχετο
ἐτυχόμεθα
ἐτύχεσθε
ἐτύχοντο

Aorist
Konjunktiv

τύχωμαι
τύχῃ
τύχηται
τυχώμεθα
τύχησθε
τύχωνται

Aorist
Optativ

τυχοίμην
τύχοιο
τύχοιτο
τυχοίμεθα
τύχοισθε
τύχοιντο

Aorist
Infinitiv

τυχέσθαι

Aorist
Partizipien

τυχόμενος
τυχομένη
τυχόμενον

Aorist
Imperativ

τυχοῦ
τύχεσθε
Futur
Indikativ

τεύξομαι
τεύξει
τεύξεται
τευξόμεθα
τεύξεσθε
τεύξονται

Futur
Optativ

τευξοίμην
τεύξοιο
τεύξοιτο
τευξοίμεθα
τεύξοισθε
τεύξοιντο

Futur
Infinitiv

τεύξεσθαι

Futur
Partizipien

τευξόμενος
τευξομένη
τευξόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτυγχανόμην
ἐτυγχάνου
ἐτυγχάνετο
ἐτυγχανόμεθα
ἐτυγχάνεσθε
ἐτυγχάνοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

τυγχάνομαι
τυγχάνει
τυγχάνεται
τυγχανόμεθα
τυγχάνεσθε
τυγχάνονται

Präsens
Konjunktiv

τυγχάνωμαι
τυγχάνῃ
τυγχάνηται
τυγχανώμεθα
τυγχάνησθε
τυγχάνωνται

Präsens
Optativ

τυγχανοίμην
τυγχάνοιο
τυγχάνοιτο
τυγχανοίμεθα
τυγχάνοισθε
τυγχάνοιντο

Präsens
Infinitiv

τυγχάνεσθαι

Präsens
Partizipien

τυγχανόμενος
τυγχανομένη
τυγχανόμενον

Präsens
Imperativ

τυγχάνου
τυγχάνεσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐτυγχανόμην
ἐτυγχάνου
ἐτυγχάνετο
ἐτυγχανόμεθα
ἐτυγχάνεσθε
ἐτυγχάνοντο