Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: τρέχω, rennen
(τρέχω, δραμέομαι, ἔδραμον, δεδράμηκα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

τρέχω
τρέχεις
τρέχει
τρέχομεν
τρέχετε
τρέχουσι

Präsens
Konjunktiv

τρέχω
τρέχῃς
τρέχῃ
τρέχωμεν
τρέχητε
τρέχωσι

Präsens
Optativ

τρέχοιμι
τρέχοις
τρέχοι
τρέχοιμεν
τρέχοιτε
τρέχοιεν

Präsens
Infinitiv

τρέχειν

Präsens
Partizipien

τρέχων
τρέχουσα
τρέχον

Präsens
Imperativ

τρέχε
τρέχετε

Aorist
Indikativ

ἔδραμον
ἔδραμες
ἔδραμε
ἐδράμομεν
ἐδράμετε
ἔδραμον

Aorist
Konjunktiv

δράμω
δράμῃς
δράμῃ
δράμωμεν
δράμητε
δράμωσι

Aorist
Optativ

δράμοιμι
δράμοις
δράμοι
δράμοιμεν
δράμοιτε
δράμοιεν

Aorist
Infinitiv

δραμεῖν

Aorist
Partizipien

δραμών
δραμοῦσα
δραμόν

Aorist
Imperativ

δράμε
δράμετε
Imperfekt
Indikativ

ἔτρεχον
ἔτρεχες
ἔτρεχε
ἐτρέχομεν
ἐτρέχετε
ἔτρεχον

Perfekt
Indikativ

δεδράμηκα
δεδράμηκας
δεδράμηκε
δεδραμήκαμεν
δεδραμήκατε
δεδραμήκασι

Perfekt
Konjunktiv

δεδραμήκω
δεδραμήκῃς
δεδραμήκῃ
δεδραμήκωμεν
δεδραμήκητε
δεδραμήκωσι

Perfekt
Optativ

δεδραμήκοιμι
δεδραμήκοις
δεδραμήκοι
δεδραμήκοιμεν
δεδραμήκοιτε
δεδραμήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

δεδραμηκέναι

Perfekt
Partizipien

δεδραμηκώς
δεδραμηκυῖα
δεδραμηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδραμήκη
ἐδεδραμήκης
ἐδεδραμήκει
ἐδεδραμήκεμεν
ἐδεδραμήκετε
ἐδεδραμήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

τρέχομαι
τρέχει
τρέχεται
τρεχόμεθα
τρέχεσθε
τρέχονται

Präsens
Konjunktiv

τρέχωμαι
τρέχῃ
τρέχηται
τρεχώμεθα
τρέχησθε
τρέχωνται

Präsens
Optativ

τρεχοίμην
τρέχοιο
τρέχοιτο
τρεχοίμεθα
τρέχοισθε
τρέχοιντο

Präsens
Infinitiv

τρέχεσθαι

Präsens
Partizipien

τρεχόμενος
τρεχομένη
τρεχόμενον

Präsens
Imperativ

τρέχου
τρέχεσθε
Aorist
Indikativ

ἐδραμόμην
ἐδράμου
ἐδράμετο
ἐδραμόμεθα
ἐδράμεσθε
ἐδράμοντο

Aorist
Konjunktiv

δράμωμαι
δράμῃ
δράμηται
δραμώμεθα
δράμησθε
δράμωνται

Aorist
Optativ

δραμοίμην
δράμοιο
δράμοιτο
δραμοίμεθα
δράμοισθε
δράμοιντο

Aorist
Infinitiv

δραμέσθαι

Aorist
Partizipien

δραμόμενος
δραμομένη
δραμόμενον

Aorist
Imperativ

δραμοῦ
δράμεσθε
Futur
Indikativ

δραμοῦμαι
δραμεῖ
δραμεῖται
δραμοῦμεθα
δραμεῖσθε
δραμοῦνται

Futur
Optativ

δραμοίμην
δραμοῖο
δραμοῖτο
δραμοίμεθα
δραμοῖσθε
δραμοῖντο

Futur
Infinitiv

δραμεῖσθαι

Futur
Partizipien

δραμούμενος
δραμουμένη
δραμούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτρεχόμην
ἐτρέχου
ἐτρέχετο
ἐτρεχόμεθα
ἐτρέχεσθε
ἐτρέχοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

τρέχομαι
τρέχει
τρέχεται
τρεχόμεθα
τρέχεσθε
τρέχονται

Präsens
Konjunktiv

τρέχωμαι
τρέχῃ
τρέχηται
τρεχώμεθα
τρέχησθε
τρέχωνται

Präsens
Optativ

τρεχοίμην
τρέχοιο
τρέχοιτο
τρεχοίμεθα
τρέχοισθε
τρέχοιντο

Präsens
Infinitiv

τρέχεσθαι

Präsens
Partizipien

τρεχόμενος
τρεχομένη
τρεχόμενον

Präsens
Imperativ

τρέχου
τρέχεσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐτρεχόμην
ἐτρέχου
ἐτρέχετο
ἐτρεχόμεθα
ἐτρέχεσθε
ἐτρέχοντο