Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: τρέφω, (er)nähren
(τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα, τέθραμμαι, ἐτράφην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

τρέφω
τρέφεις
τρέφει
τρέφομεν
τρέφετε
τρέφουσι

Präsens
Konjunktiv

τρέφω
τρέφῃς
τρέφῃ
τρέφωμεν
τρέφητε
τρέφωσι

Präsens
Optativ

τρέφοιμι
τρέφοις
τρέφοι
τρέφοιμεν
τρέφοιτε
τρέφοιεν

Präsens
Infinitiv

τρέφειν

Präsens
Partizipien

τρέφων
τρέφουσα
τρέφον

Präsens
Imperativ

τρέφε
τρέφετε

Aorist
Indikativ

ἔθρεψα
ἔθρεψας
ἔθρεψε
ἐθρέψαμεν
ἐθρέψατε
ἔθρεψαν

Aorist
Konjunktiv

θρέψω
θρέψῃς
θρέψῃ
θρέψωμεν
θρέψητε
θρέψωσι

Aorist
Optativ

θρέψαιμι
θρέψειας
θρέψειε
θρέψαιμεν
θρέψαιτε
θρέψειαν

Aorist
Infinitiv

θρέψαι

Aorist
Partizipien

θρέψας
θρέψασα
θρέψαν

Aorist
Imperativ

θρέψον
θρέψατε
Futur
Indikativ

θρέψω
θρέψεις
θρέψει
θρέψομεν
θρέψετε
θρέψουσι

Futur
Optativ

θρέψοιμι
θρέψοις
θρέψοι
θρέψοιμεν
θρέψοιτε
θρέψοιεν

Futur
Infinitiv

θρέψειν

Futur
Partizipien

θρέψων
θρέψουσα
θρέψον

Imperfekt
Indikativ

ἔτρεφον
ἔτρεφες
ἔτρεφε
ἐτρέφομεν
ἐτρέφετε
ἔτρεφον

Perfekt
Indikativ

τέτροφα
τέτροφας
τέτροφε
τετρόφαμεν
τετρόφατε
τετρόφασι

Perfekt
Konjunktiv

τετρόφω
τετρόφῃς
τετρόφῃ
τετρόφωμεν
τετρόφητε
τετρόφωσι

Perfekt
Optativ

τετρόφοιμι
τετρόφοις
τετρόφοι
τετρόφοιμεν
τετρόφοιτε
τετρόφοιεν

Perfekt
Infinitiv

τετροφέναι

Perfekt
Partizipien

τετροφώς
τετροφυῖα
τετροφός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετρόφη
ἐτετρόφης
ἐτετρόφει
ἐτετρόφεμεν
ἐτετρόφετε
ἐτετρόφεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

τρέφομαι
τρέφει
τρέφεται
τρεφόμεθα
τρέφεσθε
τρέφονται

Präsens
Konjunktiv

τρέφωμαι
τρέφῃ
τρέφηται
τρεφώμεθα
τρέφησθε
τρέφωνται

Präsens
Optativ

τρεφοίμην
τρέφοιο
τρέφοιτο
τρεφοίμεθα
τρέφοισθε
τρέφοιντο

Präsens
Infinitiv

τρέφεσθαι

Präsens
Partizipien

τρεφόμενος
τρεφομένη
τρεφόμενον

Präsens
Imperativ

τρέφου
τρέφεσθε
Aorist
Indikativ

ἐθρεψάμην
ἐθρέψω
ἐθρέψατο
ἐθρεψάμεθα
ἐθρέψασθε
ἐθρέψαντο

Aorist
Konjunktiv

θρέψωμαι
θρέψῃ
θρέψηται
θρεψώμεθα
θρέψησθε
θρέψωνται

Aorist
Optativ

θρεψαίμην
θρέψαιο
θρέψαιτο
θρεψαίμεθα
θρέψαισθε
θρέψαιντο

Aorist
Infinitiv

θρέψασθαι

Aorist
Partizipien

θρεψάμενος
θρεψαμένη
θρεψάμενον

Aorist
Imperativ

θρέψαι
θρέψασθε
Futur
Indikativ

θρέψομαι
θρέψει
θρέψεται
θρεψόμεθα
θρέψεσθε
θρέψονται

Futur
Optativ

θρεψοίμην
θρέψοιο
θρέψοιτο
θρεψοίμεθα
θρέψοισθε
θρέψοιντο

Futur
Infinitiv

θρέψεσθαι

Futur
Partizipien

θρεψόμενος
θρεψομένη
θρεψόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτρεφόμην
ἐτρέφου
ἐτρέφετο
ἐτρεφόμεθα
ἐτρέφεσθε
ἐτρέφοντο

Perfekt
Indikativ

τέθραμμαι
τέθραψαι
τέθραπται
τεθράμμεθα
τέθραφθε
τεθραμμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

τεθράφθαι

Perfekt
Partizipien

τεθραμμένος
τεθραμμένη
τεθραμμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτεθράμμην
ἐτέθραψο
ἐτέθραπτο
ἐτεθράμμεθα
ἐτέθραφθε
ἐτεθραμμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

τρέφομαι
τρέφει
τρέφεται
τρεφόμεθα
τρέφεσθε
τρέφονται

Präsens
Konjunktiv

τρέφωμαι
τρέφῃ
τρέφηται
τρεφώμεθα
τρέφησθε
τρέφωνται

Präsens
Optativ

τρεφοίμην
τρέφοιο
τρέφοιτο
τρεφοίμεθα
τρέφοισθε
τρέφοιντο

Präsens
Infinitiv

τρέφεσθαι

Präsens
Partizipien

τρεφόμενος
τρεφομένη
τρεφόμενον

Präsens
Imperativ

τρέφου
τρέφεσθε
Aorist
Indikativ

ἐτράφην
ἐτράφης
ἐτράφη
ἐτράφημεν
ἐτράφητε
ἐτράφησαν

Aorist
Konjunktiv

τραφῶ
τραφῇς
τραφῇ
τραφῶμεν
τραφῆτε
τραφῶσι

Aorist
Optativ

τραφείην
τραφείης
τραφείη
τραφεῖμεν
τραφεῖτε
τραφεῖεν

Aorist
Infinitiv

τραφῆναι

Aorist
Partizipien

τραφείς
τραφεῖσα
τραφέν

Aorist
Imperativ

τράφητι
τράφητε
Futur
Indikativ

τραφήσομαι
τραφήσει
τραφήσεται
τραφησόμεθα
τραφήσεσθε
τραφήσονται

Futur
Optativ

τραφησοίμην
τραφήσοιο
τραφήσοιτο
τραφησοίμεθα
τραφήσοισθε
τραφήσοιντο

Futur
Infinitiv

τραφήσεσθαι

Futur
Partizipien

τραφησόμενος
τραφησομένη
τραφησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτρεφόμην
ἐτρέφου
ἐτρέφετο
ἐτρεφόμεθα
ἐτρέφεσθε
ἐτρέφοντο

Perfekt
Indikativ

τέθραμμαι
τέθραψαι
τέθραπται
τεθράμμεθα
τέθραφθε
τεθραμμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

τεθράφθαι

Perfekt
Partizipien

τεθραμμένος
τεθραμμένη
τεθραμμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτεθράμμην
ἐτέθραψο
ἐτέθραπτο
ἐτεθράμμεθα
ἐτέθραφθε
ἐτεθραμμένοι ἦσαν