Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: τιτρώσκω, verwunden
(τιτρώσκω, τρώσω, ἔτρωσα, τέτρωκα, τέτρωμαι, ἐτρώθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

τιτρώσκω
τιτρώσκεις
τιτρώσκει
τιτρώσκομεν
τιτρώσκετε
τιτρώσκουσι

Präsens
Konjunktiv

τιτρώσκω
τιτρώσκῃς
τιτρώσκῃ
τιτρώσκωμεν
τιτρώσκητε
τιτρώσκωσι

Präsens
Optativ

τιτρώσκοιμι
τιτρώσκοις
τιτρώσκοι
τιτρώσκοιμεν
τιτρώσκοιτε
τιτρώσκοιεν

Präsens
Infinitiv

τιτρώσκειν

Präsens
Partizipien

τιτρώσκων
τιτρώσκουσα
τιτρώσκον

Präsens
Imperativ

τίτρωσκε
τιτρώσκετε

Aorist
Indikativ

ἔτρωσα
ἔτρωσας
ἔτρωσε
ἐτρώσαμεν
ἐτρώσατε
ἔτρωσαν

Aorist
Konjunktiv

τρώσω
τρώσῃς
τρώσῃ
τρώσωμεν
τρώσητε
τρώσωσι

Aorist
Optativ

τρώσαιμι
τρώσειας
τρώσειε
τρώσαιμεν
τρώσαιτε
τρώσειαν

Aorist
Infinitiv

τρῶσαι

Aorist
Partizipien

τρώσας
τρώσασα
τρῶσαν

Aorist
Imperativ

τρῶσον
τρώσατε
Futur
Indikativ

τρώσω
τρώσεις
τρώσει
τρώσομεν
τρώσετε
τρώσουσι

Futur
Optativ

τρώσοιμι
τρώσοις
τρώσοι
τρώσοιμεν
τρώσοιτε
τρώσοιεν

Futur
Infinitiv

τρώσειν

Futur
Partizipien

τρώσων
τρώσουσα
τρώσον

Imperfekt
Indikativ

ἐτίτρωσκον
ἐτίτρωσκες
ἐτίτρωσκε
ἐτιτρώσκομεν
ἐτιτρώσκετε
ἐτίτρωσκον

Perfekt
Indikativ

τέτρωκα
τέτρωκας
τέτρωκε
τετρώκαμεν
τετρώκατε
τετρώκασι

Perfekt
Konjunktiv

τετρώκω
τετρώκῃς
τετρώκῃ
τετρώκωμεν
τετρώκητε
τετρώκωσι

Perfekt
Optativ

τετρώκοιμι
τετρώκοις
τετρώκοι
τετρώκοιμεν
τετρώκοιτε
τετρώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

τετρωκέναι

Perfekt
Partizipien

τετρωκώς
τετρωκυῖα
τετρωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετρώκη
ἐτετρώκης
ἐτετρώκει
ἐτετρώκεμεν
ἐτετρώκετε
ἐτετρώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

τιτρώσκομαι
τιτρώσκει
τιτρώσκεται
τιτρωσκόμεθα
τιτρώσκεσθε
τιτρώσκονται

Präsens
Konjunktiv

τιτρώσκωμαι
τιτρώσκῃ
τιτρώσκηται
τιτρωσκώμεθα
τιτρώσκησθε
τιτρώσκωνται

Präsens
Optativ

τιτρωσκοίμην
τιτρώσκοιο
τιτρώσκοιτο
τιτρωσκοίμεθα
τιτρώσκοισθε
τιτρώσκοιντο

Präsens
Infinitiv

τιτρώσκεσθαι

Präsens
Partizipien

τιτρωσκόμενος
τιτρωσκομένη
τιτρωσκόμενον

Präsens
Imperativ

τιτρώσκου
τιτρώσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἐτρωσάμην
ἐτρώσω
ἐτρώσατο
ἐτρωσάμεθα
ἐτρώσασθε
ἐτρώσαντο

Aorist
Konjunktiv

τρώσωμαι
τρώσῃ
τρώσηται
τρωσώμεθα
τρώσησθε
τρώσωνται

Aorist
Optativ

τρωσαίμην
τρώσαιο
τρώσαιτο
τρωσαίμεθα
τρώσαισθε
τρώσαιντο

Aorist
Infinitiv

τρώσασθαι

Aorist
Partizipien

τρωσάμενος
τρωσαμένη
τρωσάμενον

Aorist
Imperativ

τρῶσαι
τρώσασθε
Futur
Indikativ

τρώσομαι
τρώσει
τρώσεται
τρωσόμεθα
τρώσεσθε
τρώσονται

Futur
Optativ

τρωσοίμην
τρώσοιο
τρώσοιτο
τρωσοίμεθα
τρώσοισθε
τρώσοιντο

Futur
Infinitiv

τρώσεσθαι

Futur
Partizipien

τρωσόμενος
τρωσομένη
τρωσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτιτρωσκόμην
ἐτιτρώσκου
ἐτιτρώσκετο
ἐτιτρωσκόμεθα
ἐτιτρώσκεσθε
ἐτιτρώσκοντο

Perfekt
Indikativ

τέτρωμαι
τέτρωσαι
τέτρωται
τετρώμεθα
τέτρωσθε
τέτρωνται

Perfekt
Infinitiv

τετρῶσθαι

Perfekt
Partizipien

τετρωμένος
τετρωμένη
τετρωμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετρώμην
ἐτέτρωσο
ἐτέτρωτο
ἐτετρώμεθα
ἐτέτρωσθε
ἐτέτρωντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

τιτρώσκομαι
τιτρώσκει
τιτρώσκεται
τιτρωσκόμεθα
τιτρώσκεσθε
τιτρώσκονται

Präsens
Konjunktiv

τιτρώσκωμαι
τιτρώσκῃ
τιτρώσκηται
τιτρωσκώμεθα
τιτρώσκησθε
τιτρώσκωνται

Präsens
Optativ

τιτρωσκοίμην
τιτρώσκοιο
τιτρώσκοιτο
τιτρωσκοίμεθα
τιτρώσκοισθε
τιτρώσκοιντο

Präsens
Infinitiv

τιτρώσκεσθαι

Präsens
Partizipien

τιτρωσκόμενος
τιτρωσκομένη
τιτρωσκόμενον

Präsens
Imperativ

τιτρώσκου
τιτρώσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἐτρώθην
ἐτρώθης
ἐτρώθη
ἐτρώθημεν
ἐτρώθητε
ἐτρώθησαν

Aorist
Konjunktiv

τρωθῶ
τρωθῇς
τρωθῇ
τρωθῶμεν
τρωθῆτε
τρωθῶσι

Aorist
Optativ

τρωθείην
τρωθείης
τρωθείη
τρωθεῖμεν
τρωθεῖτε
τρωθεῖεν

Aorist
Infinitiv

τρωθῆναι

Aorist
Partizipien

τρωθείς
τρωθεῖσα
τρωθέν

Aorist
Imperativ

τρώθητι
τρώθητε
Futur
Indikativ

τρωθήσομαι
τρωθήσει
τρωθήσεται
τρωθησόμεθα
τρωθήσεσθε
τρωθήσονται

Futur
Optativ

τρωθησοίμην
τρωθήσοιο
τρωθήσοιτο
τρωθησοίμεθα
τρωθήσοισθε
τρωθήσοιντο

Futur
Infinitiv

τρωθήσεσθαι

Futur
Partizipien

τρωθησόμενος
τρωθησομένη
τρωθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτιτρωσκόμην
ἐτιτρώσκου
ἐτιτρώσκετο
ἐτιτρωσκόμεθα
ἐτιτρώσκεσθε
ἐτιτρώσκοντο

Perfekt
Indikativ

τέτρωμαι
τέτρωσαι
τέτρωται
τετρώμεθα
τέτρωσθε
τέτρωνται

Perfekt
Infinitiv

τετρῶσθαι

Perfekt
Partizipien

τετρωμένος
τετρωμένη
τετρωμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετρώμην
ἐτέτρωσο
ἐτέτρωτο
ἐτετρώμεθα
ἐτέτρωσθε
ἐτέτρωντο