Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: τιμάω, ehren
(τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

τιμῶ
τιμᾷς
τιμᾷ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσι

Präsens
Konjunktiv

τιμῶ
τιμᾷς
τιμᾷ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσι

Präsens
Optativ

τιμῴην
τιμῴης
τιμῴη
τιμῷμεν
τιμῷτε
τιμῷεν

Präsens
Infinitiv

τιμᾶν

Präsens
Partizipien

τιμῶν
τιμῶσα

Präsens
Imperativ

τίμα
τιμᾶτε

Aorist
Indikativ

ἐτίμησα
ἐτίμησας
ἐτίμησε
ἐτιμήσαμεν
ἐτιμήσατε
ἐτίμησαν

Aorist
Konjunktiv

τιμήσω
τιμήσῃς
τιμήσῃ
τιμήσωμεν
τιμήσητε
τιμήσωσι

Aorist
Optativ

τιμήσαιμι
τιμήσειας
τιμήσειε
τιμήσαιμεν
τιμήσαιτε
τιμήσειαν

Aorist
Infinitiv

τιμῆσαι

Aorist
Partizipien

τιμήσας
τιμήσασα
τιμῆσαν

Aorist
Imperativ

τίμησον
τιμήσατε
Futur
Indikativ

τιμήσω
τιμήσεις
τιμήσει
τιμήσομεν
τιμήσετε
τιμήσουσι

Futur
Optativ

τιμήσοιμι
τιμήσοις
τιμήσοι
τιμήσοιμεν
τιμήσοιτε
τιμήσοιεν

Futur
Infinitiv

τιμήσειν

Futur
Partizipien

τιμήσων
τιμήσουσα
τιμήσον

Imperfekt
Indikativ

ἐτίμων
ἐτίμας
ἐτίμα
ἐτιμῶμεν
ἐτιμᾶτε
ἐτίμων

Perfekt
Indikativ

τετίμηκα
τετίμηκας
τετίμηκε
τετιμήκαμεν
τετιμήκατε
τετιμήκασι

Perfekt
Konjunktiv

τετιμήκω
τετιμήκῃς
τετιμήκῃ
τετιμήκωμεν
τετιμήκητε
τετιμήκωσι

Perfekt
Optativ

τετιμήκοιμι
τετιμήκοις
τετιμήκοι
τετιμήκοιμεν
τετιμήκοιτε
τετιμήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

τετιμηκέναι

Perfekt
Partizipien

τετιμηκώς
τετιμηκυῖα
τετιμηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετιμήκη
ἐτετιμήκης
ἐτετιμήκει
ἐτετιμήκεμεν
ἐτετιμήκετε
ἐτετιμήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται

Präsens
Konjunktiv

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶντο

Präsens
Optativ

τιμῴμην
τιμῷο
τιμῷτο
τιμῴμεθα
τιμῴσθε
τιμῷντο

Präsens
Infinitiv

τιμᾶσθαι

Präsens
Partizipien

τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον

Präsens
Imperativ

τιμῶ
τιμᾶσθε
Aorist
Indikativ

ἐτιμησάμην
ἐτιμήσω
ἐτιμήσατο
ἐτιμησάμεθα
ἐτιμήσασθε
ἐτιμήσαντο

Aorist
Konjunktiv

τιμήσωμαι
τιμήσῃ
τιμήσηται
τιμησώμεθα
τιμήσησθε
τιμήσωνται

Aorist
Optativ

τιμησαίμην
τιμήσαιο
τιμήσαιτο
τιμησαίμεθα
τιμήσαισθε
τιμήσαιντο

Aorist
Infinitiv

τιμήσασθαι

Aorist
Partizipien

τιμησάμενος
τιμησαμένη
τιμησάμενον

Aorist
Imperativ

τίμησαι
τιμήσασθε
Futur
Indikativ

τιμήσομαι
τιμήσει
τιμήσεται
τιμησόμεθα
τιμήσεσθε
τιμήσονται

Futur
Optativ

τιμησοίμην
τιμήσοιο
τιμήσοιτο
τιμησοίμεθα
τιμήσοισθε
τιμήσοιντο

Futur
Infinitiv

τιμήσεσθαι

Futur
Partizipien

τιμησόμενος
τιμησομένη
τιμησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτιμώμην
ἐτιμῶ
ἐτιμᾶτο
ἐτιμώμεθα
ἐτιμᾶσθε
ἐτιμῶντο

Perfekt
Indikativ

τετίμημαι
τετίμησαι
τετίμηται
τετιμήμεθα
τετίμησθε
τετίμηνται

Perfekt
Infinitiv

τετιμῆσθαι

Perfekt
Partizipien

τετιμημένος
τετιμημένη
τετιμημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετιμήμην
ἐτετίμησο
ἐτετίμητο
ἐτετιμήμεθα
ἐτετίμησθε
ἐτετίμηντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται

Präsens
Konjunktiv

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶντο

Präsens
Optativ

τιμῴμην
τιμῷο
τιμῷτο
τιμῴμεθα
τιμῴσθε
τιμῷντο

Präsens
Infinitiv

τιμᾶσθαι

Präsens
Partizipien

τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον

Präsens
Imperativ

τιμῶ
τιμᾶσθε
Aorist
Indikativ

ἐτιμήσθην
ἐτιμήσθης
ἐτιμήσθη
ἐτιμήσθημεν
ἐτιμήσθητε
ἐτιμήσθησαν

Aorist
Konjunktiv

τιμησθῶ
τιμησθῇς
τιμησθῇ
τιμησθῶμεν
τιμησθῆτε
τιμησθῶσι

Aorist
Optativ

τιμησθείην
τιμησθείης
τιμησθείη
τιμησθεῖμεν
τιμησθεῖτε
τιμησθεῖεν

Aorist
Infinitiv

τιμησθῆναι

Aorist
Partizipien

τιμησθείς
τιμησθεῖσα
τιμησθέν

Aorist
Imperativ

τιμήσθητι
τιμήσθητε
Futur
Indikativ

τιμησθήσομαι
τιμησθήσει
τιμησθήσεται
τιμησθησόμεθα
τιμησθήσεσθε
τιμησθήσονται

Futur
Optativ

τιμησθησοίμην
τιμησθήσοιο
τιμησθήσοιτο
τιμησθησοίμεθα
τιμησθήσοισθε
τιμησθήσοιντο

Futur
Infinitiv

τιμησθήσεσθαι

Futur
Partizipien

τιμησθησόμενος
τιμησθησομένη
τιμησθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐτιμώμην
ἐτιμῶ
ἐτιμᾶτο
ἐτιμώμεθα
ἐτιμᾶσθε
ἐτιμῶντο

Perfekt
Indikativ

τετίμημαι
τετίμησαι
τετίμηται
τετιμήμεθα
τετίμησθε
τετίμηνται

Perfekt
Infinitiv

τετιμῆσθαι

Perfekt
Partizipien

τετιμημένος
τετιμημένη
τετιμημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐτετιμήμην
ἐτετίμησο
ἐτετίμητο
ἐτετιμήμεθα
ἐτετίμησθε
ἐτετίμηντο