Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: στέλλω, senden
(στέλλω, στελέω, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἔσταλμαι, ἐστάλην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

στέλλω
στέλλεις
στέλλει
στέλλομεν
στέλλετε
στέλλουσι

Präsens
Konjunktiv

στέλλω
στέλλῃς
στέλλῃ
στέλλωμεν
στέλλητε
στέλλωσι

Präsens
Optativ

στέλλοιμι
στέλλοις
στέλλοι
στέλλοιμεν
στέλλοιτε
στέλλοιεν

Präsens
Infinitiv

στέλλειν

Präsens
Partizipien

στέλλων
στέλλουσα
στέλλον

Präsens
Imperativ

στέλλε
στέλλετε

Aorist
Indikativ

ἔστειλα
ἔστειλας
ἔστειλε
ἐστείλαμεν
ἐστείλατε
ἔστειλαν

Aorist
Konjunktiv

στείλω
στείλῃς
στείλῃ
στείλωμεν
στείλητε
στείλωσι

Aorist
Optativ

στείλαιμι
στείλειας
στείλειε
στείλαιμεν
στείλαιτε
στείλειαν

Aorist
Infinitiv

στεῖλαι

Aorist
Partizipien

στείλας
στείλασα
στεῖλαν

Aorist
Imperativ

στεῖλον
στείλατε
Futur
Indikativ

στελῶ
στελεῖς
στελεῖ
στελοῦμεν
στελεῖτε
στελοῦσι

Futur
Optativ

στελοῖμι
στελοῖς
στελοῖ
στελοῖμεν
στελοῖτε
στελοῖεν

Futur
Infinitiv

στελεῖν

Futur
Partizipien

στελῶν
στελοῦσα
στελοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἔστελλον
ἔστελλες
ἔστελλε
ἐστέλλομεν
ἐστέλλετε
ἔστελλον

Perfekt
Indikativ

ἔσταλκα
ἔσταλκας
ἔσταλκε
ἐστάλκαμεν
ἐστάλκατε
ἐστάλκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἐστάλκω
ἐστάλκῃς
ἐστάλκῃ
ἐστάλκωμεν
ἐστάλκητε
ἐστάλκωσι

Perfekt
Optativ

ἐστάλκοιμι
ἐστάλκοις
ἐστάλκοι
ἐστάλκοιμεν
ἐστάλκοιτε
ἐστάλκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἐσταλκέναι

Perfekt
Partizipien

ἐσταλκώς
ἐσταλκυῖα
ἐσταλκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠστάλκη
ἠστάλκης
ἠστάλκει
ἠστάλκεμεν
ἠστάλκετε
ἠστάλκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

στέλλομαι
στέλλει
στέλλεται
στελλόμεθα
στέλλεσθε
στέλλονται

Präsens
Konjunktiv

στέλλωμαι
στέλλῃ
στέλληται
στελλώμεθα
στέλλησθε
στέλλωνται

Präsens
Optativ

στελλοίμην
στέλλοιο
στέλλοιτο
στελλοίμεθα
στέλλοισθε
στέλλοιντο

Präsens
Infinitiv

στέλλεσθαι

Präsens
Partizipien

στελλόμενος
στελλομένη
στελλόμενον

Präsens
Imperativ

στέλλου
στέλλεσθε
Aorist
Indikativ

ἐστειλάμην
ἐστείλω
ἐστείλατο
ἐστειλάμεθα
ἐστείλασθε
ἐστείλαντο

Aorist
Konjunktiv

στείλωμαι
στείλῃ
στείληται
στειλώμεθα
στείλησθε
στείλωνται

Aorist
Optativ

στειλαίμην
στείλαιο
στείλαιτο
στειλαίμεθα
στείλαισθε
στείλαιντο

Aorist
Infinitiv

στείλασθαι

Aorist
Partizipien

στειλάμενος
στειλαμένη
στειλάμενον

Aorist
Imperativ

στεῖλαι
στείλασθε
Futur
Indikativ

στελοῦμαι
στελεῖ
στελεῖται
στελοῦμεθα
στελεῖσθε
στελοῦνται

Futur
Optativ

στελοίμην
στελοῖο
στελοῖτο
στελοίμεθα
στελοῖσθε
στελοῖντο

Futur
Infinitiv

στελεῖσθαι

Futur
Partizipien

στελούμενος
στελουμένη
στελούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐστελλόμην
ἐστέλλου
ἐστέλλετο
ἐστελλόμεθα
ἐστέλλεσθε
ἐστέλλοντο

Perfekt
Indikativ

ἔσταλμαι
ἔσταλσαι
ἔσταλται
ἐστάλμεθα
ἔσταλθε
ἐσταλμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

ἐστάλθαι

Perfekt
Partizipien

ἐσταλμένος
ἐσταλμένη
ἐσταλμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠστάλμην
ἤσταλσο
ἤσταλτο
ἠστάλμεθα
ἤσταλθε
ἠσταλμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

στέλλομαι
στέλλει
στέλλεται
στελλόμεθα
στέλλεσθε
στέλλονται

Präsens
Konjunktiv

στέλλωμαι
στέλλῃ
στέλληται
στελλώμεθα
στέλλησθε
στέλλωνται

Präsens
Optativ

στελλοίμην
στέλλοιο
στέλλοιτο
στελλοίμεθα
στέλλοισθε
στέλλοιντο

Präsens
Infinitiv

στέλλεσθαι

Präsens
Partizipien

στελλόμενος
στελλομένη
στελλόμενον

Präsens
Imperativ

στέλλου
στέλλεσθε
Aorist
Indikativ

ἐστάλην
ἐστάλης
ἐστάλη
ἐστάλημεν
ἐστάλητε
ἐστάλησαν

Aorist
Konjunktiv

σταλῶ
σταλῇς
σταλῇ
σταλῶμεν
σταλῆτε
σταλῶσι

Aorist
Optativ

σταλείην
σταλείης
σταλείη
σταλεῖμεν
σταλεῖτε
σταλεῖεν

Aorist
Infinitiv

σταλῆναι

Aorist
Partizipien

σταλείς
σταλεῖσα
σταλέν

Aorist
Imperativ

στάλητι
στάλητε
Futur
Indikativ

σταλήσομαι
σταλήσει
σταλήσεται
σταλησόμεθα
σταλήσεσθε
σταλήσονται

Futur
Optativ

σταλησοίμην
σταλήσοιο
σταλήσοιτο
σταλησοίμεθα
σταλήσοισθε
σταλήσοιντο

Futur
Infinitiv

σταλήσεσθαι

Futur
Partizipien

σταλησόμενος
σταλησομένη
σταλησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐστελλόμην
ἐστέλλου
ἐστέλλετο
ἐστελλόμεθα
ἐστέλλεσθε
ἐστέλλοντο

Perfekt
Indikativ

ἔσταλμαι
ἔσταλσαι
ἔσταλται
ἐστάλμεθα
ἔσταλθε
ἐσταλμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

ἐστάλθαι

Perfekt
Partizipien

ἐσταλμένος
ἐσταλμένη
ἐσταλμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠστάλμην
ἤσταλσο
ἤσταλτο
ἠστάλμεθα
ἤσταλθε
ἠσταλμένοι ἦσαν