Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: σῴζω, retten
(σῴζω, σώσω, ἔσῳσα, σέσωκα, σέσωσμαι, ἐσώθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

σῴζω
σῴζεις
σῴζει
σῴζομεν
σῴζετε
σῴζουσι

Präsens
Konjunktiv

σῴζω
σῴζῃς
σῴζῃ
σῴζωμεν
σῴζητε
σῴζωσι

Präsens
Optativ

σῴζοιμι
σῴζοις
σῴζοι
σῴζοιμεν
σῴζοιτε
σῴζοιεν

Präsens
Infinitiv

σῴζειν

Präsens
Partizipien

σῴζων
σῴζουσα
σῴζον

Präsens
Imperativ

σῷζε
σῴζετε

Aorist
Indikativ

ἔσῳσα
ἔσῳσας
ἔσῳσε
ἐσῴσαμεν
ἐσῴσατε
ἔσῳσαν

Aorist
Konjunktiv

σῴσω
σῴσῃς
σῴσῃ
σῴσωμεν
σῴσητε
σῴσωσι

Aorist
Optativ

σῴσαιμι
σῴσειας
σῴσειε
σῴσαιμεν
σῴσαιτε
σῴσειαν

Aorist
Infinitiv

σῷσαι

Aorist
Partizipien

σῴσας
σῴσασα
σῷσαν

Aorist
Imperativ

σῷσον
σῴσατε
Futur
Indikativ

σώσω
σώσεις
σώσει
σώσομεν
σώσετε
σώσουσι

Futur
Optativ

σώσοιμι
σώσοις
σώσοι
σώσοιμεν
σώσοιτε
σώσοιεν

Futur
Infinitiv

σώσειν

Futur
Partizipien

σώσων
σώσουσα
σώσον

Imperfekt
Indikativ

ἔσῳζον
ἔσῳζες
ἔσῳζε
ἐσῴζομεν
ἐσῴζετε
ἔσῳζον

Perfekt
Indikativ

σέσωκα
σέσωκας
σέσωκε
σεσώκαμεν
σεσώκατε
σεσώκασι

Perfekt
Konjunktiv

σεσώκω
σεσώκῃς
σεσώκῃ
σεσώκωμεν
σεσώκητε
σεσώκωσι

Perfekt
Optativ

σεσώκοιμι
σεσώκοις
σεσώκοι
σεσώκοιμεν
σεσώκοιτε
σεσώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

σεσωκέναι

Perfekt
Partizipien

σεσωκώς
σεσωκυῖα
σεσωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐσεσώκη
ἐσεσώκης
ἐσεσώκει
ἐσεσώκεμεν
ἐσεσώκετε
ἐσεσώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

σῴζομαι
σῴζει
σῴζεται
σῳζόμεθα
σῴζεσθε
σῴζονται

Präsens
Konjunktiv

σῴζωμαι
σῴζῃ
σῴζηται
σῳζώμεθα
σῴζησθε
σῴζωνται

Präsens
Optativ

σῳζοίμην
σῴζοιο
σῴζοιτο
σῳζοίμεθα
σῴζοισθε
σῴζοιντο

Präsens
Infinitiv

σῴζεσθαι

Präsens
Partizipien

σῳζόμενος
σῳζομένη
σῳζόμενον

Präsens
Imperativ

σῴζου
σῴζεσθε
Aorist
Indikativ

ἐσῳσάμην
ἐσῴσω
ἐσῴσατο
ἐσῳσάμεθα
ἐσῴσασθε
ἐσῴσαντο

Aorist
Konjunktiv

σῴσωμαι
σῴσῃ
σῴσηται
σῳσώμεθα
σῴσησθε
σῴσωνται

Aorist
Optativ

σῳσαίμην
σῴσαιο
σῴσαιτο
σῳσαίμεθα
σῴσαισθε
σῴσαιντο

Aorist
Infinitiv

σῴσασθαι

Aorist
Partizipien

σῳσάμενος
σῳσαμένη
σῳσάμενον

Aorist
Imperativ

σῷσαι
σῴσασθε
Futur
Indikativ

σώσομαι
σώσει
σώσεται
σωσόμεθα
σώσεσθε
σώσονται

Futur
Optativ

σωσοίμην
σώσοιο
σώσοιτο
σωσοίμεθα
σώσοισθε
σώσοιντο

Futur
Infinitiv

σώσεσθαι

Futur
Partizipien

σωσόμενος
σωσομένη
σωσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐσῳζόμην
ἐσῴζου
ἐσῴζετο
ἐσῳζόμεθα
ἐσῴζεσθε
ἐσῴζοντο

Perfekt
Indikativ

σέσωσμαι
σέσωσαι
σέσωσται
σεσώσμεθα
σέσωσθε
σεσωσμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

σεσῶσθαι

Perfekt
Partizipien

σεσωσμένος
σεσωσμένη
σεσωσμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐσεσώσμην
ἐσέσωσο
ἐσέσωστο
ἐσεσώσμεθα
ἐσέσωσθε
ἐσεσωσμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

σῴζομαι
σῴζει
σῴζεται
σῳζόμεθα
σῴζεσθε
σῴζονται

Präsens
Konjunktiv

σῴζωμαι
σῴζῃ
σῴζηται
σῳζώμεθα
σῴζησθε
σῴζωνται

Präsens
Optativ

σῳζοίμην
σῴζοιο
σῴζοιτο
σῳζοίμεθα
σῴζοισθε
σῴζοιντο

Präsens
Infinitiv

σῴζεσθαι

Präsens
Partizipien

σῳζόμενος
σῳζομένη
σῳζόμενον

Präsens
Imperativ

σῴζου
σῴζεσθε
Aorist
Indikativ

ἐσώθην
ἐσώθης
ἐσώθη
ἐσώθημεν
ἐσώθητε
ἐσώθησαν

Aorist
Konjunktiv

σωθῶ
σωθῇς
σωθῇ
σωθῶμεν
σωθῆτε
σωθῶσι

Aorist
Optativ

σωθείην
σωθείης
σωθείη
σωθεῖμεν
σωθεῖτε
σωθεῖεν

Aorist
Infinitiv

σωθῆναι

Aorist
Partizipien

σωθείς
σωθεῖσα
σωθέν

Aorist
Imperativ

σώθητι
σώθητε
Futur
Indikativ

σωθήσομαι
σωθήσει
σωθήσεται
σωθησόμεθα
σωθήσεσθε
σωθήσονται

Futur
Optativ

σωθησοίμην
σωθήσοιο
σωθήσοιτο
σωθησοίμεθα
σωθήσοισθε
σωθήσοιντο

Futur
Infinitiv

σωθήσεσθαι

Futur
Partizipien

σωθησόμενος
σωθησομένη
σωθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐσῳζόμην
ἐσῴζου
ἐσῴζετο
ἐσῳζόμεθα
ἐσῴζεσθε
ἐσῴζοντο

Perfekt
Indikativ

σέσωσμαι
σέσωσαι
σέσωσται
σεσώσμεθα
σέσωσθε
σεσωσμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

σεσῶσθαι

Perfekt
Partizipien

σεσωσμένος
σεσωσμένη
σεσωσμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐσεσώσμην
ἐσέσωσο
ἐσέσωστο
ἐσεσώσμεθα
ἐσέσωσθε
ἐσεσωσμένοι ἦσαν