Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πωλέω, verkaufen
(πωλέω, πωλήσω, ἐπώλησα, πέπρακα, πέπραμαι, ἐπράθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πωλῶ
πωλεῖς
πωλεῖ
πωλοῦμεν
πωλεῖτε
πωλοῦσι

Präsens
Konjunktiv

πωλῶ
πωλῇς
πωλῇ
πωλῶμεν
πωλῆτε
πωλῶσι

Präsens
Optativ

πωλοίην
πωλοίης
πωλοίη
πωλοῖμεν
πωλοῖτε
πωλοῖεν

Präsens
Infinitiv

πωλεῖν

Präsens
Partizipien

πωλῶν
πωλοῦσα
πωλοῦν

Präsens
Imperativ

πώλει
πωλεῖτε

Aorist
Indikativ

ἐπώλησα
ἐπώλησας
ἐπώλησε
ἐπωλήσαμεν
ἐπωλήσατε
ἐπώλησαν

Aorist
Konjunktiv

πωλήσω
πωλήσῃς
πωλήσῃ
πωλήσωμεν
πωλήσητε
πωλήσωσι

Aorist
Optativ

πωλήσαιμι
πωλήσειας
πωλήσειε
πωλήσαιμεν
πωλήσαιτε
πωλήσειαν

Aorist
Infinitiv

πωλῆσαι

Aorist
Partizipien

πωλήσας
πωλήσασα
πωλῆσαν

Aorist
Imperativ

πώλησον
πωλήσατε
Futur
Indikativ

πωλήσω
πωλήσεις
πωλήσει
πωλήσομεν
πωλήσετε
πωλήσουσι

Futur
Optativ

πωλήσοιμι
πωλήσοις
πωλήσοι
πωλήσοιμεν
πωλήσοιτε
πωλήσοιεν

Futur
Infinitiv

πωλήσειν

Futur
Partizipien

πωλήσων
πωλήσουσα
πωλήσον

Imperfekt
Indikativ

ἐπώλουν
ἐπώλεις
ἐπώλει
ἐπωλοῦμεν
ἐπωλεῖτε
ἐπώλουν

Perfekt
Indikativ

πέπρακα
πέπρακας
πέπρακε
πεπράκαμεν
πεπράκατε
πεπράκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπράκω
πεπράκῃς
πεπράκῃ
πεπράκωμεν
πεπράκητε
πεπράκωσι

Perfekt
Optativ

πεπράκοιμι
πεπράκοις
πεπράκοι
πεπράκοιμεν
πεπράκοιτε
πεπράκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπρακέναι

Perfekt
Partizipien

πεπρακώς
πεπρακυῖα
πεπρακός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπράκη
ἐπεπράκης
ἐπεπράκει
ἐπεπράκεμεν
ἐπεπράκετε
ἐπεπράκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πωλοῦμαι
πωλεῖ
πωλεῖται
πωλούμεθα
πωλεῖσθε
πωλοῦνται

Präsens
Konjunktiv

πωλῶμαι
πωλῇ
πωλῆται
πωλώμεθα
πωλῆσθε
πωλῶνται

Präsens
Optativ

πωλοίμην
πωλοῖο
πωλοῖτο
πωλοίμεθα
πωλοῖσθε
πωλοῖντο

Präsens
Infinitiv

πωλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

πωλεούμενος
πωλεουμένη
πωλεούμενον

Präsens
Imperativ

πωλοῦ
πωλεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐπωλησάμην
ἐπωλήσω
ἐπωλήσατο
ἐπωλησάμεθα
ἐπωλήσασθε
ἐπωλήσαντο

Aorist
Konjunktiv

πωλήσωμαι
πωλήσῃ
πωλήσηται
πωλησώμεθα
πωλήσησθε
πωλήσωνται

Aorist
Optativ

πωλησαίμην
πωλήσαιο
πωλήσαιτο
πωλησαίμεθα
πωλήσαισθε
πωλήσαιντο

Aorist
Infinitiv

πωλήσασθαι

Aorist
Partizipien

πωλησάμενος
πωλησαμένη
πωλησάμενον

Aorist
Imperativ

πώλησαι
πωλήσασθε
Futur
Indikativ

πωλήσομαι
πωλήσει
πωλήσεται
πωλησόμεθα
πωλήσεσθε
πωλήσονται

Futur
Optativ

πωλησοίμην
πωλήσοιο
πωλήσοιτο
πωλησοίμεθα
πωλήσοισθε
πωλήσοιντο

Futur
Infinitiv

πωλήσεσθαι

Futur
Partizipien

πωλησόμενος
πωλησομένη
πωλησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπωλούμην
ἐπωλοῦ
ἐπωλεῖτο
ἐπωλούμεθα
ἐπωλεῖσθε
ἐπωλοῦντο

Perfekt
Indikativ

πέπραμαι
πέπρασαι
πέπραται
πεπράμεθα
πέπρασθε
πέπρανται

Perfekt
Infinitiv

πεπράσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπραμένος
πεπραμένη
πεπραμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπράμην
ἐπέπρασο
ἐπέπρατο
ἐπεπράμεθα
ἐπέπρασθε
ἐπέπραντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

πωλοῦμαι
πωλεῖ
πωλεῖται
πωλούμεθα
πωλεῖσθε
πωλοῦνται

Präsens
Konjunktiv

πωλῶμαι
πωλῇ
πωλῆται
πωλώμεθα
πωλῆσθε
πωλῶνται

Präsens
Optativ

πωλοίμην
πωλοῖο
πωλοῖτο
πωλοίμεθα
πωλοῖσθε
πωλοῖντο

Präsens
Infinitiv

πωλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

πωλεούμενος
πωλεουμένη
πωλεούμενον

Präsens
Imperativ

πωλοῦ
πωλεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐπράθην
ἐπράθης
ἐπράθη
ἐπράθημεν
ἐπράθητε
ἐπράθησαν

Aorist
Konjunktiv

πραθῶ
πραθῇς
πραθῇ
πραθῶμεν
πραθῆτε
πραθῶσι

Aorist
Optativ

πραθείην
πραθείης
πραθείη
πραθεῖμεν
πραθεῖτε
πραθεῖεν

Aorist
Infinitiv

πραθῆναι

Aorist
Partizipien

πραθείς
πραθεῖσα
πραθέν

Aorist
Imperativ

πράθητι
πράθητε
Futur
Indikativ

πραθήσομαι
πραθήσει
πραθήσεται
πραθησόμεθα
πραθήσεσθε
πραθήσονται

Futur
Optativ

πραθησοίμην
πραθήσοιο
πραθήσοιτο
πραθησοίμεθα
πραθήσοισθε
πραθήσοιντο

Futur
Infinitiv

πραθήσεσθαι

Futur
Partizipien

πραθησόμενος
πραθησομένη
πραθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπωλούμην
ἐπωλοῦ
ἐπωλεῖτο
ἐπωλούμεθα
ἐπωλεῖσθε
ἐπωλοῦντο

Perfekt
Indikativ

πέπραμαι
πέπρασαι
πέπραται
πεπράμεθα
πέπρασθε
πέπρανται

Perfekt
Infinitiv

πεπράσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπραμένος
πεπραμένη
πεπραμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπράμην
ἐπέπρασο
ἐπέπρατο
ἐπεπράμεθα
ἐπέπρασθε
ἐπέπραντο