Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πράττω, tun
(πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πράττω
πράττεις
πράττει
πράττομεν
πράττετε
πράττουσι

Präsens
Konjunktiv

πράττω
πράττῃς
πράττῃ
πράττωμεν
πράττητε
πράττωσι

Präsens
Optativ

πράττοιμι
πράττοις
πράττοι
πράττοιμεν
πράττοιτε
πράττοιεν

Präsens
Infinitiv

πράττειν

Präsens
Partizipien

πράττων
πράττουσα
πράττον

Präsens
Imperativ

πράττε
πράττετε

Aorist
Indikativ

ἔπραξα
ἔπραξας
ἔπραξε
ἐπράξαμεν
ἐπράξατε
ἔπραξαν

Aorist
Konjunktiv

πράξω
πράξῃς
πράξῃ
πράξωμεν
πράξητε
πράξωσι

Aorist
Optativ

πράξαιμι
πράξειας
πράξειε
πράξαιμεν
πράξαιτε
πράξειαν

Aorist
Infinitiv

πράξαι

Aorist
Partizipien

πράξας
πράξασα
πράξαν

Aorist
Imperativ

πράξον
πράξατε
Futur
Indikativ

πράξω
πράξεις
πράξει
πράξομεν
πράξετε
πράξουσι

Futur
Optativ

πράξοιμι
πράξοις
πράξοι
πράξοιμεν
πράξοιτε
πράξοιεν

Futur
Infinitiv

πράξειν

Futur
Partizipien

πράξων
πράξουσα
πράξον

Imperfekt
Indikativ

ἔπραττον
ἔπραττες
ἔπραττε
ἐπράττομεν
ἐπράττετε
ἔπραττον

Perfekt
Indikativ

πέπραχα
πέπραχας
πέπραχε
πεπράχαμεν
πεπράχατε
πεπράχασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπράχω
πεπράχῃς
πεπράχῃ
πεπράχωμεν
πεπράχητε
πεπράχωσι

Perfekt
Optativ

πεπράχοιμι
πεπράχοις
πεπράχοι
πεπράχοιμεν
πεπράχοιτε
πεπράχοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπραχέναι

Perfekt
Partizipien

πεπραχώς
πεπραχυῖα
πεπραχός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπράχη
ἐπεπράχης
ἐπεπράχει
ἐπεπράχεμεν
ἐπεπράχετε
ἐπεπράχεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πράττομαι
πράττει
πράττεται
πραττόμεθα
πράττεσθε
πράττονται

Präsens
Konjunktiv

πράττωμαι
πράττῃ
πράττηται
πραττώμεθα
πράττησθε
πράττωνται

Präsens
Optativ

πραττοίμην
πράττοιο
πράττοιτο
πραττοίμεθα
πράττοισθε
πράττοιντο

Präsens
Infinitiv

πράττεσθαι

Präsens
Partizipien

πραττόμενος
πραττομένη
πραττόμενον

Präsens
Imperativ

πράττου
πράττεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπραξάμην
ἐπράξω
ἐπράξατο
ἐπραξάμεθα
ἐπράξασθε
ἐπράξαντο

Aorist
Konjunktiv

πράξωμαι
πράξῃ
πράξηται
πραξώμεθα
πράξησθε
πράξωνται

Aorist
Optativ

πραξαίμην
πράξαιο
πράξαιτο
πραξαίμεθα
πράξαισθε
πράξαιντο

Aorist
Infinitiv

πράξασθαι

Aorist
Partizipien

πραξάμενος
πραξαμένη
πραξάμενον

Aorist
Imperativ

πράξαι
πράξασθε
Futur
Indikativ

πράξομαι
πράξει
πράξεται
πραξόμεθα
πράξεσθε
πράξονται

Futur
Optativ

πραξοίμην
πράξοιο
πράξοιτο
πραξοίμεθα
πράξοισθε
πράξοιντο

Futur
Infinitiv

πράξεσθαι

Futur
Partizipien

πραξόμενος
πραξομένη
πραξόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπραττόμην
ἐπράττου
ἐπράττετο
ἐπραττόμεθα
ἐπράττεσθε
ἐπράττοντο

Perfekt
Indikativ

πέπραγμαι
πέπραξαι
πέπρακται
πεπράγμεθα
πέπραχθε
πεπραγμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπράχθαι

Perfekt
Partizipien

πεπραγμένος
πεπραγμένη
πεπραγμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπράγμην
ἐπέπραξο
ἐπέπρακτο
ἐπεπράγμεθα
ἐπέπραχθε
ἐπεπραγμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

πράττομαι
πράττει
πράττεται
πραττόμεθα
πράττεσθε
πράττονται

Präsens
Konjunktiv

πράττωμαι
πράττῃ
πράττηται
πραττώμεθα
πράττησθε
πράττωνται

Präsens
Optativ

πραττοίμην
πράττοιο
πράττοιτο
πραττοίμεθα
πράττοισθε
πράττοιντο

Präsens
Infinitiv

πράττεσθαι

Präsens
Partizipien

πραττόμενος
πραττομένη
πραττόμενον

Präsens
Imperativ

πράττου
πράττεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπράχθην
ἐπράχθης
ἐπράχθη
ἐπράχθημεν
ἐπράχθητε
ἐπράχθησαν

Aorist
Konjunktiv

πραχθῶ
πραχθῇς
πραχθῇ
πραχθῶμεν
πραχθῆτε
πραχθῶσι

Aorist
Optativ

πραχθείην
πραχθείης
πραχθείη
πραχθεῖμεν
πραχθεῖτε
πραχθεῖεν

Aorist
Infinitiv

πραχθῆναι

Aorist
Partizipien

πραχθείς
πραχθεῖσα
πραχθέν

Aorist
Imperativ

πράχθητι
πράχθητε
Futur
Indikativ

πραχθήσομαι
πραχθήσει
πραχθήσεται
πραχθησόμεθα
πραχθήσεσθε
πραχθήσονται

Futur
Optativ

πραχθησοίμην
πραχθήσοιο
πραχθήσοιτο
πραχθησοίμεθα
πραχθήσοισθε
πραχθήσοιντο

Futur
Infinitiv

πραχθήσεσθαι

Futur
Partizipien

πραχθησόμενος
πραχθησομένη
πραχθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπραττόμην
ἐπράττου
ἐπράττετο
ἐπραττόμεθα
ἐπράττεσθε
ἐπράττοντο

Perfekt
Indikativ

πέπραγμαι
πέπραξαι
πέπρακται
πεπράγμεθα
πέπραχθε
πεπραγμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπράχθαι

Perfekt
Partizipien

πεπραγμένος
πεπραγμένη
πεπραγμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπράγμην
ἐπέπραξο
ἐπέπρακτο
ἐπεπράγμεθα
ἐπέπραχθε
ἐπεπραγμένοι ἦσαν