Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πλέω, segeln
(πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πλέω
πλεῖς
πλεῖ
πλέομεν
πλεῖτε
πλέουσι

Präsens
Konjunktiv

πλέω
πλέῃς
πλέῃ
πλέωμεν
πλέητε
πλέωσι

Präsens
Optativ

πλέοιμι
πλέοις
πλέοι
πλέοιμεν
πλέοιτε
πλέοιεν

Präsens
Infinitiv

πλεῖν

Präsens
Partizipien

πλέων
πλέουσα
πλέον

Präsens
Imperativ

πλεῖ
πλεῖτε

Aorist
Indikativ

ἔπλευσα
ἔπλευσας
ἔπλευσε
ἐπλεύσαμεν
ἐπλεύσατε
ἔπλευσαν

Aorist
Konjunktiv

πλεύσω
πλεύσῃς
πλεύσῃ
πλεύσωμεν
πλεύσητε
πλεύσωσι

Aorist
Optativ

πλεύσαιμι
πλεύσειας
πλεύσειε
πλεύσαιμεν
πλεύσαιτε
πλεύσειαν

Aorist
Infinitiv

πλεῦσαι

Aorist
Partizipien

πλεύσας
πλεύσασα
πλεῦσαν

Aorist
Imperativ

πλεῦσον
πλεύσατε
Imperfekt
Indikativ

ἐπλέον
ἔπλεις
ἔπλει
ἐπλέομεν
ἐπλεῖτε
ἐπλέον

Perfekt
Indikativ

πέπλευκα
πέπλευκας
πέπλευκε
πεπλεύκαμεν
πεπλεύκατε
πεπλεύκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπλεύκω
πεπλεύκῃς
πεπλεύκῃ
πεπλεύκωμεν
πεπλεύκητε
πεπλεύκωσι

Perfekt
Optativ

πεπλεύκοιμι
πεπλεύκοις
πεπλεύκοι
πεπλεύκοιμεν
πεπλεύκοιτε
πεπλεύκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπλευκέναι

Perfekt
Partizipien

πεπλευκώς
πεπλευκυῖα
πεπλευκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπλεύκη
ἐπεπλεύκης
ἐπεπλεύκει
ἐπεπλεύκεμεν
ἐπεπλεύκετε
ἐπεπλεύκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πλέομαι
πλεῖ
πλεῖται
πλεόμεθα
πλεῖσθε
πλέονται

Präsens
Konjunktiv

πλέωμαι
πλέῃ
πλέηται
πλεώμεθα
πλέησθε
πλέωνται

Präsens
Optativ

πλέοιμην
πλέοιο
πλέοιτο
πλεοίμεθα
πλέοισθε
πλέοιντο

Präsens
Infinitiv

πλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

πλεούμενος
πλεουμένη
πλεούμενον

Präsens
Imperativ

πλέου
πλεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐπλευσάμην
ἐπλεύσω
ἐπλεύσατο
ἐπλευσάμεθα
ἐπλεύσασθε
ἐπλεύσαντο

Aorist
Konjunktiv

πλεύσωμαι
πλεύσῃ
πλεύσηται
πλευσώμεθα
πλεύσησθε
πλεύσωνται

Aorist
Optativ

πλευσαίμην
πλεύσαιο
πλεύσαιτο
πλευσαίμεθα
πλεύσαισθε
πλεύσαιντο

Aorist
Infinitiv

πλεύσασθαι

Aorist
Partizipien

πλευσάμενος
πλευσαμένη
πλευσάμενον

Aorist
Imperativ

πλεῦσαι
πλεύσασθε
Futur
Indikativ

πλεύσομαι
πλεύσει
πλεύσεται
πλευσόμεθα
πλεύσεσθε
πλεύσονται

Futur
Optativ

πλευσοίμην
πλεύσοιο
πλεύσοιτο
πλευσοίμεθα
πλεύσοισθε
πλεύσοιντο

Futur
Infinitiv

πλεύσεσθαι

Futur
Partizipien

πλευσόμενος
πλευσομένη
πλευσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπλεόμην
ἐπλέου
ἐπλεῖτο
ἐπλεόμεθα
ἐπλεῖσθε
ἐπλέοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

πλέομαι
πλεῖ
πλεῖται
πλεόμεθα
πλεῖσθε
πλέονται

Präsens
Konjunktiv

πλέωμαι
πλέῃ
πλέηται
πλεώμεθα
πλέησθε
πλέωνται

Präsens
Optativ

πλέοιμην
πλέοιο
πλέοιτο
πλεοίμεθα
πλέοισθε
πλέοιντο

Präsens
Infinitiv

πλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

πλεούμενος
πλεουμένη
πλεούμενον

Präsens
Imperativ

πλέου
πλεῖσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐπλεόμην
ἐπλέου
ἐπλεῖτο
ἐπλεόμεθα
ἐπλεῖσθε
ἐπλέοντο