Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πείθω, überreden
(πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πείθω
πείθεις
πείθει
πείθομεν
πείθετε
πείθουσι

Präsens
Konjunktiv

πείθω
πείθῃς
πείθῃ
πείθωμεν
πείθητε
πείθωσι

Präsens
Optativ

πείθοιμι
πείθοις
πείθοι
πείθοιμεν
πείθοιτε
πείθοιεν

Präsens
Infinitiv

πείθειν

Präsens
Partizipien

πείθων
πείθουσα
πείθον

Präsens
Imperativ

πεῖθε
πείθετε

Aorist
Indikativ

ἔπεισα
ἔπεισας
ἔπεισε
ἐπείσαμεν
ἐπείσατε
ἔπεισαν

Aorist
Konjunktiv

πείσω
πείσῃς
πείσῃ
πείσωμεν
πείσητε
πείσωσι

Aorist
Optativ

πείσαιμι
πείσειας
πείσειε
πείσαιμεν
πείσαιτε
πείσειαν

Aorist
Infinitiv

πεῖσαι

Aorist
Partizipien

πείσας
πείσασα
πεῖσαν

Aorist
Imperativ

πεῖσον
πείσατε
Futur
Indikativ

πείσω
πείσεις
πείσει
πείσομεν
πείσετε
πείσουσι

Futur
Optativ

πείσοιμι
πείσοις
πείσοι
πείσοιμεν
πείσοιτε
πείσοιεν

Futur
Infinitiv

πείσειν

Futur
Partizipien

πείσων
πείσουσα
πείσον

Imperfekt
Indikativ

ἔπειθον
ἔπειθες
ἔπειθε
ἐπείθομεν
ἐπείθετε
ἔπειθον

Perfekt
Indikativ

πέπεικα
πέπεικας
πέπεικε
πεπείκαμεν
πεπείκατε
πεπείκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπείκω
πεπείκῃς
πεπείκῃ
πεπείκωμεν
πεπείκητε
πεπείκωσι

Perfekt
Optativ

πεπείκοιμι
πεπείκοις
πεπείκοι
πεπείκοιμεν
πεπείκοιτε
πεπείκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπεικέναι

Perfekt
Partizipien

πεπεικώς
πεπεικυῖα
πεπεικός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπείκη
ἐπεπείκης
ἐπεπείκει
ἐπεπείκεμεν
ἐπεπείκετε
ἐπεπείκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πείθομαι
πείθει
πείθεται
πειθόμεθα
πείθεσθε
πείθονται

Präsens
Konjunktiv

πείθωμαι
πείθῃ
πείθηται
πειθώμεθα
πείθησθε
πείθωνται

Präsens
Optativ

πειθοίμην
πείθοιο
πείθοιτο
πειθοίμεθα
πείθοισθε
πείθοιντο

Präsens
Infinitiv

πείθεσθαι

Präsens
Partizipien

πειθόμενος
πειθομένη
πειθόμενον

Präsens
Imperativ

πείθου
πείθεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπεισάμην
ἐπείσω
ἐπείσατο
ἐπεισάμεθα
ἐπείσασθε
ἐπείσαντο

Aorist
Konjunktiv

πείσωμαι
πείσῃ
πείσηται
πεισώμεθα
πείσησθε
πείσωνται

Aorist
Optativ

πεισαίμην
πείσαιο
πείσαιτο
πεισαίμεθα
πείσαισθε
πείσαιντο

Aorist
Infinitiv

πείσασθαι

Aorist
Partizipien

πεισάμενος
πεισαμένη
πεισάμενον

Aorist
Imperativ

πεῖσαι
πείσασθε
Futur
Indikativ

πείσομαι
πείσει
πείσεται
πεισόμεθα
πείσεσθε
πείσονται

Futur
Optativ

πεισοίμην
πείσοιο
πείσοιτο
πεισοίμεθα
πείσοισθε
πείσοιντο

Futur
Infinitiv

πείσεσθαι

Futur
Partizipien

πεισόμενος
πεισομένη
πεισόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπειθόμην
ἐπείθου
ἐπείθετο
ἐπειθόμεθα
ἐπείθεσθε
ἐπείθοντο

Perfekt
Indikativ

πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπεῖσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπεπείσμεθα
ἐπέπεισθε
ἐπεπεισμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

πείθομαι
πείθει
πείθεται
πειθόμεθα
πείθεσθε
πείθονται

Präsens
Konjunktiv

πείθωμαι
πείθῃ
πείθηται
πειθώμεθα
πείθησθε
πείθωνται

Präsens
Optativ

πειθοίμην
πείθοιο
πείθοιτο
πειθοίμεθα
πείθοισθε
πείθοιντο

Präsens
Infinitiv

πείθεσθαι

Präsens
Partizipien

πειθόμενος
πειθομένη
πειθόμενον

Präsens
Imperativ

πείθου
πείθεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπείσθην
ἐπείσθης
ἐπείσθη
ἐπείσθημεν
ἐπείσθητε
ἐπείσθησαν

Aorist
Konjunktiv

πεισθῶ
πεισθῇς
πεισθῇ
πεισθῶμεν
πεισθῆτε
πεισθῶσι

Aorist
Optativ

πεισθείην
πεισθείης
πεισθείη
πεισθεῖμεν
πεισθεῖτε
πεισθεῖεν

Aorist
Infinitiv

πεισθῆναι

Aorist
Partizipien

πεισθείς
πεισθεῖσα
πεισθέν

Aorist
Imperativ

πείσθητι
πείσθητε
Futur
Indikativ

πεισθήσομαι
πεισθήσει
πεισθήσεται
πεισθησόμεθα
πεισθήσεσθε
πεισθήσονται

Futur
Optativ

πεισθησοίμην
πεισθήσοιο
πεισθήσοιτο
πεισθησοίμεθα
πεισθήσοισθε
πεισθήσοιντο

Futur
Infinitiv

πεισθήσεσθαι

Futur
Partizipien

πεισθησόμενος
πεισθησομένη
πεισθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπειθόμην
ἐπείθου
ἐπείθετο
ἐπειθόμεθα
ἐπείθεσθε
ἐπείθοντο

Perfekt
Indikativ

πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπεῖσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπεπείσμεθα
ἐπέπεισθε
ἐπεπεισμένοι ἦσαν