Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: παιδεύω, erziehen
(παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

παιδεύω
παιδεύεις
παιδεύει
παιδεύομεν
παιδεύετε
παιδεύουσι

Präsens
Konjunktiv

παιδεύω
παιδεύῃς
παιδεύῃ
παιδεύωμεν
παιδεύητε
παιδεύωσι

Präsens
Optativ

παιδεύοιμι
παιδεύοις
παιδεύοι
παιδεύοιμεν
παιδεύοιτε
παιδεύοιεν

Präsens
Infinitiv

παιδεύειν

Präsens
Partizipien

παιδεύων
παιδεύουσα
παιδεῦον

Präsens
Imperativ

παίδευε
παιδεύετε

Aorist
Indikativ

ἐπαίδευσα
ἐπαίδευσας
ἐπαίδευσε
ἐπαιδεύσαμεν
ἐπαιδεύσατε
ἐπαίδευσαν

Aorist
Konjunktiv

παιδεύσω
παιδεύσῃς
παιδεύσῃ
παιδεύσωμεν
παιδεύσητε
παιδεύσωσι

Aorist
Optativ

παιδεύσαιμι
παιδεύσειας
παιδεύσειε
παιδεύσαιμεν
παιδεύσαιτε
παιδεύσειαν

Aorist
Infinitiv

παιδεῦσαι

Aorist
Partizipien

παιδεύσας
παιδεύσασα
παιδεῦσαν

Aorist
Imperativ

παίδευσον
παιδεύσατε
Futur
Indikativ

παιδεύσω
παιδεύσεις
παιδεύσει
παιδεύσομεν
παιδεύσετε
παιδεύσουσι

Futur
Optativ

παιδεύσοιμι
παιδεύσοις
παιδεύσοι
παιδεύσοιμεν
παιδεύσοιτε
παιδεύσοιεν

Futur
Infinitiv

παιδεύσειν

Futur
Partizipien

παιδεύσων
παιδεύσουσα
παιδεῦσον

Imperfekt
Indikativ

ἐπαίδευον
ἐπαίδευες
ἐπαίδευε
ἐπαιδεύομεν
ἐπαιδεύετε
ἐπαίδευον

Perfekt
Indikativ

πεπαίδευκα
πεπαίδευκας
πεπαίδευκε
πεπαιδεύκαμεν
πεπαιδεύκατε
πεπαιδεύκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπαιδεύκω
πεπαιδεύκῃς
πεπαιδεύκῃ
πεπαιδεύκωμεν
πεπαιδεύκητε
πεπαιδεύκωσι

Perfekt
Optativ

πεπαιδεύκοιμι
πεπαιδεύκοις
πεπαιδεύκοι
πεπαιδεύκοιμεν
πεπαιδεύκοιτε
πεπαιδεύκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπαιδευκέναι

Perfekt
Partizipien

πεπαιδευκώς
πεπαιδευκυῖα
πεπαιδευκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπαιδεύκη
ἐπεπαιδεύκης
ἐπεπαιδεύκει
ἐπεπαιδεύκεμεν
ἐπεπαιδεύκετε
ἐπεπαιδεύκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

παιδεύομαι
παιδεύει
παιδεύεται
παιδευόμεθα
παιδεύεσθε
παιδεύονται

Präsens
Konjunktiv

παιδεύωμαι
παιδεύῃ
παιδεύηται
παιδευώμεθα
παιδεύησθε
παιδεύωνται

Präsens
Optativ

παιδευοίμην
παιδεύοιο
παιδεύοιτο
παιδευοίμεθα
παιδεύοισθε
παιδεύοιντο

Präsens
Infinitiv

παιδεύεσθαι

Präsens
Partizipien

παιδευόμενος
παιδευομένη
παιδευόμενον

Präsens
Imperativ

παιδεύου
παιδεύεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπαιδευσάμην
ἐπαιδεύσω
ἐπαιδεύσατο
ἐπαιδευσάμεθα
ἐπαιδεύσασθε
ἐπαιδεύσαντο

Aorist
Konjunktiv

παιδεύσωμαι
παιδεύσῃ
παιδεύσηται
παιδευσώμεθα
παιδεύσησθε
παιδεύσωνται

Aorist
Optativ

παιδευσαίμην
παιδεύσαιο
παιδεύσαιτο
παιδευσαίμεθα
παιδεύσαισθε
παιδεύσαιντο

Aorist
Infinitiv

παιδεύσασθαι

Aorist
Partizipien

παιδευσάμενος
παιδευσαμένη
παιδευσάμενον

Aorist
Imperativ

παίδευσαι
παιδεύσασθε
Futur
Indikativ

παιδεύσομαι
παιδεύσει
παιδεύσεται
παιδευσόμεθα
παιδεύσεσθε
παιδεύσονται

Futur
Optativ

παιδευσοίμην
παιδεύσοιο
παιδεύσοιτο
παιδευσοίμεθα
παιδεύσοισθε
παιδεύσοιντο

Futur
Infinitiv

παιδεύσεσθαι

Futur
Partizipien

παιδευσόμενος
παιδευσομένη
παιδευσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπαιδευόμην
ἐπαιδεύου
ἐπαιδεύετο
ἐπαιδευόμεθα
ἐπαιδεύεσθε
ἐπαιδεύοντο

Perfekt
Indikativ

πεπαίδευμαι
πεπαίδευσαι
πεπαίδευται
πεπαιδεύμεθα
πεπαίδευσθε
πεπαίδευνται

Perfekt
Infinitiv

πεπαιδεῦσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπαιδευμένος
πεπαιδευμένη
πεπαιδευμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπαιδεύμην
ἐπεπαίδευσο
ἐπεπαίδευτο
ἐπεπαιδεύμεθα
ἐπεπαίδευσθε
ἐπεπαίδευντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

παιδεύομαι
παιδεύει
παιδεύεται
παιδευόμεθα
παιδεύεσθε
παιδεύονται

Präsens
Konjunktiv

παιδεύωμαι
παιδεύῃ
παιδεύηται
παιδευώμεθα
παιδεύησθε
παιδεύωνται

Präsens
Optativ

παιδευοίμην
παιδεύοιο
παιδεύοιτο
παιδευοίμεθα
παιδεύοισθε
παιδεύοιντο

Präsens
Infinitiv

παιδεύεσθαι

Präsens
Partizipien

παιδευόμενος
παιδευομένη
παιδευόμενον

Präsens
Imperativ

παιδεύου
παιδεύεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπαιδεύθην
ἐπαιδεύθης
ἐπαιδεύθη
ἐπαιδεύθημεν
ἐπαιδεύθητε
ἐπαιδεύθησαν

Aorist
Konjunktiv

παιδευθῶ
παιδευθῇς
παιδευθῇ
παιδευθῶμεν
παιδευθῆτε
παιδευθῶσι

Aorist
Optativ

παιδευθείην
παιδευθείης
παιδευθείη
παιδευθεῖμεν
παιδευθεῖτε
παιδευθεῖεν

Aorist
Infinitiv

παιδευθῆναι

Aorist
Partizipien

παιδευθείς
παιδευθεῖσα
παιδευθέν

Aorist
Imperativ

παιδεύθητι
παιδεύθητε
Futur
Indikativ

παιδευθήσομαι
παιδευθήσει
παιδευθήσεται
παιδευθησόμεθα
παιδευθήσεσθε
παιδευθήσονται

Futur
Optativ

παιδευθησοίμην
παιδευθήσοιο
παιδευθήσοιτο
παιδευθησοίμεθα
παιδευθήσοισθε
παιδευθήσοιντο

Futur
Infinitiv

παιδευθήσεσθαι

Futur
Partizipien

παιδευθησόμενος
παιδευθησομένη
παιδευθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπαιδευόμην
ἐπαιδεύου
ἐπαιδεύετο
ἐπαιδευόμεθα
ἐπαιδεύεσθε
ἐπαιδεύοντο

Perfekt
Indikativ

πεπαίδευμαι
πεπαίδευσαι
πεπαίδευται
πεπαιδεύμεθα
πεπαίδευσθε
πεπαίδευνται

Perfekt
Infinitiv

πεπαιδεῦσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπαιδευμένος
πεπαιδευμένη
πεπαιδευμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπαιδεύμην
ἐπεπαίδευσο
ἐπεπαίδευτο
ἐπεπαιδεύμεθα
ἐπεπαίδευσθε
ἐπεπαίδευντο