Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πίπτω, fallen
(πίπτω, πεσέομαι, ἔπεσον, πέπτωκα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πίπτω
πίπτεις
πίπτει
πίπτομεν
πίπτετε
πίπτουσι

Präsens
Konjunktiv

πίπτω
πίπτῃς
πίπτῃ
πίπτωμεν
πίπτητε
πίπτωσι

Präsens
Optativ

πίπτοιμι
πίπτοις
πίπτοι
πίπτοιμεν
πίπτοιτε
πίπτοιεν

Präsens
Infinitiv

πίπτειν

Präsens
Partizipien

πίπτων
πίπτουσα
πίπτον

Präsens
Imperativ

πίπτε
πίπτετε

Aorist
Indikativ

ἔπεσον
ἔπεσες
ἔπεσε
ἐπέσομεν
ἐπέσετε
ἔπεσον

Aorist
Konjunktiv

πέσω
πέσῃς
πέσῃ
πέσωμεν
πέσητε
πέσωσι

Aorist
Optativ

πέσοιμι
πέσοις
πέσοι
πέσοιμεν
πέσοιτε
πέσοιεν

Aorist
Infinitiv

πεσεῖν

Aorist
Partizipien

πεσών
πεσοῦσα
πεσόν

Aorist
Imperativ

πέσε
πέσετε
Imperfekt
Indikativ

ἔπιπτον
ἔπιπτες
ἔπιπτε
ἐπίπτομεν
ἐπίπτετε
ἔπιπτον

Perfekt
Indikativ

πέπτωκα
πέπτωκας
πέπτωκε
πεπτώκαμεν
πεπτώκατε
πεπτώκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπτώκω
πεπτώκῃς
πεπτώκῃ
πεπτώκωμεν
πεπτώκητε
πεπτώκωσι

Perfekt
Optativ

πεπτώκοιμι
πεπτώκοις
πεπτώκοι
πεπτώκοιμεν
πεπτώκοιτε
πεπτώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπτωκέναι

Perfekt
Partizipien

πεπτωκώς
πεπτωκυῖα
πεπτωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπτώκη
ἐπεπτώκης
ἐπεπτώκει
ἐπεπτώκεμεν
ἐπεπτώκετε
ἐπεπτώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πίπτομαι
πίπτει
πίπτεται
πιπτόμεθα
πίπτεσθε
πίπτονται

Präsens
Konjunktiv

πίπτωμαι
πίπτῃ
πίπτηται
πιπτώμεθα
πίπτησθε
πίπτωνται

Präsens
Optativ

πιπτοίμην
πίπτοιο
πίπτοιτο
πιπτοίμεθα
πίπτοισθε
πίπτοιντο

Präsens
Infinitiv

πίπτεσθαι

Präsens
Partizipien

πιπτόμενος
πιπτομένη
πιπτόμενον

Präsens
Imperativ

πίπτου
πίπτεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπεσόμην
ἐπέσου
ἐπέσετο
ἐπεσόμεθα
ἐπέσεσθε
ἐπέσοντο

Aorist
Konjunktiv

πέσωμαι
πέσῃ
πέσηται
πεσώμεθα
πέσησθε
πέσωνται

Aorist
Optativ

πεσοίμην
πέσοιο
πέσοιτο
πεσοίμεθα
πέσοισθε
πέσοιντο

Aorist
Infinitiv

πεσέσθαι

Aorist
Partizipien

πεσόμενος
πεσομένη
πεσόμενον

Aorist
Imperativ

πεσοῦ
πέσεσθε
Futur
Indikativ

πεσοῦμαι
πεσεῖ
πεσεῖται
πεσοῦμεθα
πεσεῖσθε
πεσοῦνται

Futur
Optativ

πεσοίμην
πεσοῖο
πεσοῖτο
πεσοίμεθα
πεσοῖσθε
πεσοῖντο

Futur
Infinitiv

πεσεῖσθαι

Futur
Partizipien

πεσούμενος
πεσουμένη
πεσούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπιπτόμην
ἐπίπτου
ἐπίπτετο
ἐπιπτόμεθα
ἐπίπτεσθε
ἐπίπτοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

πίπτομαι
πίπτει
πίπτεται
πιπτόμεθα
πίπτεσθε
πίπτονται

Präsens
Konjunktiv

πίπτωμαι
πίπτῃ
πίπτηται
πιπτώμεθα
πίπτησθε
πίπτωνται

Präsens
Optativ

πιπτοίμην
πίπτοιο
πίπτοιτο
πιπτοίμεθα
πίπτοισθε
πίπτοιντο

Präsens
Infinitiv

πίπτεσθαι

Präsens
Partizipien

πιπτόμενος
πιπτομένη
πιπτόμενον

Präsens
Imperativ

πίπτου
πίπτεσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐπιπτόμην
ἐπίπτου
ἐπίπτετο
ἐπιπτόμεθα
ἐπίπτεσθε
ἐπίπτοντο