Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πίνω, trinken
(πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, πέπομαι, ἐπόθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πίνω
πίνεις
πίνει
πίνομεν
πίνετε
πίνουσι

Präsens
Konjunktiv

πίνω
πίνῃς
πίνῃ
πίνωμεν
πίνητε
πίνωσι

Präsens
Optativ

πίνοιμι
πίνοις
πίνοι
πίνοιμεν
πίνοιτε
πίνοιεν

Präsens
Infinitiv

πίνειν

Präsens
Partizipien

πίνων
πίνουσα
πίνον

Präsens
Imperativ

πίνε
πίνετε

Aorist
Indikativ

ἔπιον
ἔπιες
ἔπιε
ἐπίομεν
ἐπίετε
ἔπιον

Aorist
Konjunktiv

πίω
πίῃς
πίῃ
πίωμεν
πίητε
πίωσι

Aorist
Optativ

πίοιμι
πίοις
πίοι
πίοιμεν
πίοιτε
πίοιεν

Aorist
Infinitiv

πιεῖν

Aorist
Partizipien

πιών
πιοῦσα
πιόν

Aorist
Imperativ

πίε
πίετε
Imperfekt
Indikativ

ἔπινον
ἔπινες
ἔπινε
ἐπίνομεν
ἐπίνετε
ἔπινον

Perfekt
Indikativ

πέπωκα
πέπωκας
πέπωκε
πεπώκαμεν
πεπώκατε
πεπώκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπώκω
πεπώκῃς
πεπώκῃ
πεπώκωμεν
πεπώκητε
πεπώκωσι

Perfekt
Optativ

πεπώκοιμι
πεπώκοις
πεπώκοι
πεπώκοιμεν
πεπώκοιτε
πεπώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπωκέναι

Perfekt
Partizipien

πεπωκώς
πεπωκυῖα
πεπωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπώκη
ἐπεπώκης
ἐπεπώκει
ἐπεπώκεμεν
ἐπεπώκετε
ἐπεπώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πίνομαι
πίνει
πίνεται
πινόμεθα
πίνεσθε
πίνονται

Präsens
Konjunktiv

πίνωμαι
πίνῃ
πίνηται
πινώμεθα
πίνησθε
πίνωνται

Präsens
Optativ

πινοίμην
πίνοιο
πίνοιτο
πινοίμεθα
πίνοισθε
πίνοιντο

Präsens
Infinitiv

πίνεσθαι

Präsens
Partizipien

πινόμενος
πινομένη
πινόμενον

Präsens
Imperativ

πίνου
πίνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπιόμην
ἐπίου
ἐπίετο
ἐπιόμεθα
ἐπίεσθε
ἐπίοντο

Aorist
Konjunktiv

πίωμαι
πίῃ
πίηται
πιώμεθα
πίησθε
πίωνται

Aorist
Optativ

πιοίμην
πίοιο
πίοιτο
πιοίμεθα
πίοισθε
πίοιντο

Aorist
Infinitiv

πιέσθαι

Aorist
Partizipien

πιόμενος
πιομένη
πιόμενον

Aorist
Imperativ

πιοῦ
πίεσθε
Futur
Indikativ

πίομαι
πίει
πίεται
πιόμεθα
πίεσθε
πίονται

Futur
Optativ

πιοίμην
πίοιο
πίοιτο
πιοίμεθα
πίοισθε
πίοιντο

Futur
Infinitiv

πίεσθαι

Futur
Partizipien

πιόμενος
πιομένη
πιόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπινόμην
ἐπίνου
ἐπίνετο
ἐπινόμεθα
ἐπίνεσθε
ἐπίνοντο

Perfekt
Indikativ

πέπομαι
πέποσαι
πέποται
πεπόμεθα
πέποσθε
πέπονται

Perfekt
Infinitiv

πεπόσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπομένος
πεπομένη
πεπομένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπόμην
ἐπέποσο
ἐπέποτο
ἐπεπόμεθα
ἐπέποσθε
ἐπέποντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

πίνομαι
πίνει
πίνεται
πινόμεθα
πίνεσθε
πίνονται

Präsens
Konjunktiv

πίνωμαι
πίνῃ
πίνηται
πινώμεθα
πίνησθε
πίνωνται

Präsens
Optativ

πινοίμην
πίνοιο
πίνοιτο
πινοίμεθα
πίνοισθε
πίνοιντο

Präsens
Infinitiv

πίνεσθαι

Präsens
Partizipien

πινόμενος
πινομένη
πινόμενον

Präsens
Imperativ

πίνου
πίνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπόθην
ἐπόθης
ἐπόθη
ἐπόθημεν
ἐπόθητε
ἐπόθησαν

Aorist
Konjunktiv

ποθῶ
ποθῇς
ποθῇ
ποθῶμεν
ποθῆτε
ποθῶσι

Aorist
Optativ

ποθείην
ποθείης
ποθείη
ποθεῖμεν
ποθεῖτε
ποθεῖεν

Aorist
Infinitiv

ποθῆναι

Aorist
Partizipien

ποθείς
ποθεῖσα
ποθέν

Aorist
Imperativ

πόθητι
πόθητε
Futur
Indikativ

ποθήσομαι
ποθήσει
ποθήσεται
ποθησόμεθα
ποθήσεσθε
ποθήσονται

Futur
Optativ

ποθησοίμην
ποθήσοιο
ποθήσοιτο
ποθησοίμεθα
ποθήσοισθε
ποθήσοιντο

Futur
Infinitiv

ποθήσεσθαι

Futur
Partizipien

ποθησόμενος
ποθησομένη
ποθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπινόμην
ἐπίνου
ἐπίνετο
ἐπινόμεθα
ἐπίνεσθε
ἐπίνοντο

Perfekt
Indikativ

πέπομαι
πέποσαι
πέποται
πεπόμεθα
πέποσθε
πέπονται

Perfekt
Infinitiv

πεπόσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπομένος
πεπομένη
πεπομένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπόμην
ἐπέποσο
ἐπέποτο
ἐπεπόμεθα
ἐπέποσθε
ἐπέποντο