Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πίμπλημι, füllen
(πίμπλημι, πλήσω, ἔπλησα, πέπληκα, πέπλησμαι, ἐπλήσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πίμπλημι
πίμπλης
πίμπλησι
πίμπλεμεν
πίμπλετε
πιμπλέασι

Präsens
Konjunktiv

πιμπλῶ
πιμπλῇς
πιμπλῇ
πιμπλῶμεν
πιμπλῆτε
πιμπλῶσι

Präsens
Optativ

πιμπλείην
πιμπλείης
πιμπλείη
πιμπλεῖμεν
πιμπλεῖτε
πιμπλεῖεν

Präsens
Infinitiv

πιμπλέναι

Präsens
Partizipien

πιμπλείς
πιμπλεῖσα
πιμπλέν

Präsens
Imperativ

πίμπλει
πίμπλετε

Aorist
Indikativ

ἔπλησα
ἔπλησας
ἔπλησε
ἐπλήσαμεν
ἐπλήσατε
ἔπλησαν

Aorist
Konjunktiv

πλήσω
πλήσῃς
πλήσῃ
πλήσωμεν
πλήσητε
πλήσωσι

Aorist
Optativ

πλήσαιμι
πλήσειας
πλήσειε
πλήσαιμεν
πλήσαιτε
πλήσειαν

Aorist
Infinitiv

πλῆσαι

Aorist
Partizipien

πλήσας
πλήσασα
πλῆσαν

Aorist
Imperativ

πλῆσον
πλήσατε
Futur
Indikativ

πλήσω
πλήσεις
πλήσει
πλήσομεν
πλήσετε
πλήσουσι

Futur
Optativ

πλήσοιμι
πλήσοις
πλήσοι
πλήσοιμεν
πλήσοιτε
πλήσοιεν

Futur
Infinitiv

πλήσειν

Futur
Partizipien

πλήσων
πλήσουσα
πλήσον

Imperfekt
Indikativ

ἐπίμπλην
ἐπίμπλεις
ἐπίμπλει
ἐπίμπλεμεν
ἐπίμπλετε
ἐπίμπλεσαν

Perfekt
Indikativ

πέπληκα
πέπληκας
πέπληκε
πεπλήκαμεν
πεπλήκατε
πεπλήκασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπλήκω
πεπλήκῃς
πεπλήκῃ
πεπλήκωμεν
πεπλήκητε
πεπλήκωσι

Perfekt
Optativ

πεπλήκοιμι
πεπλήκοις
πεπλήκοι
πεπλήκοιμεν
πεπλήκοιτε
πεπλήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπληκέναι

Perfekt
Partizipien

πεπληκώς
πεπληκυῖα
πεπληκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπλήκη
ἐπεπλήκης
ἐπεπλήκει
ἐπεπλήκεμεν
ἐπεπλήκετε
ἐπεπλήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πίμπλεμαι
πίμπλεσαι
πίμπλεται
πιμπλέμεθα
πίμπλεσθε
πίμπλενται

Präsens
Konjunktiv

πιμπλῶμαι
πιμπλῇ
πιμπλῆται
πιμπλώμεθα
πιμπλῆσθε
πιμπλῶνται

Präsens
Optativ

πιμπλείμην
πιμπλεῖο
πιμπλεῖτο
πιμπλείμεθα
πιμπλεῖσθε
πιμπλεῖντο

Präsens
Infinitiv

πίμπλεσθαι

Präsens
Partizipien

πιμπλέμενος
πιμπλεμένη
πιμπλέμενον

Präsens
Imperativ

πίμπλεσο
πίμπλεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπλησάμην
ἐπλήσω
ἐπλήσατο
ἐπλησάμεθα
ἐπλήσασθε
ἐπλήσαντο

Aorist
Konjunktiv

πλήσωμαι
πλήσῃ
πλήσηται
πλησώμεθα
πλήσησθε
πλήσωνται

Aorist
Optativ

πλησαίμην
πλήσαιο
πλήσαιτο
πλησαίμεθα
πλήσαισθε
πλήσαιντο

Aorist
Infinitiv

πλήσασθαι

Aorist
Partizipien

πλησάμενος
πλησαμένη
πλησάμενον

Aorist
Imperativ

πλῆσαι
πλήσασθε
Futur
Indikativ

πλήσομαι
πλήσει
πλήσεται
πλησόμεθα
πλήσεσθε
πλήσονται

Futur
Optativ

πλησοίμην
πλήσοιο
πλήσοιτο
πλησοίμεθα
πλήσοισθε
πλήσοιντο

Futur
Infinitiv

πλήσεσθαι

Futur
Partizipien

πλησόμενος
πλησομένη
πλησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπιμπλέμην
ἐπίμπλεσο
ἐπίμπλετο
ἐπιμπλέμεθα
ἐπίμπλεσθε
ἐπίμπλεντο

Perfekt
Indikativ

πέπλησμαι
πέπλησαι
πέπλησται
πεπλήσμεθα
πέπλησθε
πεπλησμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπλησμένος
πεπλησμένη
πεπλησμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπλήσμην
ἐπέπλησο
ἐπέπληστο
ἐπεπλήσμεθα
ἐπέπλησθε
ἐπεπλησμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

πίμπλεμαι
πίμπλεσαι
πίμπλεται
πιμπλέμεθα
πίμπλεσθε
πίμπλενται

Präsens
Konjunktiv

πιμπλῶμαι
πιμπλῇ
πιμπλῆται
πιμπλώμεθα
πιμπλῆσθε
πιμπλῶνται

Präsens
Optativ

πιμπλείμην
πιμπλεῖο
πιμπλεῖτο
πιμπλείμεθα
πιμπλεῖσθε
πιμπλεῖντο

Präsens
Infinitiv

πίμπλεσθαι

Präsens
Partizipien

πιμπλέμενος
πιμπλεμένη
πιμπλέμενον

Präsens
Imperativ

πίμπλεσο
πίμπλεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπλήσθην
ἐπλήσθης
ἐπλήσθη
ἐπλήσθημεν
ἐπλήσθητε
ἐπλήσθησαν

Aorist
Konjunktiv

πλησθῶ
πλησθῇς
πλησθῇ
πλησθῶμεν
πλησθῆτε
πλησθῶσι

Aorist
Optativ

πλησθείην
πλησθείης
πλησθείη
πλησθεῖμεν
πλησθεῖτε
πλησθεῖεν

Aorist
Infinitiv

πλησθῆναι

Aorist
Partizipien

πλησθείς
πλησθεῖσα
πλησθέν

Aorist
Imperativ

πλήσθητι
πλήσθητε
Futur
Indikativ

πλησθήσομαι
πλησθήσει
πλησθήσεται
πλησθησόμεθα
πλησθήσεσθε
πλησθήσονται

Futur
Optativ

πλησθησοίμην
πλησθήσοιο
πλησθήσοιτο
πλησθησοίμεθα
πλησθήσοισθε
πλησθήσοιντο

Futur
Infinitiv

πλησθήσεσθαι

Futur
Partizipien

πλησθησόμενος
πλησθησομένη
πλησθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπιμπλέμην
ἐπίμπλεσο
ἐπίμπλετο
ἐπιμπλέμεθα
ἐπίμπλεσθε
ἐπίμπλεντο

Perfekt
Indikativ

πέπλησμαι
πέπλησαι
πέπλησται
πεπλήσμεθα
πέπλησθε
πεπλησμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

πεπλησμένος
πεπλησμένη
πεπλησμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπλήσμην
ἐπέπλησο
ἐπέπληστο
ἐπεπλήσμεθα
ἐπέπλησθε
ἐπεπλησμένοι ἦσαν