Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πέμπω, schicken
(πέμπω, πέμψω, ἔπενψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἔπέμφθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πέμπω
πέμπεις
πέμπει
πέμπομεν
πέμπετε
πέμπουσι

Präsens
Konjunktiv

πέμπω
πέμπῃς
πέμπῃ
πέμπωμεν
πέμπητε
πέμπωσι

Präsens
Optativ

πέμποιμι
πέμποις
πέμποι
πέμποιμεν
πέμποιτε
πέμποιεν

Präsens
Infinitiv

πέμπειν

Präsens
Partizipien

πέμπων
πέμπουσα
πέμπον

Präsens
Imperativ

πέμπε
πέμπετε

Aorist
Indikativ

ἔπενψα
ἔπενψας
ἔπενψε
ἐπένψαμεν
ἐπένψατε
ἔπενψαν

Aorist
Konjunktiv

πένψω
πένψῃς
πένψῃ
πένψωμεν
πένψητε
πένψωσι

Aorist
Optativ

πένψαιμι
πένψειας
πένψειε
πένψαιμεν
πένψαιτε
πένψειαν

Aorist
Infinitiv

πένψαι

Aorist
Partizipien

πένψας
πένψασα
πένψαν

Aorist
Imperativ

πένψον
πένψατε
Futur
Indikativ

πέμψω
πέμψεις
πέμψει
πέμψομεν
πέμψετε
πέμψουσι

Futur
Optativ

πέμψοιμι
πέμψοις
πέμψοι
πέμψοιμεν
πέμψοιτε
πέμψοιεν

Futur
Infinitiv

πέμψειν

Futur
Partizipien

πέμψων
πέμψουσα
πέμψον

Imperfekt
Indikativ

ἔπεμπον
ἔπεμπες
ἔπεμπε
ἐπέμπομεν
ἐπέμπετε
ἔπεμπον

Perfekt
Indikativ

πέπομφα
πέπομφας
πέπομφε
πεπόμφαμεν
πεπόμφατε
πεπόμφασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπόμφω
πεπόμφῃς
πεπόμφῃ
πεπόμφωμεν
πεπόμφητε
πεπόμφωσι

Perfekt
Optativ

πεπόμφοιμι
πεπόμφοις
πεπόμφοι
πεπόμφοιμεν
πεπόμφοιτε
πεπόμφοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπομφέναι

Perfekt
Partizipien

πεπομφώς
πεπομφυῖα
πεπομφός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπόμφη
ἐπεπόμφης
ἐπεπόμφει
ἐπεπόμφεμεν
ἐπεπόμφετε
ἐπεπόμφεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πέμπομαι
πέμπει
πέμπεται
πεμπόμεθα
πέμπεσθε
πέμπονται

Präsens
Konjunktiv

πέμπωμαι
πέμπῃ
πέμπηται
πεμπώμεθα
πέμπησθε
πέμπωνται

Präsens
Optativ

πεμποίμην
πέμποιο
πέμποιτο
πεμποίμεθα
πέμποισθε
πέμποιντο

Präsens
Infinitiv

πέμπεσθαι

Präsens
Partizipien

πεμπόμενος
πεμπομένη
πεμπόμενον

Präsens
Imperativ

πέμπου
πέμπεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπενψάμην
ἐπένψω
ἐπένψατο
ἐπενψάμεθα
ἐπένψασθε
ἐπένψαντο

Aorist
Konjunktiv

πένψωμαι
πένψῃ
πένψηται
πενψώμεθα
πένψησθε
πένψωνται

Aorist
Optativ

πενψαίμην
πένψαιο
πένψαιτο
πενψαίμεθα
πένψαισθε
πένψαιντο

Aorist
Infinitiv

πένψασθαι

Aorist
Partizipien

πενψάμενος
πενψαμένη
πενψάμενον

Aorist
Imperativ

πένψαι
πένψασθε
Futur
Indikativ

πέμψομαι
πέμψει
πέμψεται
πεμψόμεθα
πέμψεσθε
πέμψονται

Futur
Optativ

πεμψοίμην
πέμψοιο
πέμψοιτο
πεμψοίμεθα
πέμψοισθε
πέμψοιντο

Futur
Infinitiv

πέμψεσθαι

Futur
Partizipien

πεμψόμενος
πεμψομένη
πεμψόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπεμπόμην
ἐπέμπου
ἐπέμπετο
ἐπεμπόμεθα
ἐπέμπεσθε
ἐπέμποντο

Perfekt
Indikativ

πέπεμμαι
πέπεψαι
πέπεπται
πεπέμμεθα
πέπεφθε
πεπεμμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπέφθαι

Perfekt
Partizipien

πεπεμμένος
πεπεμμένη
πεπεμμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπέμμην
ἐπέπεψο
ἐπέπεπτο
ἐπεπέμμεθα
ἐπέπεφθε
ἐπεπεμμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

πέμπομαι
πέμπει
πέμπεται
πεμπόμεθα
πέμπεσθε
πέμπονται

Präsens
Konjunktiv

πέμπωμαι
πέμπῃ
πέμπηται
πεμπώμεθα
πέμπησθε
πέμπωνται

Präsens
Optativ

πεμποίμην
πέμποιο
πέμποιτο
πεμποίμεθα
πέμποισθε
πέμποιντο

Präsens
Infinitiv

πέμπεσθαι

Präsens
Partizipien

πεμπόμενος
πεμπομένη
πεμπόμενον

Präsens
Imperativ

πέμπου
πέμπεσθε
Aorist
Indikativ

ἔπέμφθην
ἔπέμφθης
ἔπέμφθη
ἔπέμφθημεν
ἔπέμφθητε
ἔπέμφθησαν

Aorist
Konjunktiv

πεμφθῶ
πεμφθῇς
πεμφθῇ
πεμφθῶμεν
πεμφθῆτε
πεμφθῶσι

Aorist
Optativ

πεμφθείην
πεμφθείης
πεμφθείη
πεμφθεῖμεν
πεμφθεῖτε
πεμφθεῖεν

Aorist
Infinitiv

πεμφθῆναι

Aorist
Partizipien

πεμφθείς
πεμφθεῖσα
πεμφθέν

Aorist
Imperativ

πέμφθητι
πέμφθητε
Futur
Indikativ

πεμφθήσομαι
πεμφθήσει
πεμφθήσεται
πεμφθησόμεθα
πεμφθήσεσθε
πεμφθήσονται

Futur
Optativ

πεμφθησοίμην
πεμφθήσοιο
πεμφθήσοιτο
πεμφθησοίμεθα
πεμφθήσοισθε
πεμφθήσοιντο

Futur
Infinitiv

πεμφθήσεσθαι

Futur
Partizipien

πεμφθησόμενος
πεμφθησομένη
πεμφθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπεμπόμην
ἐπέμπου
ἐπέμπετο
ἐπεμπόμεθα
ἐπέμπεσθε
ἐπέμποντο

Perfekt
Indikativ

πέπεμμαι
πέπεψαι
πέπεπται
πεπέμμεθα
πέπεφθε
πεπεμμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

πεπέφθαι

Perfekt
Partizipien

πεπεμμένος
πεπεμμένη
πεπεμμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπέμμην
ἐπέπεψο
ἐπέπεπτο
ἐπεπέμμεθα
ἐπέπεφθε
ἐπεπεμμένοι ἦσαν